ชื่อบทความ(ภาษาไทย): แนวโน้มทางพันธุกรรมลักษณะการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์พันธุ์ของกระบือปลักไทย1/
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Genetic Trends of Weaning Weight and Calving Interval in Thai Swamp Buffaloes.1/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): วัฒนา เหล่าทอง2/ นิกร สางห้วยไพร3/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Wattana Laothong2/ Nikorn Sanghuayphrai3/
Online: Online 8 June 2015
หน้าบทความ: 16-23
คำสำคัญ: ความแปรปรวน,ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรม,แนวโน้มทางพันธุกรรม,กระบือปลัก,variance components, genetic parameter, genetic trend, swamp buffalo

บทคัดย่อ

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินค่าองค์ประกอบความแปรปรวนของลักษณะ ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมต่างๆ และแนวโน้มลักษณะพันธุกรรม ด้านการเจริญเติบโต และความสมบูรณ์พันธุ์ ได้แก่น้ำหนักเมื่ออายุ 8 เดือน (หย่านม: WW) และช่วงห่างการให้ลูก (CI) ในกระบือปลักของกรมปศุสัตว์ โดยใช้ข้อมูลกระบือปลัก จำนวน 4,550 ตัว จากหน่วยงานศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ และสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ที่เลี้ยงกระบือ อยู่ในพื้นที่ทั่วประเทศ 10 แห่ง ตั้งแต่ ปี 2540 – 2555 ประกอบด้วย ข้อมูลพันธุ์ประวัติของกระบือ (Pedigree file) ข้อมูลน้ำหนักเมื่ออายุ 8 เดือน และช่วงห่างการให้ลูก นำมาวิเคราะห์ทีละลักษณะ (single trait) โดยวิธี Restricted Maximum Likelihood (REML) เพื่อประมาณค่าความแปรปรวนและค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรม ทำนายค่าการผสมพันธุ์และแนวโน้มทางพันธุกรรมโดยวิธี Best Linear Unbiased Prediction (BLUP) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป BLUPF90-BeefPAC 2.4 ผลการศึกษาพบว่า จากการศึกษาในครั้งนี้พอสรุปได้ว่าค่า h2 น้ำหนักเมื่อหย่านม (อายุ 8 เดือน) และช่วงห่างการให้ลูก ของกระบือปลักกรมปศุสัตว์ มีค่าเท่ากับ 0.41 และ 0.08 ค่า c2 และ m2 ของน้ำหนักเมื่อหย่านม (อายุ 8 เดือน) เท่ากับ 0.12 และ 0.18 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของลักษณะ น้ำหนักเมื่อหย่านมในกระบือเพศผู้และเพศเมีย (อายุ 8 เดือน) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 0.21 และ 0.23 กก. ช่วงห่างการให้ลูกมีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไม่มากนัก โดยลดลงปีละ 0.57 วัน

Abstract

The purpose of this study was to estimate variance components and genetic parameters for prediction of breeding values and genetic trends of weaning weight and calving interval in DLD swamp buffaloes. The variance components and genetic parameters were estimated using single trait mixed animal model analysis from 5,450 DLD swamp buffaloes from 10 herds (1997 – 2012) by Restricted Maximum Likelihood (REML) procedure. Breeding values were analyzed by Best Linear Unbiased Prediction (BLUP) method using BLUPF90-BeefPAC 2.4 program. Growth trait was weaning weight (8 months; WW) and fertility trait was calving interval (CI). The estimates of direct heritability ( h2 ), maternal heritability (m2) and maternal permanent environment effect (c2) of WW were 0.41, 0.18 and 0.12, respectively. The heritability ( h2 ) of CI was 0.08. Genetic trends of male and female WW traits were increased by 0.21 and 0.23 kg/year and CI traits was decreased by 0.57 day/year.


1/ เลขทะเบียนวิชาการ: 58(2)-0206-048
2/ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 15190
3/ กลุ่มวิจัยและพัฒนากระบือ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ 10400