ชื่อบทความ(ภาษาไทย): สมรรถภาพการผลิตของเป็ดไข่พื้นเมืองพันธุ์นครปฐม
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Productive performance of native Nakhonpathom breed layer duck.
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): ดรุณี โสภา1 ธีระชัย ช่อไม้2ปภาวรรณ สวัสดี1ประยงค์ สารมาศ2
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Darunee Sopha1 Teerachai Chorma2Prapawan Sawasdee1Prayong Saramas2
Online: 25 September 2017
หน้าบทความ: 17-22
คำสำคัญ: เป็ดไข่, เป็ดนครปฐม, น้ำหนักตัว, ลักษณะเมื่อให้ไข่ฟองแรก, ผลผลิตไข่ ,Layer duck, Nakhonpathom duck, body weight, trait at first egg , egg production

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเป็ดไข่พื้นเมืองพันธุ์นครปฐมดำเนินการที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี มีฝูงพ่อแม่พันธุ์จำนวน 120 ตัว (พ่อพันธุ์ 20 ตัว แม่พันธุ์ 100 ตัว) ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย การศึกษาด้านสมรรถภาพการเจริญเติบโต การให้ผลผลิตไข่ ปริมาณการกินอาหาร และ อัตราการตายและคัดออกของเป็ดไข่พันธุ์นครปฐมซึ่งจะเป็นฝูงพันธุ์แท้สำหรับการอนุรักษ์พันธุกรรมความหลากหลายไว้ในฝูง และพัฒนายกระดับให้มีผลผลิตมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อเป็นต้นพันธุ์สำหรับการพัฒนาในเชิงการค้าต่อไป ผลจากการศึกษาพบว่า ลูกเป็ดแรกเกิด เพศผู้ และ เพศเมีย มีน้ำหนักตัวเฉลี่ย เท่ากับ 36.25 + 3.81 และ 35.93 + 3.87 กรัม ตามลำดับ เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว อายุ 24 สัปดาห์ เป็ด เพศผู้ และ เพศเมีย มีน้ำหนักตัวเฉลี่ย 1,690.10 + 134.41 และ 1,560.33 + 128.12 กรัม ตามลำดับ มีปริมาณการกินอาหารเฉลี่ยเท่ากับ 135.00 + 14.00 กรัม/ตัว/วัน ส่วนสมรรถภาพการให้ผลผลิตไข่ของเป็ดไข่ฝูงนี้ พบว่า มีอายุให้ไข่ฟองแรกเฉลี่ย เท่ากับ 157.00 + 13.00 วัน มีน้ำหนักไข่ฟองแรกเฉลี่ย เท่ากับ 52.33 + 6.8 กรัม น้ำหนักตัวเมื่อไข่ฟองแรกเฉลี่ย เท่ากับ 1,480.00 + 0.13 กรัม มีน้ำหนักไข่เฉลี่ย เท่ากับ 66.29 + 4.30 กรัม และ ให้ผลผลิตไข่เฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 234.00 + 16.00 ฟอง ส่วนอัตราการตายและคัดออกพบว่าในระยะอนุบาล (อายุ 0 – 2 สัปดาห์) ระยะลูกเป็ดเล็ก (อายุ 3 – 8สัปดาห์) ระยะเป็ดรุ่น (อายุ 9 – 20 สัปดาห์) และระยะเป็ดพ่อ – แม่พันธุ์ (อายุ 24 สัปดาห์ขึ้นไป) มีอัตราการตายและคัดออกเฉลี่ย เท่ากับ ร้อยละ 8.4 5.1 2.5 และ 0.8 ตามลำดับ

Abstract

Research of native Nakhonpathom breed layer duck, was carried out at Kabinburi Research and Development Center. A breeder flock of 120 ducks (20 male and 100 female) was used in this study. The study included growth performance, the ability to produce eggs, feed consumption and mortality/culling of a breeding herd of native Nakhonpathom breed. The objectives of this breed development were conserve of genetic diversity in herds, and to improve productive breeding for commercial development in the future. The study indicated that duckling newborn males and females had an average weight of 36.25 + 3.81 and 35.93 + 3.87 grams, respectively, the 24 weeks of age for young male and female ducks of weighted an average of 1,690.10 + 134.41 and 1,560.33 + 128.12 grams, respectively. The average of Feed intake was 135 + 14.00 grams/bird/day. The average of weight and body weight at first egg of duck were to be 157 + 13.00 days, 52.33 + 6.8 grams and 1,480 + 0.13 grams, respectively. For egg production and egg weight were 234 + 16.00 egg/year and 66.29 + 4.30 gram, respectively. Mortality and culling at age of 0 – 2 weeks, 3 – 8 weeks, 9 – 20 weeks and breeder duck ( ≥ 24 wk ) were to be 8.4, 5.1, 2.5 and 0.8 percentages, respectively.


เลขทะเบียนวิจัย: 52(1) – 0206 – 006

1สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ 10400

2ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110