ชื่อบทความ(ภาษาไทย): สมรรถภาพการผลิตไข่ของเป็ดไข่พันธุ์กากีแคมป์เบลล์ที่เลี้ยงบนกรงตับภายใต้สภาพการเลี้ยง ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Egg Production performance, Carcass quality of Male cattle between Tak cattle and Cross-bred (Tak X Kabinburi) cattle.
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): ทวีศิลป์ จีนด้วง1บุญณรงค์ สุภาพ1สุนีย์ ตรีมณี2ปภาวรรณ สวัสดี3ศิริพันธ์ โมราถบ3
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Thaweesil Jeendoung1Boonnarong Suphap1Sunee Treemaneet2Papawan Sawasdee3Siriphan Morathob3
Online: 24 October 2017
หน้าบทความ: 35-41
คำสำคัญ: ผลผลิตไข่,เป็ดไข่,Egg production, laying ducks

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสมรรถภาพการให้ผลผลิตไข่ของเป็ดไข่พันธุ์กากีแคมป์เบลล์ที่เลี้ยงบนกรงตับภายใต้สภาพการเลี้ยง ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี โดยนำเป็ดไข่อายุ 1 วันจำนวน 350 ตัว มาเลี้ยงในคอกขังพื้นเป็นเวลา 20 สัปดาห์ หลังจากนั้นจึงย้ายไปเลี้ยงในกรงตับขังเดี่ยวเพื่อเก็บข้อมูลลักษณะการให้ผลผลิตไข่ ได้แก่ อายุและน้ำหนักแม่เป็ดเมื่อให้ไข่ฟองแรก น้ำหนักไข่ฟองแรก จำนวนไข่สะสมตลอดทั้งปี และเปอร์เซ็นต์การให้ไข่ เป็ดทดลองทุกตัวได้รับอาหารที่มีโภชนะตามต้องการในแต่ละช่วงอายุ พบว่า อายุของแม่เป็ดเมื่อให้ไข่ฟองแรก น้ำหนักตัวของแม่เป็ดเมื่อให้ไข่ฟองแรก น้ำหนักไข่ฟองแรก และจำนวนไข่สะสมต่อแม่ต่อปี มีค่าเท่ากับ 158.44±15.05 วัน 1,514.40±97.65 กรัม 51.95±36.57 กรัม และ 303.36±33.42 ฟอง ตามลำดับ รูปแบบเปอร์เซ็นต์การให้ไข่ พบว่า กราฟการให้ไข่เริ่มจาก 71.3 เปอร์เซ็นต์ ในเดือนแรกของการให้ไข่ และมีค่าสูงสุดเท่ากับ 89.9 เปอร์เซ็นต์ ในเดือนที่สองหลังจากนั้นลดลงตามลำดับและในเดือนที่สิบสอง ให้ผลผลิตไข่ต่ำสุด 62.6 เปอร์เซ็นต์

Abstract

This study aims to investigate the egg production potentials of Khakicampbell ducks raised in individual battery cage at Suratthani Livestock Breeding and Research Center . In this study, 350 females (1 day old) Khakicampbell ducks were raised in floor pen for 20 weeks. At 20 weeks old of age, they were randomly moved to individual battery cage to recording the egg production for 52 weeks. The data were recorded as following: age and weight of hens at 1st egg laying, 1st egg weight, cumulative egg production and hen-house egg production during 1 year.All experimental ducks were fed with the diet containing nutrients according to their age and status.The results obtained from this study that the mean of age and weight of hens at 1st egg laying, 1st egg weight and cumulative egg production during 1 year were 158.44±15.05 days, 1,514.40±97.65 grams,51.95±36.57 grams, and 303.36±33.42 eggs/ hen/ year, respectively. The pattern of hen-house egg production (%) during 1 year,graph was from 71.3% at 1st month, rose sharply and reached a peak of about 89.9% at 2nd month and declined to about 62.6% at2nd month of egg production period.


เลขทะเบียนวิจัย : 49(1)(49:3)-0406-031

1ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่ 74 ม.13 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 95000
3กลุ่มวิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000