ชื่อบทความ(ภาษาไทย): อิทธิพลของสายพันธุ์ที่มีต่อลักษณะซากและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของแกะขุน
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Genotype Effect on Carcass Characteristic and Economic Return of Fattening Sheep
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): ชำนาญ บุญมี1/ พินิจ ร้อยศรี1/คฑาวุธ ทะหล้า2/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Chamna Boonmee1/ Pinit Roisri1/Katavuth Tala/
Online: 26 November 2013
หน้าบทความ: 1-10
คำสำคัญ: carcass Characteristic, Economic Return, Fattening Sheep.

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของสายพันธุ์ที่มีต่อลักษณะซาก และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของแกะขุน โดยใช้แกะเพศผู้อายุ 1-1.5 ปี น้ำหนักตัว 45-55 กิโลกรัม 4 สายพันธุ์ ๆละ 4 ตัว รวม 16 ตัว คือซานต้าอิเนส (SS) 50%ซานต้าอิเนส x 50%ดอร์เปอร์ (SP) 50%ซานต้าอิเนส x 50%คาทาดีน (SK) และคาทาดีน (KK) วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design เลี้ยงขุนแบบขังเดี่ยวยืนโรง ให้อาหารข้นที่มีระดับโปรตีน 12 เปอร์เซ็นต์ และหญ้าแพงโกล่าแห้ง มีระดับโปรตีน 5.2 เปอร์เซ็นต์ ให้กินเต็มที่ ระยะเวลาขุน 85 วัน ดำเนินการศึกษาที่สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์ด้วยวิธี Analysis of Variance เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ Duncan,s New Multiple Range test ผลการศึกษาพบว่าแกะพันธุ์ SS, SP, SK และ KK มีอัตราการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหาร น้ำหนักเพิ่มในระยะขุน และต้นทุนค่าอาหารต่อน้ำหนักเพิ่ม 1 กิโลกรัม ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ มีค่าเท่ากับ 249.95±19.40, 291.12±15.47, 241.12±24.35 และ 260.73±5.17 กรัม/วัน ตามลำดับ 8.35±0.63, 7.13±0.49, 8.82±0.71 และ 8.13±0.12 ตามลำดับ 21.25±1.55, 24.75±1.31, 20.5±2.07 และ 22.16±0.44 กิโลกรัมตามลำดับ และ 49.36±4.03, 41.03±5.61, 51.05±4.04 และ 47.07±0.61 บาทตามลำดับ ความยาวของซาก มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) มีค่าเท่ากับ 97.00±2.00 , 90.50±1.70 , 87.75±2.95 และ 72.00±4.00 เซนติเมตร ตามลำดับ พื้นที่หน้าตัดเนื้อสันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) มีค่าเท่ากับ 12.95±0.30, 18.06±1.78, 13.68±1.03 และ 15.75±0.01 ตารางเซนติเมตร ตามลำดับ น้ำหนักหนัง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) มีค่าเท่ากับ 5.15±0.50, 5.05±0.29, 4.75±0.26 และ 8.80±0.30 กิโลกรัม ตามลำดับ น้ำหนักเลือด หัว ข้อเท้าหน้า ข้อเท้าหลัง และหาง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ การตัดแต่งซากแบบไทย พบว่า น้ำหนักเนื้อสันใน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) มีค่าเท่ากับ 0.34±0.01, 0.36±0.01, 0.29±0.01 และ 0.28±0.02 กิโลกรัม ตามลำดับ น้ำหนักเนื้อคอมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) มีค่าเท่ากับ 1.15±0.10, 1.02±0.08, 0.84±0.02 และ 0.73±0.02 กิโลกรัม ตามลำดับ เนื้อสันนอก เนื้อสะโพก เนื้อขาหน้า เนื้อหน้าอก เนื้อแดง เนื้อซี่โครง เนื้อเศษ เอ็น ไขมัน และกระดูก ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ การตัดแต่งซากตามมาตรฐานสากล พบว่า น้ำหนักส่วนของไหล่ คอ หน้าอก ซี่โครง ขาหน้า สะเอว ขาหลัง และสะโพก ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ

Abstract

The objective for study was to compare Genotype Effect on Carcass Characteristic and Economic Return of Fattening Sheep of the 4 sheep breeds, Santa Innes (SS), 50%Santa Innes x 50%Dorper (SP), 50%Santa Innes x 50%Katahdin (SK) and Katahdin (KK) in Nakhon Sawan Livestock Research Station by use male sheep 1-1.5 year old, 45-55 kg of body weights. Sixteen male sheep were allocated into 4 groups of breed in Completely Randomized Design. Sheep were fed with 12 percent proteins concentrate and 5.2 percent protein dry Panggola ad libitum, use the period of fattening 85 day. Data was analyzed by ANOVA and means were compared by Duncan,s New Multiple Range test. The results showed that of SS, SP, SK and KK. There is growth ratio, feed conversion ratio, the weight enhances in the fattening and feed cost/kilogram were not significant different were 249.95±19.40, 291.12±15.47, 241.12±24.35 and 260.73±5.17 gram/day respectively. 8.35±0.63, 7.13±0.49, 8.82±0.71 and 8.13±0.12 respectively. 21.25±1.55, 24.75±1.31, 20.5±2.07 and 22.16±0.44 kilogram respectively. And 49.36±4.03, 41.03±5.61, 51.05±4.04 and 47.07±0.61 baht respectively. Length carcass showed that highly significant different. (P<0.01) were 97.00±2.00 , 90.50±1.70 , 87.75±2.95 and 72.00±4.00 centimeter respectively. Loin eye areas were significant different. (P<0.05) were 12.95±0.30, 18.06±1.78, 13.68±1.03 and 15.75±0.00 cm2 respectively. Skin weights were highly significant different. (P<0.01) were 5.15±0.50, 5.05±0.29, 4.75±0.26 and 8.80±0.30 kilogram respectively. Blood weight, Head weight, Fore leg and hind leg of weight and Tail weight were not significant different. The carcass in Thai cutting style showed that tenderloin weight were highly significant different. (P<0.01) were 0.34±0.01, 0.36±0.01, 0.29±0.01 and 0.28±0.02 kilogram respectively. Neck meat showed that significant different. (P<0.05) and they were 1.15±0.10, 1.02±0.08, 0.84±0.02 and 0.73±0.02 kilogram respectively. The Sirloin, hip meat, Fore leg meat, Chest meat, Red meat, Rip meat, Leavings meat, Ligament, Fat and Bond were not significant different. The carcass yield components showed that Shoulder, Neck, Breast, Rack, Fore leg, Lion, Hind leg and Chump were not significant different.


เลขทะเบียนวิชาการ: 57(2)-0206-008
1/ วิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
2/ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000