ชื่อบทความ(ภาษาไทย): การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของยีน IGF2 ต่อสมรรถภาพการผลิตของสุกร1/
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Association Analysis of IGF2 Gene with Productive Performance Traits in Pigs.1/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): ธวัชชัย แถวถาทำ2  และ ประภาส มหินชัย2
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Tawatchai Teltathum2 and Prapas Mahinchai2
Online:  23 June 2017
หน้าบทความ: 1-10
คำสำคัญ: ยีน ,IGF2,สมรรถภาพการผลิต,สุกร,IGF2 Gene, Productive performances, Pigs

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของรูปแบบความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน IGF2 ต่อสมรรถภาพการผลิตของสุกรที่พัฒนาพันธุ์โดยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 115 ตัว ประกอบไปด้วยสุกรพันธุ์ดูร็อค จำนวน 40 ตัว สุกรพันธุ์เปียแตรง จำนวน 40 ตัว และสุกรลูกผสมพันธุ์พื้นเมือง – เปียแตรง จำนวน 35 ตัว ความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน IGF2 ถูกวิเคราะห์ โดยใช้ เทคนิค PCR-RFLP ผลการศึกษาพบว่าสุกรพันธุ์ดูร็อค มีความถี่จีโนไทป์ GG GC และ CC เท่ากับ 0.025 0.250 และ 0.725 ตามลำดับ สุกรพันธุ์เปียแตรง มีความถี่จีโนไทป์ เท่ากับ 0.025 0.025 และ 0.950 ตามลำดับ และสุกรลูกผสมพันธุ์พื้นเมือง – เปียแตรง มีความถี่จีโนไทป์ เท่ากับ 0.200 0.486 และ 0.314 ตามลำดับ ส่วนความถี่อัลลีล G และ C พบว่าสุกรพันธุ์ดูร็อค มีความถี่อัลลีล เท่ากับ 0.15 และ 0.85 ตามลำดับ สุกรพันธุ์เปียแตรง มีความถี่อัลลีล เท่ากับ 0.04 และ 0.96 ตามลำดับ และสุกรลูกผสมพันธุ์พื้นเมือง – เปียแตรง มีความถี่อัลลีล เท่ากับ 0.44 และ 0.56 ตามลำดับ นอกจากนั้นยังพบว่าอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน อัตราแลกเนื้อ ความหนาไขมันสันหลัง และพื้นที่หน้าตัดเนื้อสันมีความสัมพันธ์กับความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน IGF2 (P < 0.05) ส่วนอิทธิพลของสายพันธุ์สุกร พบว่ามีผลต่อลักษณะทางเศรษฐกิจของสุกรเป็นส่วนใหญ่ อย่างมีนัยสำคัญ (P < 0.05) ยกเว้นปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ยต่อวัน และพบว่าปฏิกิริยาร่วมระหว่างจีโนไทป์กับสายพันธุ์ไม่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิตของสุกร โดยสุกรที่มีจีโนไทป์ CC มีความหนาไขมันสันหลังบางกว่า และมีขนาดพื้นที่หน้าตัดเนื้อสันใหญ่กว่าสุกรที่มีจีโนไทป์อื่นๆ (P < 0.05) ในขณะที่สุกรจีโนไทป์ GG และ GC มีสมรรถภาพการผลิตไม่แตกต่างกันทางสถิติ และไม่พบอิทธิพลของ จีโนไทป์ต่อปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ยต่อวัน อายุถึงน้ำหนัก 90 กิโลกรัม และความยาวของลำตัว (P > 0.05) จากผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่ายีน IGF2 เมื่ออยู่ในลักษณะ จีโนไทป์ CC ทำให้สุกรมีความหนาไขมันสันหลังบาง และมีพื้นที่หน้าตัดเนื้อสันใหญ่กว่าสุกรที่มีจีโนไทป์อื่นๆ

Abstract

The objective of this study was to analyse the association of the Insulin-like growth factor 2 (IGF2) polymorphisms with productive performances of pigs raised in Chiangmai Livestock Research and Breeding Center. IGF2 Polymorphisms of 115 pigs representing three genetic groups (40 Duroc, 40 Pietrain and 35 Native – Pietrain crossbred pigs) were analyzed by using PCR-RFLP technique. The result showed that the genotypic frequencies of GG, GC and CC in Duroc pig were 0.025, 0.250 and 0.725, Pietrain pig were 0.025, 0.025 and 0.950, and Native – Pietrain crossbred pigs were 0.200, 0.486 and 0.314, respectively. The allele frequencies of G and C allele of IGF2 gene in Duroc, Pietrain and Native – Pietrain crossbred pigs were pigs were 0.15 and 0.85, 0.04 and 0.96, 0.44 and 0.56, respectively. Moreover, the genotypic effects were significantly associated with average daily gain, feed conversion ratio, backfat thickness and loin eye area (P < 0.05). Furthermore, breed effects were associated with almost traits except for average feed intake. No significant association of genotype x breed interaction effects with productive performance traits were observed. The pigs with the CC genotype had a lower backfat thickness than those with the GG and GC genotypes (P < 0. 05) and pigs with the CC genotype had a higher loin eye area than those with other genotypes (P < 0. 05), while GG and GC genotypes were no significant differences in productive performance traits. Additionally, no associated of genotype effects with average feed intake, days to 90 kilograms body weight and body length traits were observed. These results indicated that genotype CC of IGF2 gene are responsible for less backfat thickness and higher loin eye area than GG and GC genotypes.


1/ ทะเบียนวิชาการเลขที่: 60(2)-0206-044

2/ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120