ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ความหลากหลายของไก่พื้นเมืองไทยในพื้นที่ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก1/
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Thai native chickens diversity of Central Eastern and Western in Thailand.1/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): ดรุณี โสภา2/ ธีระชัย ช่อไม้3/ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ4/ ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี4/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Darunee Sopha2/ Theerachai Chormai3/Sakorn Kunawutrittiron4/ Thanatip Suwansopee4/
Online: Online 29 July 2016
หน้าบทความ: 27-37
คำสำคัญ: ไก่พื้นเมือง, ความหลากหลายทางพันธุกรรม, ลักษณะทางกายภาพ, ลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจ,Indigenous chicken, genetic diversity, morphology, economic traits

บทคัดย่อ

การศึกษาความหลากหลายของไก่พื้นเมืองไทยในพื้นที่ ภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางพันธุกรรม ลักษณะทางกายภาพและลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจของไก่พื้นเมือง แต่ละสายพันธุ์ เพื่อจำแนก ไก่พื้นเมืองของประเทศไทย ในพื้นที่เป้าหมาย 4 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา และนครปฐม และราชบุรี ข้อมูลที่รวบรวมได้จากไก่ จำนวน 114 ตัว ที่เลี้ยงดูโดยเกษตรกร 44 ราย ข้อมูลมาตรฐานที่จำแนกประเภทของไก่พื้นเมืองโดยพิจารณาจากกลุ่มสีขนที่พบ 8 กลุ่ม ได้แก่ ไก่เหลือง (ร้อยละ 23) ไก่ประดู่(ร้อยละ 27) ไก่เขียว( ร้อยละ 5) ไก่แดง (ร้อยละ8) ไก่ชี/ขาว(ร้อยละ 5) ไก่เทา (ร้อยละ7) ไก่ด่าง/ลาย(ร้อยละ 7) และกลุ่มสีอื่นๆ(ร้อยละ 18) ผลการสำรวจพบว่า ไก่พื้นเมืองที่เกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงไก่พื้นเมืองประเภทไก่ประดู่และไก่เหลือง นอกจากนี้ ยังมีเกษตรกรที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองกลุ่มอื่นๆ อีกจำนวน 36 ตัว และไม่ระบุกลุ่มสีขนอีกจำนวน 20 ตัว ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 32 และ 18 ของประชากรไก่พื้นเมืองที่สำรวจได้ทั้งหมด ตามลำดับ

Abstract

The study Thai native chickens diversity was conducted in Central Eastern and Western of Thailand. The purpose is to study the basic information of genetic and physical characteristics and economically important traits of native chickens of each breed line. The classification of chicken was carried out in target areas including Prachinburi. Ayutthaya and Nakhon Pathom and Ratchaburi provinces and data were collected from 114 chickens that raised by 44 farmers Standard data classification of chickens, based on the coat color showed eight groups, including, Leanghangkao (23 percent), Praduhangdam (hundred. 27 percent), green (5 percent), red (8 percent), Chees / white (5 percent), gray (7 percent), spotted / striped (7 percent) and other colors (18 percent)The survey found that Native chickens, most farmers raise were chickens Native Praduhangdam and Leanghangkao also farmers who raise 36 chickens of other groups and 20 unidentified color chickens which accounted for 32 percent and 18 percent of total population of native chickens surveyed respectively.


1/ ทะเบียนวิชาการเลขที่: 59(2)-0206-034
2/ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ10400
3/ ศูนยวิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี . 25110
4/ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ10900