ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ผลของความถี่ในการรีดเก็บน้ำเชื้อต่อปริมาณและคุณภาพน้ำเชื้อในไก่เบตง และไก่แดง
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Effects of semen collection frequency on semen quantity and quality in
Betong Chicken and Dang chicken.
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): สุนีย์ ตรีมณี1 วินิจ คำสังข์2
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Sunee Trimanee1, Vinit Komsong2
Online: 25 September 2017
หน้าบทความ: 10-16
คำสำคัญ: ความถี่ในการรีดเก็บน้ำเชื้อ, ปริมาณ, คุณภาพ, ไก่เบตง, ไก่แดง,semen collection frequency, quantity, quality, Betong chicken, Dang chicken

บทคัดย่อ

การศึกษาผลของความถี่ในการรีดเก็บน้ำเชื้อต่อปริมาณและคุณภาพน้ำเชื้อในไก่เบตงและไก่แดง เพื่อหาความถี่ที่เหมาะสมในการรีดเก็บน้ำเชื้อ ในการทดลองแบบ 2×4 แฟคตอเรียลแบบสุ่มตลอด (2×4 Factorial in Completely Randomized Design) ศึกษาในไก่พ่อพันธุ์ 2 พันธุ์ คือ ไก่เบตงและไก่แดง อายุ 52 สัปดาห์ พันธุ์ละ 24 ตัว รวม 48 ตัว รีดเก็บน้ำเชื้อตามความถี่ 4 กลุ่มความถี่ ความถี่ละ 6 ซ้ำ คือ กลุ่มรีดน้ำเชื้อทุกวัน กลุ่มรีดน้ำเชื้อทุก 2 วัน กลุ่มรีดน้ำเชื้อทุก 3 วัน และกลุ่มรีดน้ำเชื้อทุก 4 วัน ผลความถี่ในการรีดน้ำเชื้อต่อปริมาณและคุณภาพน้ำเชื้อไก่เบตง และไก่แดง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) จึงสามารถรีดเก็บน้ำเชื้อได้ทุกวัน โดยไม่กระทบต่อปริมาณและคุณภาพของน้ำเชื้อไก่เบตงและไก่แดงที่อายุ 52 สัปดาห์

Abstract

The objectives of this study were to reproductive performance of Large white (Irish and Canadian) Landrace (Pak-Chong1) crossbred sows. The objective to study reproductive performance of crossbred sow for weaning piglets per sow per year, which will be appropriate crossbred sow for produce fattening. Data collected were 96 litter from Srisaket Livestock and Testing Station. The characteristics of the study include mother breed, number of litter, season and year of birth. The result showed that effect of breed parity and month-year were no significant difference on each traits (P>0.05). The average of number pig born (NPB), number of pig born alive (NPA), litter size at weaning (LITSWEAN), piglets per sow per year (PSY) were 10.45+1.66, 10.14+1.64, 9.86+1.62 head, respectively. The average of birth weight per head (BWT), weaning weight per litter (WEANWTLIT) were 1.46+0.40 kg, 7.99+1.02 kg, respectively.


เลขทะเบียนวิจัย: 51(1)-0206-055

1ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

2สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา