ชื่อบทความ(ภาษาไทย): สมรรถภาพการผลิต ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และคุณภาพซากของเป็ดเทศพื้นเมือง และเป็ดเทศลูกผสมกบินทร์บุรี-พื้นเมือง
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Productive Performance, Economic Return and Carcass Quality of Native and Kabinburi-Native Crossbred Muscovy.
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): เฉลิมชัย จันทศร1/ ประสิทธิ์ ยิ้มเกตุ2/ ชำนาญ บุญมี2/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Chalermchai Janthasorn1/  Prasit Yimget2/ Chamnan Boonmee2/
Online: 21 February 2018
หน้าบทความ: 10-17
คำสำคัญ: สมรรถภาพการผลิต,ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ,คุณภาพซาก เป็ดเทศพื้นเมือง,Productive Performance, Economic Return, Carcass Quality,  Native Muscovy.

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิต ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และคุณภาพซากของเป็ดเทศ 3 สายพันธุ์ได้แก่ เป็ดเทศพื้นเมือง (T1) เป็ดเทศกบินทร์บุรี-พื้นเมือง 50:50 (T2) และเป็ดเทศกบินทร์บุรี-พื้นเมือง 75:25 (T3) วางแผนการทดลองแบบ RCBD มี 3 ซ้ำๆ ละ 10 ตัว (เพศผู้ 5 ตัว และเพศเมีย 5 ตัว) ให้อาหารสำเร็จรูปสำหรับเป็ดเนื้อ 2 ระยะ คือ 0-4 สัปดาห์โปรตีน 19 เปอร์เซ็นต์ เมื่ออายุ 5-14 สัปดาห์ โปรตีน 15 เปอร์เซ็นต์ ใช้เวลาการทดลอง 14 สัปดาห์ ผลการทดลองพบว่า เป็ดเทศกลุ่ม T2 และ T3 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงกว่า T1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) เท่ากับ 29.34±0.51, 30.99±0.96 และ 28.89±0.93 กรัม/วัน ตามลำดับ และ มีอัตราแลกเนื้อต่ำกว่า (P<0.05) เท่ากับ 3.75±0.03, 3.78±0.03 และ 3.89±0.02 ตามลำดับ แต่ต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้ำหนัก 1 กิโลกรัม ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) เท่ากับ 63.10±8.04, 61.30±8.04 และ 60.75±1.21 สำหรับกลุ่ม T1, T2 และ T3 ตามลำดับ ทำให้ผลตอบแทนกลุ่ม T3 สูงสุด รองลงมาเป็นกลุ่ม T2 และ T1 เท่ากับ 31.03, 20.25 และ 15.63 บาท/ตัว ตามลำดับ สำหรับคุณภาพซากพบว่ากลุ่ม T2 มีเปอร์เซ็นต์ซากสูงกว่า T1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) แต่ไม่แตกต่างจาก T3 (P>0.05) เท่ากับ 87.22±1.49, 85.03±1.53 และ 85.61±1.99 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ เปอร์เซ็นต์เนื้อสันในกลุ่ม T2 สูงกว่า T1 และ T3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำ T1 สูงกว่า T2 และ T3 อย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) ความสว่าง (L*) T3 ต่ำกว่า T1 และ T2 อย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) และความเป็นสีแดง (a*) T3 สูงกว่า T2 และ T1 อย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) ส่วนเปอร์เซ็นต์ไขมัน ความเป็นกรดด่างที่ 45 นาที (pH45) ความเป็นกรดเป็นด่างหลังชำแหละ (pHหลังชำแหละ) และความเป็นสีเหลือง (b*) ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ส่วนค่าแรงตัดผ่าน T2 สูงกว่า T1 และ T3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) สำหรับคุณภาพเนื้อพบว่า T2 และ T3 มีโปรตีนสูงกว่า T1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) เท่ากับ 25.14±0.73, 24.64±0.62 และ 24.24±0.52 ตามลำดับ

Abstract

The objective of this study was compare Productive Performance, Economic Return and Carcass Quality of 3 bred Muscovy on Native purebred (T1) Kabinburi-Native 50:50 (T2) and Kabinburi-Native 75:25 (T3), Experimental planning model RCBD 3 replication, on replication 10 Muscovy (male 5, female 5) give feed 2 stages 0-4 week use feed on 19% protein. 5-14 week use feed on 15% Protein. Take the time to experiment 14 week. Result experiment found T2 and T3 Growth rate higher value T1 were significantly different. (P<0.05) were 29.34±0.51, 30.99±0.96 and 28.89±0.93 g/day ,respectively and Feed conversion ratio lower value (P<0.05) were 3.75±0.03, 3.78±0.03 and 3.89±0.02 ,respectively. Feed cost and Feed cost/weight gain were not significantly different. (P>0.05) were 63.10±8.04, 61.30±8.04 and 60.75±1.21 for the group T1, T2 and T3 ,respectively. Return of an investment T3 maximum on subordinate T2 and T1 were 31.03, 20.25 และ 15.63 baht/body ,respectively. For carcass quality found T2 percentage higher value T1 were significantly different (P<0.05) but were not significantly different T3 (P>0.05) were 87.22±1.49, 85.03±1.53 and 85.61±1.99 percentage ,respectively. Fillet (%) T2 higher value T1 and T3 were significantly different. (P<0.05) Drip loss T1 higher value T2 and T3 were highly significantly different. (P<0.01) Brightness (L*) T3 lower value T1 and T2 were highly significantly different. (P<0.01) Redness (a*) T3 higher value T1 and T2 were highly significantly different. (P<0.01) Fat (%), pH45, pH after cleansing and Yellowness (b*) were not significantly different. (P>0.05) Cut through (N) T2 higher value T1 and T3 were significantly different. (P<0.05) Meat quality protein (%) T2 and T3 higher value T1 were significantly different. (P<0.05) were 25.14±0.73, 24.64±0.62 and 24.24±0.52 ,respectively.


เลขทะเบียนวิจัย 61(2)-0206-009
1สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10900
2ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65110