ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ค่าโลหิตวิทยาและค่าชีวเคมีในเลือดของกระบือปลักที่เป็นโรควัณโรค1/
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Hematology and Blood Biochemical Profiles of Swamp Buffaloes with
Infected Tuberculosis.1/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): ไพบูลย์ ศรีสิทธิยานนท์2/ นิกร สางห้วยไพร3/สุวิช บุญโปร่ง3/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Piboon Srisitthiyanon2/ Nikorn Sanghuayphrai3/Suvit Boonprong3/
Online: Online 10 February 2014
หน้าบทความ: 1-15
คำสำคัญ: swamp buffalo, Tuberculosis, hematology, blood biochemical profiles.

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบค่าโลหิตวิทยาและค่าทางชีวเคมีในเลือดของกระบือปลัก เพศเมีย ไม่อุ้มท้อง อายุ 4 – 7 ปี ที่ผ่านการทดสอบโรควัณโรค (Mycobacterium bovis) โดยวิธีทูเบอร์คูลิน (Tuberculin Skin Test) ซึ่งศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี วางแผนการทดลองโดยวิธี Completely Randomized Design สุ่มกระบือเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 8 ตัว ได้แก่ กลุ่มปกติ (negative, N) ผลสงสัย (suspect, S) และให้ผลบวก (positive, P) กลุ่มๆ ละ 8 ตัว โดยเก็บตัวอย่างเลือดของกระบือ ในเดือนกรกฎาคม 2556 แล้ววิเคราะห์หาค่าต่างๆ ในเลือด ผลการศึกษา พบว่า ค่าโลหิตวิทยา ได้แก่ ค่าฮีโมโกลบิน ค่าฮีมาโตคริต จำนวนเม็ดเลือดแดง และเม็ดเลือดขาวของกระบือกลุ่ม N มีค่าสูงสุด (P<0.05) รองลงมา ได้แก่ กลุ่ม S และกลุ่ม P ตามลำดับ ค่า eosinophil และเกล็ดเลือดของกระบือในกลุ่ม N มีค่าสูงกว่าในกลุ่ม S และกลุ่ม P (P<0.05) ส่วนค่า monocyte ในกลุ่ม N และกลุ่ม S มากกว่าในกลุ่ม P (P<0.05) สำหรับค่าชีวเคมีในเลือด พบว่า กลุ่ม N มีค่า glucose สูงกว่า กลุ่ม P (P<0.05) แต่กลุ่ม N ไม่แตกต่างกับกลุ่ม S ระดับค่า blood urea nitrogen และค่า creatinine พบว่า กลุ่ม P และกลุ่ม S มีค่าสูงกว่ากลุ่ม N อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) สำหรับระดับเอ็นไซม์ในพลาสมา พบว่า กระบือกลุ่ม N และ S มีค่า aspartate amino transferase (AST) ต่ำกว่ากระบือกลุ่ม P (P<0.05) และระดับ alkaline phosphatase (ALP) ในกลุ่ม P และกลุ่ม S มีค่าสูงกว่ากลุ่ม N (P<0.05) ระดับเอ็นไซม์ gamma–glutamyl transferase (GGT) พบว่า กระบือกลุ่ม N มีค่าต่ำสุด รองลงมา ได้แก่ กลุ่ม S และ P ตามลำดับ (P<0.05) ส่วนระดับ alanine amino transferase (ALT) ระดับค่า lactate dehydrogenase (LDH) และระดับแร่ธาตุ ได้แก่ โพแตสเซียม (K+) และ คลอไรด์ (Cl-) ของกระบือทั้งสามกลุ่มไม่แตกต่างกันทางสถิติ ส่วนระดับแมกนีเซียม (Mg+2) พบว่า กระบือกลุ่ม N มีค่าสูงสุด รองลงมา ได้แก่ กลุ่ม S และ P ตามลำดับ (P<0.05) ค่าโปรตีนในซีรั่ม พบว่า กลุ่ม P มีระดับอัลบูมิน และสัดส่วนอัลบูมิน : กรอบบูลิน (A/G ratio) ต่ำกว่า กลุ่ม N และ S (P<0.05) ส่วนโปรตีน (total protein) และกลอบบูลิน พบว่า กลุ่ม N มีสูงกว่ากลุ่ม P และ S (P<0.05)

Abstract

The objectives of this study were to examine and compare to hematology and blood biochemical profiles of cyclic female swamp buffaloes (4 to 7–year–old) with different Tuberculosis test results. These animals were Tuberculosis checked using Tuberculin skin test. The random cyclic female animals were experimented to Completely Randomized Design (CRD) which was comprised of 8 positives (P), 8 suspects (S) and 8 negatives (N), respectively. Blood samples were taken and body score conditions were recorded at the same time in July 2013. The buffaloes were kept at Surat Thani Livestock Research and Breeding Center, Surat Thani province. The results showed that animals in N group had the highest (P<0.05) hematology such as: hemoglobin, hematocrit, red blood cell and white blood cell followed by S group and P group. The eosinophil and platelet levels in N group were significantly (P<0.05) higher than S group and P group. Moreover, N group and S group had a higher (P<0.05) monocyte than P group. In the terms of blood biochemical profiles found that N group had a higher (P<0.05) plasma glucose than P group. However, plasma glucose of N group and S group had no differed. The blood urea nitrogen and creatinine levels in P group and in S group were significantly (P<0.05) higher than in N group. The activity of enzyme in plasma found that N group and S group had significantly (P<0.05) lower aspartate amino transferase (AST) levels than in P group. P group and S group had a higher (P<0.05) alkaline phosphatase (ALP) levels than N group. N group had the highest (P<0.05) gamma–glutamyl transferase (GGT) levels followed by S group and P group, respectively. In the terms of alanine amino transferase (ALT), lactate dehydrogenase (LDH), potassium (K+) and chloride (Cl-) in plasma of those groups had no differed. However, N group had the highest (P<0.05) magnesium (Mg) levels followed by S group and P group, respectively. The study on serum protein revealed that levels of albumin and A/G ratio in P group were the lowest among the groups (P<0.05). Moreover, total protein and globulin in N group were significantly (P<0.05) higher than S group and P group higher.


1/ เลขทะเบียนวิชาการ: 57(2) – 0206 – 047
2/ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฏร์ธานี อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84130
3/ กลุ่มวิจัยและพัฒนากระบือ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400