ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ผลของระบบการเลี้ยงไก่งวงพันธุ์เบลท์สวิลล์สมอลไวท์ต่อสมรรถนะการสืบพันธุ์ ในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Effect of Rearing Systems on Reproductive Performance of Beltsville Smal White Turkey at Loei Livestock Research and Breeding Center.
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): อัษฎาวุฒิ พันธเสริม1 จิระนันท์ อินทรีย์2
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Ussadawut Pantasearm1,Jiranan Insee2
Online: 21 February 2018
หน้าบทความ: 1-9
คำสำคัญ: ไก่งวง,เบลท์สวิลล์สมอลไวท์,สมรรถนะการสืบพันธุ์,ระบบการเลี้ยง,Turkey, Beltsville Small White, reproductive performance, reaing system

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาระบบการเลี้ยงต่อสมรรถภาพการสืบพันธุ์ไก่งวง (Meleagris gallopavo) โดยใช้ไก่งวงเบลท์สวิลล์สมอลไวท์ อายุ 8 เดือน จำนวน 120 ตัว แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 5 ซ้ำๆ ละ 12 ตัว (เพศผู้ 3 ตัว และเพศเมีย 9 ตัว) รวมทั้งสิ้น 10 หน่วยทดลอง โดยกลุ่มที่ 1 (T1) เลี้ยงไก่งวงในคอกแบบขังรวม (1.5 ตารางเมตร/ตัว) และกลุ่มที่ 2 (T2) เลี้ยงไก่งวงในคอกแบบขังรวม (1.5 ตารางเมตร/ตัว) และมีพื้นที่ปล่อยออกสู่แปลงหญ้า (1.5 ตารางเมตร/ตัว) ไก่งวงทั้งสองกลุ่มได้รับอาหารสูตรเดียวกันและเลี้ยงจนอายุ 15 เดือน ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย ผลการศึกษาพบว่า ไก่งวง T1 และ T2 มีผลผลิตไข่ 6 เดือน เท่ากับ 41.93±3.44 และ 49.71±4.18 ฟอง/ตัว ตามลำดับ อัตราการไข่ เท่ากับ 25.45±2.27 และ 29.59±2.48% ตามลำดับ น้ำหนักไข่เฉลี่ยของไก่งวง 72.57±0.44 และ 69.60±0.75 กรัม ตามลำดับ อัตราผสมติด เท่ากับ 89.64±2.10 และ 85.20±3.42% ตามลำดับ อัตราการฟักออกจากไข่เข้าฟักทั้งหมด เท่ากับ 56.02±1.27 และ 55.92±2.07% ตามลำดับ และน้ำหนักลูกไก่งวงแรกเกิด เท่ากับ 47.74±0.33 และ 44.32±0.86 กรัม ตามลำดับ โดยทุกลักษณะที่ศึกษาไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) การศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าระบบการเลี้ยงขังคอกและกึ่งปล่อยอิสระไม่ส่งผลให้ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของไก่งวงเบลล์สวิลล์สมอลลไวท์แตกต่างกัน

Abstract

The objective of this study was to determine the effect of rearing systems on reproductive performance of turkey (Meleagris gallopavo). A total of 120 Beltsville Small White turkeys at 8 months of age were taken for the study and reared under two different rearing systems viz. intensive system (T1), housing in an indoor pen (1.5 m2/ bird) and semi-intensive system (T2), housing in an indoor pen (1.5 m2/ bird) with access to a grass paddock (1.5 m2/ bird. Each treatment was represented by 5 replications containing 12 birds each (3 males and 9 females). All birds were provided with the same diet and were raised for 15 months at Leoi Livestock Research and Breeding Center. The results showed that egg productive 6 mounts of T1 and T2 were 41.93±3.44 and 49.71±4.18 eggs/hen, respectively. The hen house production of T1 and T2 were 25.45±2.27 and 29.59±2.48 %, respectively. Mean egg weight of T1 and T2 were 72.57±0.44 and 69.60±0.75, respectively. Fertility rate of T1 and T2 were 89.64±2.10 and 85.20±3.42%, respectively. Hatchability on total eggs of T1 and T2 were 56.02±1.27 and 55.92±2.07 %, respectively. Chick hatched weight of T1 and T2 were 47.74±0.33 and 44.32±0.86 gram, respectively. Non-significant difference was determined between T1 and T2 on in the egg production, hen house production, mean egg weight, fertility rate, hatchability rate and chick hatched weight of Beltsville Small White turkeys (P>0.05). It is concluded that rearing systems not effected on reproductive performance of Beltsville Small White Turkey under Loei Livestock Research and Breeding Center conditions.


เลขทะเบียนวิจัย 61(2)-0206-010

1ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์สัตว์เลย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130

2สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000