ชื่อบทความ(ภาษาไทย): สมการทำนายน้ำหนักตัวกระบือปลักเพศเมียเมื่อโตเต็มวัย1/
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Body Weight Prediction Equation from Body Measurement in Female Mature Swamp Buffalo.1/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): วัฒนา เหล่าทอง2/ รุจิรา ศรีจันทร์3/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Wattana Laothong2/ Rujira Srijun3/
Online: Online 15 July 2014
หน้าบทความ: 1-9
คำสำคัญ: Female mature swamp buffalo, Weight equation, Body measurement

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างสมการทำนายน้ำหนักตัวกระบือปลักเพศเมียเมื่อโตเต็มวัย โดยใช้ข้อมูลสัดส่วนร่างกายของกระบือได้แก่ ความยาวรอบอก (Heart girth : GIR) ส่วนสูง (Shoulder height : SH) และความยาวลำตัว (Body length : BL) ของกระบือปลักเพศเมียอายุระหว่าง 4 – 6 ปี ที่ส่งเข้าประกวดกระบือในงานกระบือและโคเนื้อแห่งชาติ จำนวน 305 ตัว มาทำการวิเคราะห์หาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัวและสัดส่วนร่างกาย พบว่าในทุกลักษณะมีค่าสหสัมพันธ์ในเชิงบวกกับน้ำหนักตัวกระบืออย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.001) และเมื่อวิเคราะห์ในรูปแบบสมการถดถอยอย่างง่าย ได้สมการสำหรับทำนายน้ำหนักตัวกระบือที่เหมาะสม คือ WT = – 982.39 + 7.56(GIR) มีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (Coefficient of determination, R2) ถึง 91 % และเมื่อนำสมการนี้ไปทดสอบประสิทธิภาพจริงในฟาร์มของ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์จันทบุรี ซึ่งเป็นกระบือปลักเพศเมียเมื่อโตเต็มวัย จำนวน 20 ตัว พบว่าน้ำหนักตัวสัตว์ที่ได้จากการทำนายจากสมการกับน้ำหนักที่ชั่งได้จริง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P > 0.05)

Abstract

The objective of this studies was to develop a prediction equation for prediction of body weight of mature female swamp buffaloes using body measurement data ; heart girth (GIR), shoulder height (SH) and body length (BL). The data were collected from 305 contesting female buffaloes aged 4 – 6 years old at the Thai national beef cattle and buffalo fair. The correlations between body weight and body measurement were estimated. It was found that all body measurements were positively and significantly correlated with body weights of the buffalo (p<0.001). The suitable equation from a simple regression analysis to predict body weight of female buffalo was WT = – 982.39 + 7.56(GIR) with the coefficient of determination (R2) of 91%. The equation was tested in the field at Chanthaburi Livestock Research Testing Station for 20 mature female swamp buffaloes. It was found that actual weights of the animals were not different significantly from the predicted weights obtained from the equation.


1/ ทะเบียนวิชาการเลขที่ : 57 (2) – 0206 – 097
2/ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์จันทบุรี อ. มะขาม จ. จันทบุรี โทร. 0-3941-1481
3/ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี อ. เมือง จ. อุทัยธานี โทร. 0-5697-0112