ชื่อบทความ(ภาษาไทย): การเปรียบเทียบลักษณะทางเศรษฐกิจของสุกรขุนที่เกิดจากใช้พ่อพันธุ์สุกรลูกผสมดูร็อค75% x เปียแตรง25% และสุกรพ่อพันธุ์ของฟาร์มเอกชน1/
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Comparison of fattening pigs derived from Duroc75% x Peitrain25% crossbred and farmer’s terminal boar.1/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): ประภาส มหินชัย2/ ธวัชชัย ตุ้ยหล้า2/สันติ แพ่งเม้า2/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Prapas Mahinchai2/ Tawatchai Tuila2/Santi Pangmao2/ 
Online: Online 15 July 2014
หน้าบทความ: 10-20
คำสำคัญ: economic traits, carcass traits, fattening pig, Duroc 75% Peitrain 25% crossbred.

บทคัดย่อ

การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางเศรษฐกิจและลักษณะซากของสุกรขุน ที่เกิดจากพ่อพันธุ์สุกรลูกผสมดูร็อค75%เปียแตรง25% (CM2) และพ่อพันธุ์สุกรของฟาร์มเอกชน(PRIVATE)เป็นพ่อพันธุ์สุดท้าย โดยทำการศึกษาที่ฟาร์มเอกชนในจังหวัดลำพูน วางแผนการทดลองแบบ RCBD บล็อคด้วยเพศ ใช้สุกรกลุ่มละ 18 ตัว(เพศผู้ตอน 9 ตัว, เพศเมีย 9 ตัว) รวม 36 ตัว ทำการขุนน้ำหนักระหว่าง 20–100 กิโลกรัม พบว่า อิทธิพลของเพศมีผลต่อความหนาของไขมันสันหลัง โดยเพศผู้ตอนมีความหนาไขมันสันหลังมากกว่าเพศเมีย คือ 1.26±0.03 เซนติเมตร และ 1.16±0.04 เซนติเมตร สายพันธุ์ของพ่อสุดท้ายมีผลต่อ อัตราการเจริญเติบโต, ความหนาไขมันสันหลัง, ความลึกเนื้อสัน และพื้นที่หน้าตัดเนื้อสัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.01) แต่ไม่มีผลต่อ ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร และ ความยาวลำตัว โดยสุกรขุนกลุ่ม CM2 และ PRIVATE มี อัตราการเจริญเติบโต เท่ากับ 805.84±8.67 และ 749.16±8.66 กรัม/วัน, ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร เท่ากับ 2.70 และ 2.72, ความหนาไขมันสันหลัง เท่ากับ 1.15±0.14 และ 1.27±0.14 เซนติเมตร, ความลึกเนื้อสัน เท่ากับ 6.16±0.09 และ 5.71±0.10 เซนติเมตร, พื้นที่หน้าตัดเนื้อสัน เท่ากับ 39.71±0.59 และ 36.81±0.60 ตารางเซนติเมตร และความยาวลำตัว เท่ากับ 106.17±0.64 และ 105.72±0.63 เซนติเมตร ตามลำดับ ลักษณะซากที่ศึกษาโดยวิธีสากลกลุ่มละ 8 ตัว พบว่า เปอร์เซ็นต์เนื้อแดงเมื่อเทียบกับซากเย็น กลุ่ม CM2 มีค่ามากกว่ากลุ่ม PRIVATE คือ 50.81±0.78 เทียบกับ 47.89±0.78 เปอร์เซ็นต์ (P<0.01) ในส่วนของ เปอร์เซ็นต์ซากเย็น, พื้นที่หน้าตัดเนื้อสันซาก, เปอร์เซ็นต์เนื้อแดงเมื่อเทียบกับน้ำหนักสุกรมีชีวิต, เปอร์เซ็นต์กระดูก, เปอร์เซ็นต์ไขมันรวม และเปอร์เซ็นต์สามชั้น ของกลุ่ม CM2 และ PRIVATE มีค่าเท่ากับ 73.94±0.48 และ 74.04±0.48 เปอร์เซ็นต์, 49.69±1.22 และ 47.20±1.20 ตารางเซนติเมตร, 37.83±0.61 และ 36.60±0.59 เปอร์เซ็นต์, 13.76±0.20 และ 14.08±0.20 เปอร์เซ็นต์, 18.00±1.43 และ19.78±1.43 เปอร์เซ็นต์, 14.53±0.40 และ 14.62±0.43 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบผลกำไรที่ได้รับจากรายรับการขายสุกรขุนหักต้นทุนค่าลูกสุกรและอาหาร พบว่ากลุ่ม CM2 มีกำไรเฉลี่ยจากการขุนต่อตัวสูงกว่ากลุ่ม PRIVATE คือ 551.56 บาท เทียบกับ 419.56 บาท

Abstract

The objectives of this study were to compare some economic and carcass traits of the fattening pigs that produced by using Duroc75%-Peitrain25% crossbred terminal boar (CM2) and farmer’s terminal boar (PRIVATE) in Lamphun province. Eighteen fattening weaned pigs (9 barrow, 9 female) of each groups were randomly allocated under RCBD experimental design blocked by sex. Each groups were fattened by ad libitum feeding from 20-100 kilogram body weight. The result revealed that the sex effect was significantly different on back fat thickness (P<0.01), borrow and female were 1.26±0.03 and 1.16±0.04 centimeter respectively. The breed of terminal boars had significant effects on average daily gain, back fat thickness, alive loin eye area (P<0.01) but it had non- significant effects on feed conversion ratio and body length (P>0.05). The CM2 and PRIVATE had average daily gains of 805.84±8.67 and 749.16±8.66 g/days, feed conversion ratios of 2.70 and 2.72, back fat thickness of 1.15± 0.14 and 1.27±0.14 centimeters, lean depth of 6.16±0.09 และ 5.71±0.10 centimeters, alive loin eye areas of 39.71±0.59 and 36.81± 0.60 cm2, and body length of 106.17±0.64 and 105.72±0.63 centimeters, respectively. Eight fattening pigs of each groups, were random to evaluate carcass quality. The percentage of lean compare with cool carcass of the CM2 and PRIVATE were 50.81±0.78 and 47.89±0.78 percentage that were highly significant (P<0.01). The CM2 and PRIVATE had chilled carcass percentages of 73.94±0.48 and 74.04±0.48 %, carcass loin eye area of 49.69±1.22 and 47.20±1.20 cm2, alive lean percentages of 37.83±0.61 and 36.60±0.59 %, percent bone of 13.76±0.20 and 14.08±0.20 %, fat percentages of 18.00±1.43 and 19.78±1.43 % and belly percentages of 14.53±0.40 and 14.62±0.43 %, respectively. The profit per fattening pigs of the CM2 and PRIVATE were 551.56 and 419.56 baht/pig, respectively.


1/ ทะเบียนวิชาการเลขที่ : 57(2) – 0206 – 098
2/ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ อ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ 50120. โทร. 0-5331-1836