ชื่อบทความ(ภาษาไทย): สภาพการเลี้ยงสุกรพื้นเมืองไทยในอำเภอบ้านตากจังหวัดตาก
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): The Situation of Thai Indigenous Pig in Bantak District, Tak Province.
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): วิรัลพัชร อวิรุทธพาณิชย์1/ วิสุทธิ์ หิมารัตน์2/กมล ฉวีวรรณ3/ สาธิต อยู่ยืน 3/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Wiranpat Awiruttapanich1/ Wisooth Himarat2/Kamon Chaweewan3/ Satid Yooyun 3/
Online: Online 13 November 2014
หน้าบทความ: 1-8
คำสำคัญ: การสำรวจ,สุกรพื้นเมืองไทย,จังหวัดตาก,Survey, Thai Indigenous Pig, Tak Province

บทคัดย่อ

สุกรพื้นเมืองไทยเป็นสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากประเภทหนึ่ง เพราะจะพบเห็นสุกรพื้นเมืองได้ในชนบทที่ห่างไกลความเจริญเท่านั้น และไม่มีการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรพื้นเมือง อาจเนื่องจากปัจจัยบางประการที่เป็นข้อจำกัดต่อการเลี้ยงสุกร จึงได้มีการศึกษาสภาพการเลี้ยงสุกรพื้นเมืองในระดับหมู่บ้าน โดยดำเนินการที่ บ้านม้งใหม่พัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
การคัดเลือกเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรพื้นเมืองใช้วิธีการคัดเลือกตัวอย่างตามวัตถุประสงค์ จำนวน 6 รายรวบรวมข้อมูลโดยใช้เทคนิค การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Analytic Induction) ผลการวิจัยพบว่า ผู้เลี้ยงสุกรพื้นเมืองปลูกพืชหมุนเวียน เช่น ทำไร่ข้าวโพดปลูกกะหล่ำปลี และปลูกผักกาดขาว เป็นอาชีพหลัก เลี้ยงโคเนื้อ ไก่พื้นเมืองเป็นอาชีพเสริม มีสมาชิกในครอบ
ครัวเฉลี่ย 7 คน โดยมีสามีและภรรยาเป็นแรงงานหลักในการทำกิจกรรมเกษตรดังกล่าว สุกรพื้นเมืองที่นิยมเลี้ยงเป็นสุกรผิวสีดำสายพันธุ์ทางภาคเหนือ มีการเลี้ยงเฉลี่ยรายละ 2-10 ตัว ประกอบด้วยพ่อพันธุ์ 1 ตัว แม่พันธุ์ 3 ตัว ขนาดอื่นๆ 6 ตัว มักไม่ค่อยนำพ่อพันธุ์มาจากหมู่บ้านอื่น มีโอกาสเกิดการผสมพันธุ์ระหว่างเครือญาติสูงทำให้เกิดสภาวะเลือดชิด (inbreed) ได้ เป็นการเลี้ยงแบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติในบริเวณบ้าน ไม่มีโรงเรือนให้อยู่เป็นสัดส่วน สุกรจะหลบแดดฝนอยู่ตามร่มไม้ใหญ่ สุกรผสมพันธุ์กันเองตามธรรมชาติ แม่สุกรให้ลูกมีชีวิตประมาณ 7-8 ตัวต่อครอก จำนวนลูกหย่านม 6-7 ตัวต่อครอก หย่านมที่อายุประมาณ45-60 วัน น้ำหนักลูกหย่านมประมาณ 5-7 กิโลกรัมต่อตัว แม่สุกรให้ลูกปีละ 2 ครอก ไม่มีการจดบันทึกพันธุ์ประวัติ ไม่มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรค และธาตุเหล็กป้องกันโรคโลหิตจาง นิยมไปซื้อยามารักษาด้วยตนเอง วิถีการตลาดคือพ่อค้าคนกลางมาติดต่อขอซื้อลูกสุกรหย่านมด้วยวิธีเหมาตัวละ 500-800 บาทต่อตัว น้ำหนักประมาณ 7-9 กิโลกรัมต่อตัว หากน้ำหนักมากกว่านี้จะซื้อโดยการตกลงราคา วัตถุประสงค์ในการซื้อเพื่อนำไปขายให้เกษตรกรในหมู่บ้านอื่นสำหรับเลี้ยงขุนขาย บางครั้งขายให้เพื่อนบ้านเพื่อใช้ในงานพิธีกรรมต่างๆ หรือขายเมื่อถึงคราวจำเป็นต้องใช้เงิน หรือฆ่าชำแหละบริโภคในครัวเรือน

Abstract

Thailand native pigs are animals at risk of extinction of species. Because pigs found in remote rural indigenous only prosper, and no promotion of native pigs. Probably due to some factors is limited to raising pigs. Therefore, the study of native pig in the village, By implementing the Hmong Mai Phattana village Moo 5, Thong Fha Sub District, Ban Tak District, Tak Province. Selection of native pig farmers using sampling purposes 6 cases collected by the techniques. A semi-structured interview analysis and interpretation of data, the inductive conclusion. The results showed that pig native crop rotation including maize shifts cabbage and lettuce as the main occupation. There are 7 people with the family members, husband and wife labor in agricultural activities. Native pigs are popular pets pig have black lines on the north. Are fed an average of 2-10 contains 1 breeder, 3 parent breeding stock and 6 other sizes do not always use a breeder from another village. The chance of mating between relatives can cause low blood ties. Les’s raise pigs eat naturally. No buildings are proportional to pigs will rain shelter in the shade. Mating the pigs themselves naturally for piglet 7-8 sow per litter, number of piglets weaned per litter weaned at 6-7, 45-60 days of age, weaning weight 5-7 kilogram per head, for the 2 litter per sows per year. No notes and pedigree. No vaccine If pigs patients to buy medicines for self treatment. Pig traditional way of marketing. Performed by middlemen weaned pigs with the purchase agreement price of 500-800 baht per unit body weight of about 7- 9 kilogram of body weight than if it would be agree for the price of one another. Merchants are intended to be sold to farmers for animal feed sold in another village. Also, sometime the pigs sold to a neighbor for use in rituals, or acceptable for household consumption.


เลขทะเบียนวิชาการ: 57(2)-0206-134
1/ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก อ.เมือง จ.ตาก
2/ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
3/ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร