ชื่อบทความ(ภาษาไทย): พารามิเตอร์ทางพันธุกรรมสำหรับการเจริญเติบโตและอายุเมื่อคลอดลูกครั้งแรกของโคนมพันธุ์ทีเอ็มแซด
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Genetic Parameter for Growth Performance and Age at First Calvingof Thai Milking Zebu Cattle.
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย):

กรองแก้ว บริสุทธิ์สวัสดิ์1   มัทนียา  สารกุล2  ดนัย จัตวา2  จิรายุส เข็มสวัสดิ์2

ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี2 และ ศกร  คุณวุฒิฤทธิรณ2

ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Krongkaew Borisutsawat1, Mattaneeya Sarakul2, Danai Jattawa2, Jirayut Khemsawat2,   Thanathip Suwanasopee2 and Skorn Koonawootrittriron2
Online: 14 July 2017
หน้าบทความ: 24-32
คำสำคัญ: โคนม, พารามิเตอร์ทางพันธุกรรม, การเจริญเติบโต, อายุเมื่อคลอดลูกครั้งแรก, เขตร้อนชื้น,dairy cattle, breeding, genetic parameters, growth, age at first calving, tropic

บทคัดย่อ

 

พันธุ์ประวัติ น้ำหนักแรกเกิด (Birth weight, BW) น้ำหนักหย่านม (Weaning weight, WW) น้ำหนักเมื่ออายุ 1 ปี (Yearling weight, YW) น้ำหนักเมื่ออายุ 18 เดือน (18 months old weight, 18MW) น้ำหนักเมื่ออายุ 24 เดือน (24 months old weight, 24MW) และอายุเมื่อคลอดลูกครั้งแรก (Age at first calving, AFC) ของโคนมพันธุ์ทีเอ็มแซด เพศเมีย จำนวน 1,407 ตัว ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2537 ถึง 2557 ที่ศูนย์วิจัยและ   บำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง จังหวัดลพบุรี ถูกนำมาประมาณค่าองค์ประกอบความแปรปรวนและพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมสำหรับลักษณะที่ศึกษา โคทั้งหมดเป็นลูกผสม 75% โฮลสไตน์ ที่เกิดจากพ่อพันธุ์ 129 ตัว และแม่พันธุ์ 889 ตัว องค์ประกอบของความแปรปรวนถูกประมาณค่าด้วยวิธี Average Information Restricted Maximum Likelihood และนำมาคำนวณค่าอัตราพันธุกรรม สหสัมพันธ์ของลักษณะปรากฏ และสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรม โดยใช้หุ่นจำลองทางพันธุกรรมแบบ animal model ที่พิจารณากลุ่มการจัดการ (ปี-ฤดูกาล) เป็นปัจจัยคงที่ และพิจารณาพันธุกรรมแบบบวกสะสมของสัตว์แต่ละตัว และปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่ได้พิจารณา    เป็นปัจจัยสุ่ม ข้อมูลทั้งหมดถูกวิเคราะห์พร้อมกันครั้งละ 2 ลักษณะ (Bivariate analysis) ค่าอัตราพันธุกรรมสำหรับ BW, WW, YW, 18MW, 24MW และ AFC มีค่าเท่ากับ 0.27, 0.20, 0.18, 0.39, 0.38 และ 0.09 ตามลำดับ สหสัมพันธ์ของลักษณะปรากฏ ระหว่างการเจริญเติบโต มีค่า 0.23 ถึง 0.76 สหสัมพันธ์           ของลักษณะปรากฏระหว่าง BW และ AFC, WW และ AFC, YW และ AFC, 18MW และ AFC, 24MW และ AFC มีค่าเท่ากับ 0.07, 0.08, -0.05, -0.06 และ -0.04 ตามลำดับ สหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของ             การเจริญเติบโต มีค่าอยู่ระหว่าง 0.33 ถึง 0.98 ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่าง BW และ AFC, WW และ AFC, YW และ AFC, 18MW และ AFC, 24MW และ AFC มีค่าเท่ากับ 0.18, 0.24, 0.73, 0.58 และ 0.75 ตามลำดับ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตและอายุเมื่อคลอดลูกครั้งแรกของโคนมซึ่งสามารถนำใช้ประโยชน์ในการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนมพันธุ์ทีเอ็มแซด         ที่ถูกเลี้ยงดูในเขตร้อนชื้น

 

Abstract

          Pedigree, birth weight (BW), weaning weight (WW), yearling weight (YW), weight at 18 months old (18MW), weight at 24 months old (24MW) and age at first calving (AFC) of 1,407 TMZ            (Thai Milking Zebu) cows, which were born from 1994 to 2014, were used to estimate variance components and genetic parameters for the studied traits. All cows were 75% Holstein crossbreds from 129 sires and 889 dams. Variance components were estimated using an Average Information Restricted Maximum Likelihood procedure and used to calculate heritability, phenotypic correlation and genetic correlation. The used animal model considered year-season as fixed effect, additive genetic effects of the animals and residual as random effects. Bivariate analysis was used in this study. The heritability estimates for BW, WW, YW, 18MW, 24MW and AFC were 0.27, 0.20, 0.18, 0.39, 0.38 and 0.09 respectively. Phenotypic correlations between growth traits were from 0.23 to 0.76. Phenotypic correlations between BW and AFC, WW and AFC, YW and AFC, 18MW and AFC, 24MW and AFC were 0.07, 0.08, -0.05, -0.06 and -0.04, respectively. Genetic correlations between growth traits were 0.33 to 0.98. Genetic correlations between BW and AFC, WW and AFC, YW and AFC, 18MW and AFC, 24MW and AFC were 0.18, 0.24, 0.73, 0.58 and 0.75 respectively. These results indicated the association between growth and age at first calving, which could be used to plan for increase production efficiency of TMZ raising under tropical conditions.


ทะเบียนวิชาการเลขที่: 60(2)-0206-057

1สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์, กรมปศุสัตว์, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

2ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900