ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ศึกษาสมรรถภาพการผลิต ลักษณะซากของไก่พื้นเมืองพันธุ์เหลืองหางขาวกบินทร์ ภายใต้สภาพการเลี้ยงของเกษตรกรฟาร์มเครือข่ายในเขตภาคเหนือตอนล่าง
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Study on Productive Performance and Carcass Characteristic of Lueng Hangkhao Kabin Chicken Breed under the conditions of Network Farm in the Lower North .
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): วัฒนา เหล่าทอง1 บุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต2ดรุณี โสภา2ธีระชัย ช่อไม้1
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Wattana Laothong1Boonsak Kriewkamaltad22Darunee Sopha3 3Theerachai Chormai 1
Online: 24 October 2017
หน้าบทความ: 42-52
คำสำคัญ: ไก่พื้นเมือง,สมรรถภาพการผลิต,ลักษณะซาก,Native Chicken, Productive Performance, Carcass Characteristic

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถภาพการผลิต และลักษณะซากของไก่พื้นเมือง พันธุ์เหลืองหางขาวกบินทร์ภายใต้สภาพการเลี้ยงของเกษตรกรฟาร์มเครือข่ายในเขตภาคเหนือตอนล่าง 2 จังหวัด คือ พิษณุโลกและนครสวรรค์ โดยใช้ลูกไก่เหลืองหางขาวกบินทร์ จำนวน 2,000 ตัว เลี้ยงภายในศูนย์ฯ สัตว์ปีก จนถึงอายุ 7 วัน จึงนำไปเลี้ยงทดสอบในฟาร์มเครือข่าย จังหวัดละ 10 กลุ่ม กลุ่มละ 100 ตัว บันทึกข้อมูลน้ำหนักตัวเมื่ออายุต่างๆ ลักษณะเมื่อให้ไข่ฟองแรก อัตราการตาย และ ลักษณะซากเมื่ออายุ 16 สัปดาห์ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยลักษณะที่ศึกษาด้วยวิธี group t-test ผลการศึกษาพบว่า ค่าน้ำหนักตัวเมื่อแรกเกิด 4 8 12 16 และ 20 สัปดาห์ของไก่พื้นเมืองพันธุ์เหลืองหางขาวกบินทร์ ภายใต้สภาพการเลี้ยงของเกษตรกรเครือข่ายฯ พิษณุโลกมีค่าเท่ากับ 35.40±0.50 181.43±3.31 552.12±73.98 1,007.12±90.55 1,350.12±65.72 และ 1,741.75±222.25 กรัม ตามลำดับ และเกษตรกรเครือข่ายฯ นครสวรรค์ มีค่าเท่ากับ 34.50±1.20 306.89±58.34 782.00±126.14 1,015.11±102.28 1,551.11±283.34 และ 2,091.56±273.25 กรัม ตามลำดับ ส่วนอัตราการเจริญเติบโตในระยะ แรกเกิด–4 สัปดาห์ แรกเกิด–8 สัปดาห์ แรกเกิด–12 สัปดาห์ แรกเกิด–16 สัปดาห์ และ แรกเกิด–20 สัปดาห์ ของเกษตรกรเครือข่ายฯ พิษณุโลก พบว่ามีค่าเท่ากับ 9.80±2.12 9.23±1.32 11.57±1.08 13.54±2.53 12.19±1.59 กรัม/วัน ตามลำดับ ของเกษตรกรเครือข่ายฯ นครสวรรค์ มีค่าเท่ากับ 5.22±0.12 13.35±2.25 11.67±1.22 11.38±0.59 14.69±1.95 กรัม/วัน ตามลำดับ อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรกของทั้งสองกลุ่มมีค่าเท่ากับ 191.50±2.40 และ 189.55±3.50 วัน ตามลำดับ มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.01) น้ำหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรกของ ทั้งสองกลุ่มมีค่าเท่ากับ 1,921.00±44.24 และ 1,934.00±51.54 กรัม ตามลำดับ น้ำหนักไข่ฟองแรกของ ทั้งสองกลุ่มมีค่าเท่ากับ 36.55±2.37 และ 36.90±2.53 กรัม ตามลำดับ ส่วนอัตราการตายของทั้งสองกลุ่ม มีค่าเท่ากับ 3.05% และ 2.95% ตามลำดับ ลักษณะซากของทั้งสองกลุ่ม พบว่า น้ำหนักเมื่อมีชีวิต ที่อายุ 16 สัปดาห์ เท่ากับ 1,343.42±166.67 และ 1,555.40±249.45 กรัม มีเปอร์เซ็นต์ซาก เท่ากับ 81.88±2.34 และ 83.61±0.81 ตามลำดับ

Abstract

The objectives of this study were to study on the production performance and carcass characteristics of Lueng Hangkhao Kabin chicken breed under the conditions of network farm in the lower North. The areas of the study were selected from Phitsanulok and Nakhon Sawan provinces which consisted of 10 groups in each province at the total of 20 groups, amount 2,000 heads. The data of Lueng Hangkhao Kabin chicken were collected as follows: weight at birth, 4, 8, 12, 16 and 20 weeks of age, age and weight at first eggs, carcass characteristics at 16 weeks of age, mortality and the farmer’s feeding type each farm. The data were analyzed for the mean and standard deviation by group t-test. The results showed that the weight at birth, 4, 8, 12 16 and 20 weeks of age under the farmer’s farming condition in Phitsanulok were to be 35.40±0.50 181.43±3.31 552.12±73.98 1,007.12±90.55 1,350.12±65.72 and 1,741.75±222.25 grams, and in Nakhon Sawan province were to be 34.50±1.20 306.89±58.34 782.00±126.14 1,015.11±102.28 1,551.11±283.34 and 2,091.56±273.25 grams, respectively. Considering to each weight, the results found that the weight at birth, 4, 8, 12, 16 and 20 weeks of age of farmers in Phitsanulok province were to be 9.80±2.12 9.23±1.32 11.57±1.08 13.54±2.53 12.19±1.59 grams/day and in Nakhon Sawan province were to be 5.22±0.12 13.35±2.25 11.67±1.22 11.38±0.59 14.69±1.95 grams/day, respectively. Age at first egg were to be 191.50±2.40 and 189.55±3.50 days, respectively. There were statistically significant differences (P<0.05). The body weight at first egg were to be 1,921.00±44.24 and 1,934.00±51.54 grams respectively. The first eggs were 36.55±2.37 and 36.90±2.53 grams, respectively, while the mortality rate were to be 3.05% and 2.95%, respectively. For the carcass characteristics at 16 weeks were to be 1,343.42±166.67 and 1,555.40±249.45 grams for the live weight and were to be 81.88±2.34 and 83.61±0.81 for dressing percentage,in Phitsanulok and Nakorn Sawan provinces, respectively.


ทะเบียนวิชาการเลขที่ : 60(2)-0206-130

1ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
2ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
3กลุ่มวิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000