ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราการผสมติด และอัตราการฟักออกของเป็ดไข่บางปะกง ภายใต้สภาพการเลี้ยงของสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครสวรรค์1/
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Factors Affecting Fertility and Hatchability of Bang Pa Kong Laying Duck Raised under Nakornsawan Livestock Research Testing Station.1/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): บุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต2/ จันทร์แรม ศรีสุข2/พินิจ ร้อยศรี3/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Boonsak Kriewkamoltad2/ Janram Srisuk2/Phinit Roisri3/
Online: Online 29 July 2016
หน้าบทความ: 1-14
คำสำคัญ: เป็ดไข่บางปะกง,อัตราการผสมติด,อัตราการฟักออก,Bang Pa Kong,Laying Duck,Fertility, Hatchability

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราการผสมติด และอัตราการฟักออกของเป็ดไข่บางปะกง ภายใต้สภาพการเลี้ยงของสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ เป็ดไข่พ่อพันธุ์จำนวน 200 ตัว แม่พันธุ์จำนวน 1,000 ตัว และจำนวนไข่ที่เข้าฟักรวม 396,169 ฟอง ถูกนำมาศึกษาอัตราการผสมติด และอัตราการฟักออกโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของปัจจัยที่มีอิทธิพลด้วย t-test ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า อายุของพ่อแม่พันธุ์ สัปดาห์ที่ไข่เข้าฟัก และอัตราส่วนของพ่อพันธุ์ต่อแม่พันธุ์มีอิทธิพลต่ออัตราการผสมติด (P < 0.05) ในขณะที่อายุของพ่อแม่พันธุ์ และอัตราส่วนของพ่อพันธุ์ต่อแม่พันธุ์มีอิทธิพลต่ออัตราการฟักออก (P < 0.05) นอกจากนี้ ค่าเฉลี่ยของเป็ดไข่บางปะกงมีอัตราการผสมติดเท่ากับ 81.45 ± 18.39 เปอร์เซ็นต์ ไข่ไม่มีเชื้อและไข่เชื้อตายในวันที่ 7 ของจำนวนวันที่นำไข่เข้าฟักเท่ากับ 5.87 ± 3.16 และ 7.40 ± 5.53 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ในขณะที่ไข่เชื้อตายของวันที่ 25 ของจำนวนวันที่นำไข่เข้าฟักเท่ากับ 6.09 ± 4.74 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้อัตราการฟักออกจากไข่มีเชื้อเท่ากับ 71.28 ± 13.51 เปอร์เซ็นต์ และอัตราการฟักออกจากไข่เข้าฟักทั้งหมดเท่ากับ 61.63 ± 11.56 เปอร์เซ็นต์ โดยมีเปอร์เซ็นต์ของไข่ตายโคม และจำนวนลูกเกิดเท่ากับ 26.43 ± 16.30 และ 77.95 ± 11.25 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า อายุของพ่อแม่พันธุ์ สัปดาห์ที่ไข่เข้าฟัก และอัตราส่วนของพ่อพันธุ์ต่อแม่พันธุ์ มีอิทธิพลต่ออัตราการผสมติด และอัตราการฟักออกของเป็ดไข่บางปะกงภายใต้สภาพการเลี้ยงของสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครสวรรค์

Abstract

The aim of this study was to determine factors effecting for fertility and hatchability of Bang Pa Kong laying duck raised under Nakornsawan Livestock Research Testing Station. Data of 200 Sires, 1,000 dams and, 396,169 hatching egg were used to study their fertility and hatchability using descriptive statistics. Means were compared for factor effecting the traits by t-test at significant level 0.05. The results revealed that age of sire dam duck, hatching weeks, and ratio of sires and dams had influence on fertility (P < 0.05). Moreover, age and the ratio of sire and dam had influence on hatchability (P < 0.05). Furthermore, Bang Pa Kong laying duck had mean fertility 81.45 ± 18.39 %. Mean of unfertile eggs and dead germ eggs at 7th day were 5.87 ± 3.16 % and 7.40 ± 5.53 %, respectively. Whereas percentage of dead germ eggs at 25th day was 6.09 ± 4.74 %. In addition, hatched eggs from fertilized eggs was 71.28 ± 13.51 %, and number hatched eggs from total eggs was 61.63 ± 11.56 %. Dead embryo egg and number of hatched chicks were 26.43 ± 16.30 % and 77.95 ± 11.25, respectively. These results emphasized that age, hatching weeks and sire dam duck ratio had influenced for fertility and hatchability of Bang Pa Kong laying duck raised under Nakornsawan Livestock Research Testing Station.


1/ ทะเบียนวิชาการเลขที่: 59(2)-0206-035
2/ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
3/ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี