ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตของกระบือปลักที่เลี้ยงในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง1/
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Genetic Parameters of Growth Traits of Swamp Buffaloes at Lamphayaklang Livestock Research and Breeding Center.1/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): กุลภัทร์ โพธิกนิษฐ2/ ไพบูลย์ ศรีสิทธิยานนท์3/นิกร สางห้วยไพร4/ สุวิช บุญโปร่ง4/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Goonlapat Phothikanit2/ Piboon Srisitthiyanon3/Nikorn Sanghuayphrai4/ Suvit Boonprong4/
Online: Online 10 February 2014
หน้าบทความ: 16-27
คำสำคัญ: heritability, growth rate, swamp buffalo, Lamphayaklang.

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตของกระบือปลักของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง ตั้งแต่ปี 2534 – 2552 จำนวน 2,327 ตัว ซึ่งเป็นข้อมูลพันธุ์ประวัติกระบือทุกตัว ลักษณะการเจริญเติบโต ได้แก่ น้ำหนักแรกเกิด (birth weight, BW) น้ำหนักหย่านม (weaning weight, W240) สัดส่วนร่างกายเมื่อแรกเกิด ได้แก่ ความยาวลำตัว (shoulder to pin bone, STPB) รอบอก (heart girth, GIRB) และ ความสูงหลัง (hip height, HHB) สัดส่วนร่างกายเมื่อหย่านม ได้แก่ ความยาวลำตัว (STPW240) รอบอก (GIR240) และ ความสูงหลัง (hip height, HH240) ตามลำดับ วิเคราะห์องค์ประกอบของค่าความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วม โดยวิธี Restricted Maximum Likelihood (REML) โดยปรับปัจจัยคงที่ ได้แก่ ฝูง เพศ เดือน–ปีที่เกิด เดือน–ปีที่หย่านม อายุเมื่อหย่านม ลำดับการคลอดของแม่ และอายุแม่เมื่อคลอด ในโปรแกรมสำเร็จรูป BLUPF90 Beef-Pak 3.01 พบว่า ค่าอัตราพันธุกรรม (heritability; h2) ของลักษณะ BW และ W240 เท่ากับ 0.53 และ 0.44 ตามลำดับ ค่า h2 เมื่อแรกเกิดของลักษณะ STPB, HHB และ GIRB เท่ากับ 0.57, 0.63 และ 0.71 ตามลำดับ ค่า h2 เมื่อหย่านมของลักษณะ STPW240, HHW240 และ GIRW240 เท่ากับ 0.55, 0.52 และ 0.62 ตามลำดับ ค่าอัตราพันธุกรรมจากอิทธิพลของยีนส์ที่ผ่านทางแม่ (maternal heritability; m2) เท่ากับ 0.30 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า h2 กับค่า m2 ของ W2 (direct and maternal correlation; ram) มีค่าเท่ากับ -0.24 สำหรับสหสัมพันธ์ของลักษณะทางพันธุกรรม (genetic correlation; rg) มีค่าระหว่าง 0.60 – 0.99 และสหสัมพันธ์ทางลักษณะปรากฏ (phenotypic correlation; rp) มีค่าระหว่าง 0.45 – 0.92

Abstract

The objectives of this study were to estimate genetic parameters on growth traits of swamp buffaloes. Data of 2,327 records with pedigree file and data file which comprised of birth weight (BW), weaning weight (W240), body conformation as follow: shoulder to pin bone at BW (STPB), hip height at BW (HHB), heart girth at BW (GIRB), shoulder to pin bone at W240 (STPW240), hip height at W240 (HHW240), heart girth at W240 (GIRW240) during the period of 1991 to 2009 from Lamphayaklang Livestock Research and Breeding Center were studied. The data were analyzed using the Restricted Maximum Likelihood (REML) to identify covariates and adjust fixed effects such as: herd, sex, month–year at birth, month–year at weaning, age at weaning, parity and age of dam. All statistical analyses were performed using BLUPF90 Beef-Pak 3.01 Program Package. The results found that heritability (h2) of BW and W240 were 0.53 and 0.44, respectively. The h2 of STPB, HHB and GIRB were 0.57, 0.63 and 0.71, respectively. Moreover, the h2 of STPW240, HHW240 and GIRW240 were 0.55, 0.63 and 0.71, respectively. The maternal heritability (m2) of W240 was 0.30, and the direct and maternal correlation (ram) was -0.24. The genetic correlations (rg) of growth traits were range from 0.60 to 0.99 and phenotypic correlations (rp) were ranges from 0.45 to 0.92.


1/ เลขทะเบียนวิชาการ: 57(2) – 0206 – 048
2/ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 15190
3/ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฏร์ธานี อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84130
4/ กลุ่มวิจัยและพัฒนากระบือ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400