ชื่อบทความ(ภาษาไทย): กราฟการเจริญเติบโตเนื่องจากอิทธิพลทางพันธุกรรมในโคนมไทยฟรีเชี่ยน
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Genetics Growth Curve in Thai-Friesian Dairy Cattle.
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): กรองแก้ว บริสุทธิ์สวัสดิ์1/  วิชัย  ทิพย์วงค์2/ และ ธวัชชัย ตุ้ยหล้า2/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Krongkaew Borisutsawat1/ Vichai Tippawong2/ and Tawatchai Tuila2/
Online: 21 February 2018
หน้าบทความ: 18-27
คำสำคัญ: กราฟการเจริญเติบโต,พันธุกรรม,โคนม,growth curve, genetics, dairy cattle

บทคัดย่อ

 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกราฟการเจริญเติบโตสำหรับทำนายน้ำหนักโคตามอายุ และประมาณค่าอัตราพันธุกรรมในรูปแบบของกราฟการเจริญเติบโตเนื่องจากอิทธิพลทางพันธุกรรม ของโคนมไทยฟรีเชี่ยนเพศเมีย ในศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้ข้อมูลน้ำหนักมีชีวิตรายตัวสุ่มชั่งเดือนละครั้ง ตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 10 ปี จำนวน 7,169 บันทึก จากโคนมจำนวน 604 ตัว ตั้งแต่ปี 2549–2559 จากฐานข้อมูลการจัดการฟาร์มโคนม DHI ของกรมปศุสัตว์ วิเคราะห์ด้วยวิธี Expectation Maximization Restricted Maximum Likelihood (EM-REML) ภายใต้โมเดลวันทดสอบรีเกรซชั่นสุ่ม (random regression test day model)  ร่วมกับฟังก์ชันการเจริญเติบโตของ Von Bertalanffy ที่มีรูปสมการ y=\alpha(1-\beta*e-yt)3

ผลการศึกษาพบว่าน้ำหนักเมื่อโตเต็มที่ของประชากรโคนมฝูงนี้มีค่าเท่ากับ 495.6 กิโลกรัม และเข้าสู่น้ำหนักโตเต็มที่ที่อายุ 48 เดือน โดยสมการที่ใช้ทำนายเป็นดังนี้ y=495.6*(1-0.504*e-0.089t)และการใช้ฟังก์ชันการเจริญเติบโตของ Von Bertalanffy พบว่าให้ค่าความแม่นยำของการทำนายเท่ากับ 82.87 เปอร์เซ็นต์ แสดงให้เห็นว่าการทำนายน้ำหนักตัวของแม่โคนมมีค่าความแม่นยำสูง การประมาณค่าทางพันธุกรรมของการเจริญเติบโต พบว่าค่าอัตราพันธุกรรมของน้ำหนักมีชีวิตมีค่าอยู่ระหว่าง 0.12-0.50 รูปแบบการแสดงออกของกราฟทางพันธุกรรมของการเจริญเติบโต ในประชากรโคนมที่ศึกษาจะมีค่าระดับปานกลางในช่วงแรกของการเจริญเติบโตและลดลงตามช่วงอายุที่เพิ่มขึ้น จนกระทั้งมีค่าในระดับต่ำ (ต่ำกว่า 0.20) ตั้งแต่อายุ 2 ปีครึ่งเป็นต้นไป แสดงว่าการคัดเลือกทางพันธุกรรมของลักษณะน้ำหนักมีชีวิต สามารถใช้ในการคัดเลือกได้อย่างเหมาะสมในช่วงแรกของการเจริญเติบโตถึงอายุ 2 ปีครึ่ง และส่งผลต่อความก้าวหน้าทางพันธุกรรมมากกว่าใช้คัดเลือกในช่วงที่อายุมากขึ้น

Abstract

         The objective of this study was to create predicting genetic and phenotypic growth curves and estimate herritability of Thai-Friesian dairy cattle. Data included 7,169 test day live weight of 604 Thai-Friesian dairy cattle between 2006 and 2016. Data were obtained from Dairy Cattle Research and Development Center, Nakhon Ratchasima province. Variance components and genetic parameters were estimated by Expectation Maximization Restricted Maximum Likelihood (EM-REML) under random regression test day model with Von Bertalanffy function. The results found that matured weight of dairy cows in this study were 495.6 kilogram at the age of 48 months and a prediction model of weight as follows y=495.6*(1-0.504*e-0.089t)3 . Using the growth curve function of Von Bertalanffy had accuracy value at 82.87%, this suggests that the use of this function is highly effective in predicting weights of dairy cows. Meanwhile, averaged heritability of live weight was 0.12-0.50. In conclusion, these model and growth curve function are effectively and able to apply for genetic selection in dairy cows.


ทะเบียนวิชาการเลขที่: 61(2)-0206-011
1/ กลุ่มวิจัยและพัฒนาโคนม สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ อำเภอบางกะดี จังหวัดปทุมธานี
2/ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130