ชื่อบทความ(ภาษาไทย): การศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโตและลักษณะซากไก่ลูกผสมระหว่างโรดไทย – ตำห่วง
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Study on Growth performances and carcass characteristics of crossbred between Thai Rhode and Tumhaung chicken.

ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): อนุสรณ์ ธิโนวงค์1/ อัญชลี เจือหอม3/ อัษฎาวุฒิ พันธะเสริม2/ จงรัตน์ ภูมิโคกรักษ์3/พิลาสลักษณ์ ปานประเสริฐ4/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Anusorn thinowong1/  Aunchalee Juahom3/  Ussadawut Pantasearm2/Jongrat Poomkhokrak3/  Pilaslak Panprasert4/
Online: 27 October 2017
หน้าบทความ: 53-60
คำสำคัญ: ไก่โรดไอซ์แลนด์เรด,โรดไทย,ไก่ตำห่วง,ไก่ลูกผสม,สมรรถภาพการเจริญเติบโต,ลักษณะซาก,Rhode Island Red, Thai Rhode, Tumhaung chicken, Crossbred chicken, Growth performances, Carcass characteristic

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของไก่ลูกผสม ระหว่างโรดไทย – ตำห่วง เปรียบเทียบระหว่างเพศผู้และเพศเมียตั้งแต่อายุ 1 วัน จนถึงอายุ 14 สัปดาห์ จำนวน 120 ตัว โดยการบันทึกข้อมูลสมรรถภาพการเจริญเติบโตและนำข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วย t-test ผลการศึกษาพบว่า นํ้าหนักตัวเมื่อสิ้นสุด การทดลองไก่ลูกผสมระหว่างโรดไทย – ตำห่วง เพศผู้และเพศเมีย เท่ากับ 1300.67±62.84 และ 1158.67±66.10 กรัม ตามลำดับ อัตราการเจริญเติบโต เพศผู้และเพศเมีย เท่ากับ 20.87±6.48 และ 16.21±5.02 กรัม ตามลำดับ ปริมาณการกินอาหาร เพศผู้และเพศเมีย เท่ากับ 53.99±25.46 และ 51.33±25.37 กรัม/ตัว/วัน ตามลำดับ และอัตราการแลกเนื้อ เพศผู้และเพศเมีย เท่ากับ 3.81±1.27 และ 4.25±1.36 กรัม ตามลำดับ ผลผลิตซากโดยเปรียบเทียบร้อยละของนํ้าหนักซากแล้วแต่ละลักษณะซาก ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ยกเว้น นํ้าหนักหัวเพศผู้มีนํ้าหนักมากกว่าเพศเมีย (5.91±0.64 และ5.06±0.54) และไขมันในช่องท้องที่ไก่เพศผู้มีสัดส่วนน้อยกว่าไก่เพศเมีย (1.31±0.74 และ 2.01±0.93)อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05)

Abstract

This experiment was aimed to study and compare the growth performance and carcass of Thai Rhode and Tumhaung chicken crosses between males and females, started from birth to 14 weeks of age, from a total number of 120 samples. Growth performance data were recorded and analyzed for average and standard deviation statistically significant comparison using a t-test. The result showed that final body weight of Thai Rhode and Tumhaung chicken crosses of male and female were 1,300.67±62.84 and 1,158.67±66.10 g, respectively. The growth rates of male and female were 20.87±6.48 g and 16.21±5.02 g, respectively. Feed intakes of male and female were 53.99±25.46 and 51.33±25.37 g/bird/day, respectively. Feed conversion ratios of male and female were 3.81±1.27 g and 4.25±1.36 g, respectively. Productivity by comparing the percentages of carcasses weight revealed no statistically significant difference between sexes, except for the weight of head with head weight percentage of males being greater than that of females (5.91±0.64 % and 5.06±0.54 %) and fat content in the abdomen of male chickens was significantly less than that of females (1.31±0.74 and 2.01±0.93; P<0.05).


ทะเบียนวิชาการเลขที่: 60(2)-0206-136

1ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
2ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
3สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ 10400
4ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร สกลนคร 47160