ชื่อบทความ(ภาษาไทย): สมรรถภาพการผลิต คุณภาพซากของโคเพศผู้ ระหว่างโคพันธุ์ตากกับโคลูกผสมกบินทร์บุรี X ตาก
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Production performance, Carcass quality of Male cattle between Tak cattle and Cross-bred (Tak X Kabinburi) cattle.
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): พินิจ ร้อยศรี1 ชำนาญ บุญมี2บุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต1เอก วิทูรพงศ์3
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Phinit Roisri1 Chamnan Boonmee2Boonsak Kriewkamoltad 1Ek Vitoonpong 3
Online: 27 September 2017
หน้าบทความ: 23-34
คำสำคัญ: สมรรถภาพการผลิต,คุณภาพซาก,คุณภาพเนื้อ,โคพันธุ์ตาก,โคลูกผสมกบินทร์บุรี,ตาก,Production performance,Carcass,quality,Beef quality,Tak cattle,Kabinburi X Tak crossbred

บทคัดย่อ

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซาก และคุณภาพเนื้อระหว่างโคพันธุ์ตากกับโคลูกผสมกบินทร์บุรี x ตาก โดยใช้ลูกโคหย่านมเพศผู้ พันธุ์ตาก จำนวน 10 ตัว น้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 149.75 กิโลกรัม และพันธุ์ลูกผสมกบินทร์บุรี x ตาก จำนวน 10 ตัว น้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 176.75 กิโลกรัม เลี้ยงขุนด้วยหญ้าแพงโกล่าแห้ง และอาหารข้นอัดเม็ด โปรตีน 16% ให้ตามเกณฑ์มาตรฐานความต้องการอาหารโคเนื้อ (NRC, 1984) ที่อัตราการเจริญเติบโต 909 กรัมต่อตัวต่อวัน ใช้ระยะเวลาทดลอง 245 วัน เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มด้วยวิธี group t-test
ผลการทดลองพบว่า โคพันธุ์ตากและโคพันธุ์ลูกผสมกบินทร์บุรี X ตาก มีน้ำหนักเมื่อสิ้นสุดการทดลองเฉลี่ย เท่ากับ 387.00 และ 396.25 กิโลกรัม ตามลำดับ และอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย เท่ากับ 0.97 และ 0.90 กิโลกรัมต่อวัน ตามลำดับ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ปริมาณวัตถุแห้งที่กินได้ต่อน้ำหนักตัวของโคทั้งสองกลุ่ม เท่ากับ 2.65 และ 2.54 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ และประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร เท่ากับ 8.46 และ 9.31 ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ด้านลักษณะซาก พบว่า โคพันธุ์ตาก และโคลูกผสมกบินทร์บุรี x ตาก มีน้ำหนักซากอุ่น เท่ากับ 214.67 และ 207.00 กิโลกรัม น้ำหนักซากเย็น เท่ากับ 203.33 และ 195.66 กิโลกรัม เปอร์เซ็นต์ซากอุ่น เท่ากับ 53.97 และ 50.95 เปอร์เซ็นต์ซากเย็น เท่ากับ 51.16 และ 48.15 ตามลำดับ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) แต่พบว่าพื้นที่หน้าตัดเนื้อสันโคพันธุ์ตาก มีขนาดใหญ่กว่าโคพันธุ์ลูกผสมกบินทร์บุรี X ตาก แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) มีค่าเท่ากับ 81.94 และ 64.50 ตารางเซนติเมตร ตามลำดับ การตัดแต่งชิ้นส่วนใหญ่ พบว่า ไหล่ สันส่วนหน้า เนื้อพื้นอก เสือร้องไห้ แข้ง สันส่วนกลาง สันส่วนหลัง พื้นท้อง และ สะโพก ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) มีค่าเท่ากับ 21.23 และ 19.42, 8.14 และ 8.99, 6.94 และ 6.82, 7.01 และ 6.60, 10.49 และ 10.45, 7.68 และ 7.46, 8.01 และ 9.15, 5.03 และ 4.42, 24.66 และ 26.61 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ด้านคุณภาพทางกายภาพของเนื้อ พบว่าค่าความสว่างของเนื้อ ค่าความแดงของเนื้อ และค่าความเหลืองของเนื้อ ความสามารถในการอุ้มน้ำของเนื้อ ค่าแรงตัดผ่านเนื้อ ของโคพันธุ์ตากและโคพันธุ์ลูกผสมกบินทร์บุรี X ตาก ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)

Abstract

The objective of this experiment was to study of production performance, carcass quality and meat quality of Tak cattle compared to cross-bred (Kabinburi X Tak) cattle.
Twenty weaned males cattle of ten Tak with average body weight 149.75 kg., and ten cross-bred (Kabinburi X Tak) cattle with average body weight 176.75 kg. They fed same main feed (pangola hay and 16% protein concentrate feed) by fattening feed. According to the food needs of beef cattle (NRC, 1984) had an average daily gain of 909 grams/head/day. The fattening period was 245 day. Comparison of mean difference between groups by group t-test.
The result showed that Tak and cross-bred (Kabinburi X Tak) cattle had average body weight at the end of the experiment about 387.00 and 396.25 kg., respectively. Average daily gain (ADG) about 0.97 and 0.90 kg., respectively showed not significantly different (P>0.05). The both cattle groups feed intake of the body weight were 2.65 and 2.54% of dry matter and the feed conversion ratio were 8.46 and 9.31, respectively were not significantly different (P>0.05).For the carcass characteristics that Tak and cross-bred (Kabinburi X Tak) cattle had the hot carcass weight were 214.67 and 207.00 kg., cold carcass weight were 203.33 and 195.66 kg., dressing percentages of hot carcass were 53.97 and 50.95, and dressing percentages of cold carcass were 51.16 and 48.15, respectively were not significantly different (P>0.05). However, there was found that Tak cattle had rib eye area had larger than cross-bred (Kabinburi X Tak) cattle were 81.94 and 64.50 cm2, respectively were significantly different (P<0.05). Observed wholesale cuts of chuck, rib, plate, brisket, shank, short loin, sirloin, flank and round score were 21.23 and 19.42, 8.14 and 8.99, 6.94 and 6.82, 7.01 and 6.60, 10.49 and 10.45, 7.68 and 7.46, 8.01 and 9.15, 5.03 and 4.42, 24.66 and 26.61 %, respectively were not significantly different (P>0.05). For physical quality of meat, the results revealed that Tak and cross-bred (Kabinburi X Tak) cattle had lightness (L*), redness (a*), yellowness (b*) score, juiciness and in shear force were not significantly different (P>0.05)


เลขทะเบียนวิจัย: 57(1)-0206-020

1ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
2ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
3สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพมหานคร 10400