ชื่อบทความ(ภาษาไทย): การศึกษาความแปรปรวนของลักษณะทางเศรษฐกิจของสุกรพันธุ์แลนด์เรซ สายพันธุ์แคนาดา-นอร์เวย์ ระหว่างชั่วอายุที่ 4 และ ที่ 5
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Study on variations of economic traits of Canadian–Norwegian strain
Landrace swine between fourth and fifth generation.
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): ชยุต ดงปาลีธรรม์1/ ประภาส มหินชัย2/ชัยณรงค์ วงค์สรรศรี1/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Chayut Dongpaleethun1/ Prapas Mahinchai2/Chainarong Wongsunsri1/
Online: Online 23 February 2015
หน้าบทความ: 1-8
คำสำคัญ: สุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์แคนาดา-นอร์เวย์, ความแปรปรวน, ลักษณะทางเศรษฐกิจ,Canadian–Norwegian strain Landrace swine, homogeneity of variance, economic traits

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาความแปรปรวนของลักษณะทางเศรษฐกิจในสุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์แคนาดา-นอร์เวย์ ระหว่างชั่วอายุที่ 4 (G4) และที่ 5 (G5) โดยทำการคัดเลือกและทดสอบพันธุ์สุกร G4 จำนวน 150 ตัว และ G5 จำนวน 152 ตัว รวม 302 ตัว เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผล จากการศึกษาพบว่า อัตราการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารและความหนาไขมันสันหลัง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 814.17 กรัม/วัน 2.39 และ 0.83 เซนติเมตร ตามลำดับ ทดสอบความเป็นเอกภาพของความแปรปรวน (Homogeneity variance) โดยวิธี Hartley Method พบว่าสุกร G4 และ G5 มีอัตราการเจริญเติบโต เฉลี่ยเท่ากับ 809.64±77.08 และ 818.70±70.39 กรัม/วัน ค่าความแปรปรวนของลักษณะการเจริญเติบโต เท่ากับ 5941.49 และ 4954.77 ตามลำดับ ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร เฉลี่ยเท่ากับ 2.40±0.18 และ 2.38±0.19 ค่าความแปรปรวนของลักษณะประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร เท่ากับ 0.0366 และ 0.0321 ตามลำดับ ความหนาไขมันสันหลัง เฉลี่ยเท่ากับ 0.88±0.16 เซนติเมตร และ 0.79±0.15 เซนติเมตร ค่าความแปรปรวนของลักษณะความหนาไขมันสันหลัง เท่ากับ 0.0273 และ 0.0235 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของความแปรปรวนของแต่ละลักษณะดังกล่าวพบว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าลักษณะทางพันธุกรรมสามารถถ่ายทอดยังรุ่นถัดไปได้อย่างสม่ำเสมอ

Abstract

The objective for study on variation of economic traits on the 4th and 5th generation of Canadian–Norwegian strain Landrace swine. The data were recorded from 302 performance tested pigs, distribute 4th generation is 150 pigs and 5th generation is 152 pigs. The results of average daily gain (ADG), feed conversion ratio (FCR) and back fat thickness (BF) were 814.17 g/day, 2.39 and 0.83 centimeters, respectively. The homogeneity of variance was analyzed from the records by Hartley Method. The average values of ADG were 809.64±77.08 and 818.70±70.39 g/day. The variances of ADG were 5941.49 and 4954.77 (P > 0.05). The average values of FCR were 2.40±0.18 and 2.38±0.19. The variances of FCR were 0.0366 and 0.0321 (P > 0.05). The average values of BF were 0.88±0.16 and 0.79±0.15 centimeters. The variances of BF were 0.0273 and 0.0235 (P > 0.05). The homogeneity ratio of economic trait’s ADG, FCR and BF can be consistent transmitted to offspring in the next generation.


เลขทะเบียนวิชาการ: 52 (1) -0206-010
1/ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา โทร./โทรสาร 0-5446-6080
2/ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ 1 หมู่ 13 ต. ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร./โทรสาร 0-5331-1836