ชื่อบทความ(ภาษาไทย): สมรรถภาพการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์พันธุ์ของโคพันธุ์ซาฮิวาลในฟาร์มเครือข่าย
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Growth Performance and Fertility Characteristics of Sahiwal Cattle in Contact Farmers.
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): จิรวรรณ จุ้ยวัดเลา1/ เฉลิมชัย จันทศร1/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Jirawan Juiwatlao1/ Chalermchai Juntasorn1/
Online: Online 24 March 2015
หน้าบทความ: 9-15
คำสำคัญ: โคพันธุ์ซาฮิวาล,สมรรถภาพการเจริญเติบโต,ความสมบูรณ์พันธุ์,ฟาร์มเครือข่าย,Sahiwal cattle, growth performance, fertility characteristics, contact farm

บทคัดย่อ

การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโต และความสมบูรณ์พันธุ์ของโคพันธุ์ซาฮิวาลที่จัดการเลี้ยงดูในสภาพของฟาร์มเครือข่าย จำนวน 58 ตัว แบ่งออกเป็นโคเพศผู้ จำนวน 21 ตัว และโคเพศเมีย จำนวน 38 ตัว ผลการศึกษาพบว่า โคพันธุ์ซาฮิวาลมีน้ำหนักตัวเมื่อแรกเกิด, 6, 12, 18 และ 24 เดือน เฉลี่ยเท่ากับ 25.64 ± 0.24, 128.45 ± 2.36, 170.45 ± 3.15, 232.90 ± 5.27 และ 275.81 ± 5.36 กิโลกรัม ตามลำดับ อัตราการเจริญเติบโตในช่วงอายุแรกเกิด – 6 เดือน, 6 – 12 เดือน, 12 – 18 เดือน และ 18 – 24 เดือน เท่ากับ 571.17 ± 13.23, 233.33 ± 14.81, 346.93 ± 26.00, และ 238.41 ± 9.35 กรัมต่อวัน ตามลำดับ และแม่โคพันธุ์ซาฮิวาล มีอายุเมื่อให้ลูกตัวแรกและช่วงห่างการให้ลูก เท่ากับ 40.71 ± 7.57 เดือน และ 504.93 ± 153.08 วัน ตามลำดับ

Abstract

The objectives of this study were to evaluate the growth performance and fertility of Sahiwal cattle in contact farmers. The body weights of these animals were recorded between birth weights to 24 months of age. The fertility characteristics such as: age at first calving and calving interval were also collected. The result found that birth weight, weight at 6, 12, 18 and 24 months of age were 25.64 ± 0.24, 128.45 ± 2.36, 170.45 ± 3.15, 232.90 ± 5.27 and 275.81 ± 5.36 kg, respectively. The average daily gain between birth to 6 months, 6 to 12 months, 12 to 18 months and 18 to 24 months of age were 571.17 ± 13.23, 233.33 ± 14.81, 346.93 ± 26.00, and 238.41 ± 9.35 gram per day, respectively. The fertility characteristics show that age at first calving and calving interval were 40.71 ± 7.57 months and 504.93 ± 153.08 days, respectively.


เลขทะเบียนวิชาการ: 58(2) – 0206 – 033
1/ กลุ่มวิจัยและพัฒนาโคนม สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพ 10400