ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ผลของยีนเมลาโนคอร์ติน-4 รีเซพเตอร์ต่อสมรรถภาพการผลิตของสุกร1/
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Effects of Melanocortin-4 Receptor Gene on Productive Performances in Pigs.1/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): ประภาส มหินชัย2/ ธวัชชัย แถวถาทำ2/ธวัชชัย ตุ้ยหล้า2/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Prapas Mahinchai2/ Tawatchai Teltathum2/Tawatchai Tuila2/
Online: Online 29 July 2016
หน้าบทความ: 15-26
คำสำคัญ: ยีนเมลาโนคอร์ติน-4 รีเซพเตอร์,ความหนาไขมันสันหลัง,พื้นที่หน้าตัดเนื้อสัน,สุกร,Melanocortin-4 Receptor Gene, Backfat thickness, Loin eye area, Pig

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน MC4R ต่อสมรรถภาพการผลิตของสุกรที่พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 180 ตัว โดยใช้สุกรพันธุ์ดูร็อค จำนวน 40 ตัว สุกรพันธุ์เปียแตรง จำนวน 40 ตัว และสุกรลูกผสมดูร็อค x เปียแตรง จำนวน 100 ตัว ความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน MC4R ถูกวิเคราะห์ โดยใช้ เทคนิค PCR-RFLP ผลการศึกษาพบว่าสุกรพันธุ์ดูร็อค มีความถี่จีโนไทป์ AA, AG และ GG เท่ากับ 0.33, 0.54 และ 0.13 ตามลำดับ ส่วนสุกรพันธุ์เปียแตรง มีความถี่จีโนไทป์ เท่ากับ 0.03, 0.20 และ 0.77 ตามลำดับ และสุกรลูกผสมดูร็อค x เปียแตรง มีความถี่จีโนไทป์ เท่ากับ 0.06, 0.32 และ 0.62 ตามลำดับ ส่วนความถี่อัลลีล A และ G พบว่าสุกรพันธุ์ดูร็อค มีความถี่อัลลีล เท่ากับ 0.60 และ 0.40 ตามลำดับ สุกรพันธุ์เปียแตรง มีความถี่อัลลีล เท่ากับ 0.12 และ 0.88 ตามลำดับ และลูกผสมดูร็อค x เปียแตรง มีความถี่อัลลีล เท่ากับ 0.22 และ 0.78 ตามลำดับ นอกจากนั้นยังพบว่าความหนาไขมันสันหลัง และพื้นที่หน้าตัดเนื้อสัน มีความสัมพันธ์กับความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน MC4R (P < 0.05) ส่วนอิทธิพลของสายพันธุ์สุกร พบว่ามีผลต่อลักษณะทางเศรษฐกิจของสุกรเป็นส่วนใหญ่ อย่างมีนัยสำคัญ (P < 0.05) ยกเว้นลักษณะน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น และปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ยต่อวัน และพบว่าปฏิกิริยาร่วมระหว่างจีโนไทป์กับสายพันธุ์ไม่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิตของสุกร โดยสุกรที่มีจีโนไทป์ AA มีความหนาไขมันสันหลังมากกว่าสุกรทีมีจีโนท์ AG และ GG (P < 0.05) และมีขนาดพื้นที่หน้าตัดเนื้อสันเล็กกว่าสุกรที่มีจีโนไทป์ GG (P < 0.05) ในขณะที่สุกรจีโนไทป์ AA และ AG มีขนาดพื้นที่หน้าตัดเนื้อสันไม่แตกต่างกันทางสถิติ นอกจากนี้อิทธิพลของจีโนไทป์ไม่มีความสัมพันธ์กับลักษณะน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น ปริมาณอาหารที่ กินเฉลี่ยต่อวัน อายุถึงน้ำหนัก 90 กิโลกรัม อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน และอัตราการเปลี่ยนอาหาร (P > 0.05) จากผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่ายีน MC4R เมื่ออยู่ในลักษณะ จีโนไทป์ AA จะเป็นสาเหตุทำให้สุกรมีความหนาไขมันสันหลังเพิ่มขึ้น และมีพื้นที่หน้าตัดเนื้อสันเล็กกว่าสุกรที่มีจีโนไทป์ อื่นๆ

Abstract

The objective of this study was to determine the association of the Melanocortin-4 Receptor gene (MC4R) polymorphism with productive performances of pigs raised in Chiangmai Livestock Research and Breeding Center. One hundred eighty pigs representing three genetic groups (40 Duroc, 40 Pietrain and 100 Duroc x Pietrain crossbred pigs) were analyzed polymorphism by using PCR-RFLP technique. The result showed that the genotypic frequencies of AA, AG and GG in Duroc pig were 0.33, 0.54 and 0.13, respectively, while Pietrain pig were 0.03, 0.20 and 0.77, respectively, and Duroc x Pietrain crossbred pigs were 0.06, 0.32 and 0.62, respectively. The allele frequencies of A and G allele of MC4R gene in Duroc pig were 0.60 and 0.40 , respectively, Pietrain and Duroc x Pietrain crossbred pigs were 0.12, 0.88 and 0.22, 0.78, respectively. Moreover, the genotypic effects were significantly associated with backfat thickness and loin eye area (P < 0.05). Furthermore, breed effects were associated with most traits except for weight gain and average feed intake. No significant association of genotype x breed interaction effects with productive performance traits were observed. The pigs with the AA genotype had higher backfat thickness than those with the AG and GG genotypes (P < 0. 05) and pigs with the AA genotype had less loin eye area than pigs with the GG genotype (P < 0. 05), while AA and AG genotypes were no significant differences in loin eye area trait. Additionally, no associated of genotype effects with weight gain, average feed intake, days to 90 kilograms, average dairy gain and feed convertion ratio traits were observed. These results indicate that the MC4R gene, pigs with the genotype AA are responsible for higher backfat thickness and lower loin eye area than those with other genotypes.


1/ ทะเบียนวิชาการเลขที่: 59(2)-0206-033
2/ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120