ชื่อบทความ(ภาษาไทย): การศึกษาระบบการเลี้ยงขุนโคนมเพศผู้เพื่อผลิตเนื้อโควัยอ่อนคุณภาพสูง1/
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Study of Fattening System in Male Dairy Calves for High Quality of Veal.1
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): ธวัชชัย แถวถาทำ2 และ นครินทร์ พริบไหว3
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Tawatchai Teltathum2 and Nakarin Pripwai3
Online:  28 June 2017
หน้าบทความ: 11-23
คำสำคัญ: ลูกโคนมเพศผู้,เนื้อลูกโค,คุณภาพเนื้อ,Male dairy calf, Veal calf, Meat quality

บทคัดย่อ

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโต ลักษณะซาก ลักษณะทางกายภาพของเนื้อ และต้นทุนการผลิตเนื้อลูกโควัยอ่อน ที่เลี้ยงขุนด้วยอาหารต่างกัน 3 ระบบ ใช้ลูกโคนมเพศผู้ พันธุ์ลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชียน ระดับสายเลือดไม่ต่ำกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 15 ตัว วางแผนการทดลองแบบ CRD โดยแบ่งลูกโคออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 5 ตัว ตามระบบการเลี้ยงขุนที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เลี้ยงด้วยน้ำนมสดเพียงอย่างเดียว (Milk-fed) กลุ่มที่ 2 เลี้ยงด้วยอาหารหยาบ และเสริมอาหารข้น (Roughage-fed) และกลุ่มที่ 3 เลี้ยงด้วยอาหารหยาบ ข้าวโพดบด และเสริมอาหารข้น (Special-fed) พบว่าลูกโคกลุ่ม Milk-fed มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน และอัตราแลกเนื้อดีกว่าลูกโคกลุ่มอื่น (P<0.05) ส่งผลให้น้ำหนักเมื่อฆ่าของลูกโคกลุ่ม Milk-fed สูงกว่า Special-fed และ Roughage-fed ตามลำดับ (P<0.05) และพบว่าลูกโคกลุ่ม Milk-fed และ Special-fed มีเปอร์เซ็นต์ซากอุ่นสูงกว่า Roughage- fed (P<0.05) ส่วนการตัดแต่ซากแบบสากล พบว่าลูกโคกลุ่ม Milk-fed มีเปอร์เซ็นต์เนื้อเสือร้องไห้ และพื้นท้องสูงกว่ากลุ่มอื่น (P<0.05) และลูกโคกลุ่ม Milk-fed มีเปอร์เซ็นต์เนื้อพื้นอกสูงกว่า Roughage-fed (P<0.05) ส่วนลูกโคกลุ่ม Roughage-fed มีเปอร์เซ็นต์เนื้อไหล่สูงกว่ากลุ่มอื่น (P<0.05) นอกจากนั้นลูกโคกลุ่ม Special-fed มีเปอร์เซ็นต์เนื้อสะโพกสูงกว่ากลุ่ม Milk-fed (P<0.05) สำหรับคุณลักษณะทางกายภาพของเนื้อลูกโค พบว่าลูกโคกลุ่ม Milk-fed ให้เนื้อที่มีค่าความสว่าง (L*) สูงที่สุด (P<0.05) และมีค่าความเป็นสีแดง (a*) ต่ำที่สุด (P<0.05) ส่วนต้นทุนการผลิตพบว่าลูกโคกลุ่ม Milk-fed มีค่าสูงกว่ากลุ่มอื่น (P<0.05) การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าลูกโคที่เลี้ยงด้วยน้ำนมสดเพียงอย่างเดียวมีสมรรถภาพการเจริญเติบโต และเปอร์เซ็นต์ซากดีกว่า นอกจากนั้นยังให้เนื้อที่มีสีชมพู ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของเนื้อลูกโควัยอ่อนเกรดคุณภาพ

Abstract

The aim of this experiment was to examine growth performances, carcass quality, physical properties of meat and cost production with different fattening systems of veal calves. For this purpose, 15 Holstein Friesian crossbred male calves (≥75%) were arranged in Completely Randomized Design (CRD) with 3 groups of different feed types; including 1) Milk-fed (Whole milk), 2) Roughage-fed (Roughages and Concentrate) and 3) Special-fed (Roughages, Corn and Concentrate). The results showed that the Milk-fed had better average daily gain and feed conversion ratio than others (P<0.05). The slaughter weight of the Milk-fed had higher than Special-fed and Roughage-fed, respectively (P<0.05). Additionally, the Milk-fed and Special-fed showed higher hot carcass percentage than Roughage-fed (P<0.05). For the standard cutting, the Milk-fed showed higher brisket and flank percentages than others (P<0.05), and the Milk-fed showed higher plate percentage than Roughage-fed (P<0.05). The Roughage-fed had higher chuck percentage than others (P<0.05). Moreover, the Special-fed showed higher round percentage than milk-fed (P<0.05). For physical properties of veal, the Milk-fed had highest Lightness (L*) value (P<0.05) and the Milk-fed had lowest redness (a*) value (P<0.05). The milk-fed had higher production cost than those other groups. In conclusion, the Milk-fed group has a high growth performances and carcass quality. In addition, the Milk-fed veal has a pink color, which is characteristic of high quality veal.


1ทะเบียนวิชาการเลขที่: 60(2)-0206-054

2 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120

3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100