ชื่อบทความ(ภาษาไทย): การศึกษาสมรรถภาพการผลิตและการสืบพันธุ์ของแกะพันธุ์ดอร์เปอร์และพันธุ์ซานต้าอิเนส เพื่อพัฒนาพันธุ์ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Study on Productive Performance and Fertility for Genetic Improvement in Dorper and Santa-Ines Sheep in Lower Southern of Thailand.
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): สาโรจน์  เดชะพันธ์ 1/  ธำรง  ทองจำรูญ 2/  ถาวร ถมมาลี 2/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Saroj Dechaphan1/  Thumrong Thongchumroon2/ Thavorn Thommalee 2/
Online: 30 October 2017
หน้าบทความ: 61-78
คำสำคัญ: สมรรถภาพการผลิต,สมรรถภาพการสืบพันธุ์,แกะพันธุ์ดอร์เปอร์,แกะพันธุ์ซานตาอิเนส,productive performance, reproductive performance, Dorper sheep, Santa Ines sheep

บทคัดย่อ

ผลการศึกษาสมรรถภาพการผลิตของลูกแกะที่คลอดตั้งแต่ปี 2555 – 2560 จำนวน 704 ตัว เป็นแกะพันธุ์ดอร์เปอร์ (D) จำนวน 397 ตัว และพันธุ์ซานตาอิเนส  (S) จำนวน 307 ตัว พบว่าน้ำหนักแรกเกิด 3, 6 และ 9 เดือนของพันธุ์ D เท่ากับ 2.41±0.07, 17.68+0.55, 23.63+0.90 และ 28.80+1.30 ตามลำดับส่วนพันธุ์ S มีค่าเท่ากับ  3.07+0.07, 17.32+0.52, 24.22+0.75  และ 29.30+1.02 กิโลกรัม ตามลำดับ อัตราการเจริญเติบโตตั้งแต่อายุแรกเกิด-3 เดือน (ADG03) 3-6 เดือน (ADG36) และ 6-9 เดือน (ADG69) ของแกะ D เท่ากับ 166.85±4.65, 62.24±4.83 และ72.74±5.20 กรัม/วัน ส่วนพันธุ์ S เท่ากับ 159.96±4.55, 72.48±4.54 และ 66.05±4.67 กรัม/วัน ตามลำดับ ลักษณะการเจริญเติบโตของเพศผู้จะมากกว่าเพศเมียโดยมีค่า ADG03 ADG36 และ ADG69 เท่ากับ 168.17±4.40, 158.64±4.62, 72.03±4.43 62.69±4.70, 76.46±4.58 และ 62.33±4.78 กรัม/วัน  ฤดูกาลมีผลต่อลักษณะการเจริญเติบโต สำหรับฤดูกาลในภาคใต้โดยแบ่งตามปริมาณน้ำฝนที่ตกเฉลี่ยในแต่ละเดือน ซึ่งช่วงฤดูแล้งอยู่ระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน ฤดูฝนเบาบางเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม และฤดูฝนหนักกันยายน – ธันวาคม ซึ่งค่า ADG03 ของฤดูฝนหนักแตกต่างกับฤดูฝนเบาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05)  แต่ไม่แตกต่าง  กับ ฤดูแล้ง โดยมีค่าเท่ากับ 152.06±5.37, 179.64±5.37 และ158.51±4.87 กรัม/วัน ตามลำดับ

สมรรถภาพการสืบพันธุ์ของแกะพันธุ์ D และ S มีช่วงห่างระหว่างครอก 345.17±14.93 และ 291.67±17.45 วัน ตามลำดับ โดยแกะที่คลอดในฤดูแล้งมีช่วงห่างระหว่างครอกน้อยที่สุด รองลงมาคือฤดูฝนหนัก และฤดูฝนเบาเท่ากับ 297.47±15.62, 321.67±16.87 และ 336.12±17.49 วัน ตามลำดับ โดยแกะที่คลอดลำดับครอกที่ 4 ขึ้นไปจะมีช่วงห่างระหว่างครอกน้อยที่สุด คือ 221.34±17.29 วัน และแกะพันธุ์ S ลำดับครอกที่ 4 ขึ้นไปจะมีช่วงห่างระหว่างครอกน้อยที่สุดเท่ากับ 193.69+19.71 วัน อายุเมื่อให้ลูกครอกแรกของแกะพันธุ์ D และ S มีเท่ากับ 579.55±131 และ 516.93±65.86 วันตามลำดับ ขนาดครอกของแกะพันธุ์ S มีขนาดใหญ่กว่าพันธุ์ D อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05)  โดยมีขนาดครอก 1.10 และ1.04 ตัว/ครอก ตามลำดับ ส่วนฤดูกาลที่คลอดแกะทั้งพันธุ์ D และ S ส่วนใหญ่จะคลอดในฤดูแล้งร้อยละ 39.30 และ 39.10 ตามลำดับ

Abstract

The result of Study on productive performance ( birth weight ; BW, 3, 6 and 9 month ) of 397 Dorper lambs and 307 Santa-Ines lambs born from the year 2002-2017 was found that, the average weight of those traits were 2.41±0.07, 17.68+0.55, 23.63+0.90 and 28.80+1.30 kg for Dorper, respectively. While the weight of Santa-Ines were 3.07+0.07, 17.32+0.52, 24.22+0.75 and 29.30+1.02 kg, respectively. Average growth rate from birth to 3 months, 3 to 6 months and 6 to 9 months of female Dorper were 166.85±4.65, 62.24±4.83 and 72.74±5.20 g/day. Growth rate on the same traits of female Santa-Ines were 159.96±4.55, 72.48±4.54 and 66.05±4.67 g/day, respectively. Male growth rate was higher than female; there were 168.17±4.40, 158.64±4.62 and 72.03±4.43 g/day for birth to 3 months, 3 to 6 months and 6 to 9 months in male Dorper, respectively. Growth rate of male Santa-Ines were 62.69±4.70, 76.46±4.58 and 62.33±4.78 g/day on the same traits, respectively.

Growth rate was affected by season. The growth rate from birth to 3 months old in heavy rain season differ significant differ from light rain season (P<0.05), But was no significant difference in dry season (152.06±5.37, 179.64±5.37 and 158.51±4.87 g/day, respectively). Season in southern part of Thailand was identified by amount of monthly average rain fall. Dry season was from January to April, while light rain season was from May to August and heavy rain was from September to December. The average lambing interval of Dorper and Santa-Ines were 345.17±14.93 and 291.67±17.45 days, respectively. Dry season had the shortest lambing interval, while light rain season had the longest lambing interval (297.47±15.62, 321.67±16.87 and 336.12±17.49 days for dry season, heavy rain season and light rain season, respectively). The Santa-ines ewe which gave lambing at the 4th and following parity had the shortest lambing interval (193.69±19.71days). Age at first lambing of Dorper and Santa-ines were 579.55±131 and 516.93±65.86 day, respectively. Santa-ines had significant bigger litter size than Dorper (P<0.05). The litter size of Santa-ines and Dorper were 1.10 and 1.04 lambs/litter, respectively. Most of ewe gave lambing in dry season. Percentages of lambing in dry season were 39.30 for Dorper and 39.10 for Santa-ines.


เลขทะเบียนวิชาการ : 60(2)-0206-144

1/ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช

2/ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ