ชื่อบทความ(ภาษาไทย): สมรรถภาพการสืบพันธุ์ของสุกรลูกผสมที่เกิดจากพันธุ์ลาร์จไวท์-แลนด์เรซ ระหว่างสายพันธุ์ไอร์แลนด์และแคนาดา และปากช่อง 11
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Reproductive performance of Largewhite-Landrace and Crossbred sows
between Irish and Canadian Lines and Pak-chong 1 sows.1
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): วโรชา จำปารัตน์2 โฆษิต เหลืองจรัสสุริยา3 ศรชัย คงสุข2
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Warocha Jamparat2, Kosit Rourgsuriya3, Sornchai Kongsook2
Online: 25 September 2017
หน้าบทความ: 1-9
คำสำคัญ: สมรรถภาพการสืบพันธุ์, สุกรลูกผสม, แลนด์เรซ, ลาร์จไวท์, ปากช่อง 1,Reproductive performance, Crossbred sows, Largewhite, Landrace, Pak Chong 1

บทคัดย่อ

จากการศึกษาสมรรถภาพการสืบพันธุ์ของสุกรลูกผสมที่เกิดจากพันธุ์ลาร์จไวท์-แลนด์เรซระหว่างสายพันธุ์ไอร์แลนด์และแคนาดา และปากช่อง 1 วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถภาพการสืบพันธุ์ของสุกรลูกผสมต่อลักษณะจำนวนลูกหย่านมต่อแม่ต่อปี ซึ่งจะได้คัดเลือกหาสายพันธุ์ที่เหมาะสมในการที่ใช้เป็นแม่พันธุ์ลูกผสมสองสาย เพื่อผลิตลูกสุกรขุน สุกรลูกผสมที่เลี้ยงในสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ ข้อมูลการให้ลูกจำนวน 98 ครอก โดยศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อลักษณะที่ทำการศึกษา ได้แก่ สายพันธุ์แม่ ลำดับครอกที่คลอด ฤดูกาลและปีที่แม่สุกรคลอด พบว่า ปัจจัยที่ศึกษาไม่มีอิทธิพลต่อลักษณะจำนวนลูกเกิด/ครอก จำนวนลูกเกิดมีชีวิต/ครอก จำนวนลูกเมื่อ 3 สัปดาห์/ครอก และจำนวนลูกหย่านม/ครอก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.45+1.66, 10.14+1.64, 9.99+1.62 และ 9.86+1.62 ตัว ตามลำดับ นอกจากนี้สายพันธุ์ไม่มีผลต่อลักษณะจำนวนลูกหย่านม/แม่/ปี (P>0.05) น้ำหนักแรกเกิด/ครอก น้ำหนักแรกเกิด/ตัว น้ำหนักเมื่อ 3 สัปดาห์/ครอก น้ำหนักเมื่อ 3 สัปดาห์/ตัว น้ำหนักหย่านม/ครอก และน้ำหนักหย่านม/ตัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.78+2.01, 1.46+0.40, 61.80+3.97, 6.26+0.92, 77.45+4.36 และ 7.99+1.02 กิโลกรัม ตามลำดับ

Abstract

The objectives of this study were to reproductive performance of Large white (Irish and Canadian) Landrace (Pak-Chong1) crossbred sows. The objective to study reproductive performance of crossbred sow for weaning piglets per sow per year, which will be appropriate crossbred sow for produce fattening. Data collected were 96 litter from Srisaket Livestock and Testing Station. The characteristics of the study include mother breed, number of litter, season and year of birth. The result showed that effect of breed parity and month-year were no significant difference on each traits (P>0.05). The average of number pig born (NPB), number of pig born alive (NPA), litter size at weaning (LITSWEAN), piglets per sow per year (PSY) were 10.45+1.66, 10.14+1.64, 9.86+1.62 head, respectively. The average of birth weight per head (BWT), weaning weight per litter (WEANWTLIT) were 1.46+0.40 kg, 7.99+1.02 kg, respectively.


1เลขทะเบียนวิจัย 52(1)-0206-008

2สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

3สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000