ชื่อบทความ(ภาษาไทย): อิทธิพลของอัตราเลือดชิดต่อลักษณะการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์พันธุ์ในกระบือปลักที่เลี้ยงในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง1/
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Inbreeding Effect on Growth and Fertility Traits of Swamp Buffaloes Raising in Lamphayaklang Livestock Research and Breeding Center.1/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): ศิริสุข ทรัพย์อนันต์2/ กุลภัทร์ โพธิกนิษฐ2/นิกร สางห้วยไพร3/ สุวิช บุญโปร่ง3/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Sririsuk Sapanan2/ Goonlapat Photikanit2/Nikorn Sanghuayphrai3/ Suvit Boonprong3/
Online: 14 October 2013
หน้าบทความ: 57-67
คำสำคัญ: inbreeding, inbreeding effect, swamp buffalo, Lamphayaklang

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของอัตราเลือดชิดที่มีผลต่อลักษณะการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์พันธุ์ของกระบือปลักที่เลี้ยงในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี รวบรวมข้อมูลกระบือทั้งสิ้น จำนวน 2,239 ตัว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 – 2554 วิเคราะห์หาสัมประสิทธิ์เลือดชิด (Inbreeding coefficient) ของกระบือแต่ละตัว เพื่อใช้ประเมินหาอิทธิพลอัตราเลือดชิด (Inbreeding effect) ในโมเดล (Animal model) ด้วยวิธี Restricted Maximum Likelihood (REML) ค่าเฉลี่ยลักษณะศึกษา ได้แก่ น้ำหนักแรกเกิด น้ำหนักหย่านมอายุ 240 วัน น้ำหนักเมื่ออายุ 600 วัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 29.72, 163.77 และ 320.34 กิโลกรัม ตามลำดับ อายุเมื่อให้ลูกตัวแรกเฉลี่ย เท่ากับ 57.63 เดือน และช่วงห่างการให้ลูกเฉลี่ย เท่ากับ 468.90 วัน ผลการศึกษาอัตราเลือดชิด พบว่า กระบือมีอัตราเลือดชิดเฉลี่ยทั้งฝูง เท่ากับ 0.23% สำหรับอิทธิพลของอัตราเลือดชิดต่อลักษณะทางเศรษฐกิจ พบว่า กระบือที่มีอัตราเลือดชิดเพิ่มขึ้น 1% จะส่งผลทำให้น้ำหนักแรกเกิด และ น้ำหนักหย่านมเมื่ออายุ 240 วัน ลดลง เท่ากับ -0.19 และ -2.03 กิโลกรัม ตามลำดับ แต่อิทธิพลอัตราเลือดชิดไม่มีผลต่อน้ำหนักเมื่ออายุ 240 วัน อายุเมื่อให้ลูกตัวแรกเฉลี่ย และช่วงห่างการให้ลูกเฉลี่ย

Abstract

The objectives of this study were to investigate inbreeding effect on growth and fertility traits of swamp buffaloes at Lamphayaklang Livestock Research and Breeding Center, Lamsonthi District, Lopburi Province. Two thousand two hundred and thirty nine swamp buffaloes were records from 1991 to 2011 for analyzing. Individual inbreeding coefficients were calculated from available pedigree. Effect of inbreeding coefficient on growth and fertility traits were analyzed by Restricted Maximum Likelihood (REML) of animal model. The mean of studied traits such as: birth weight, weaning weight (240 days), maturing weight (600 days) were 29.72, 163.77 and 320.34 kg, respectively, age at first calving was 57.63 months and average calving interval was 468.90 days. The results revealed that average inbreeding coefficient of all buffaloes in this herd was 0.23%. One percent increasing of inbreeding coefficient was to reduce birth weight and weaning weight. Regression coefficients of these traits on direct inbreeding fractions were -0.19 and -2.03 kg, respectively. However, Inbreeding effect did not effect on weaning weight, on age at first calving and on calving interval in this study.


1/ ทะเบียนวิชาการเลขที่: 56(2) – 0206 – 152
2/ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 15190
3/ กลุ่มวิจัยและพัฒนากระบือ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400