ชื่อบทความ(ภาษาไทย): การวิเคราะห์พันธุกรรมของลักษณะการผลิตและการสืบพันธุ์ของแพะพื้นเมืองไทย1/
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Genetic Analysis of Production and Reproduction Traits of Thai Native Goats .1/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): พิภพ เกิดเมฆ2/ แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์3/สุวิทย์ อโนทัยสินทวี3/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Pipop Kerdmake2/ Sansak Nakavisut3/Suwit Anothaisinthawee3/
Online: 14 October 2013
หน้าบทความ: 47-56
คำสำคัญ: Thai native goat, production traits, reproduction traits

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงพันธุกรรมของลักษณะน้ำหนักแรกเกิด (BW) น้ำหนักหย่านม (W3) น้ำหนักเมื่ออายุ 6 เดือน (W6) และน้ำหนักเมื่ออายุ 9 เดือน (W9) ของแพะพื้นเมืองภาคเหนือเลี้ยงที่
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก แพะพื้นเมืองภาคใต้เลี้ยงที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลา และสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ตรัง โดยนำข้อมูลแพะจำนวน 2792 ครอก จากบันทึกการจัดการฝูงแพะตั้งแต่ปี 2536-2555 มาวิเคราะห์โดยวิธี Least square analysis เพื่อประมวลผล และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของลักษณะที่ศึกษาในแต่ละระดับของปัจจัยต่างๆ ด้วยวิธี Least significant difference (LSD) พบว่า แพะพื้นเมืองภาคเหนือมี BW, W3, W6 และ W9 (2.20±0.01, 10.90±0.21, 14.36±0.36 และ 17.45±0.46 กก.) มากกว่า (P<0.01) แพะพื้นเมืองภาคใต้ (1.71±0.01, 8.21±1.70, 12.10±0.10 และ 16.08±0.14 กก.) ตามลำดับ แพะพื้นเมืองภาคใต้มีช่วงห่างการให้ลูก (261.53±2.97วัน) น้อยกว่า (P<0.01) แพะพื้นเมืองภาคเหนือ (305.41±4.56 วัน) แม่แพะพื้นเมืองภาคใต้ให้จำนวนลูกเกิดเฉลี่ย 1.61±0.01 ตัว/ครอก มากกว่า (P<0.01) แม่แพะพื้นเมืองภาคเหนือ (เฉลี่ย 1.38±0.03 ตัว/ครอก) และแม่แพะพื้นเมืองภาคเหนือมีอายุเมื่อให้ลูกตัวแรก (1.87±0.07 ปี) ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) กับแม่แพะพื้นเมืองภาคใต้ (1.92±0.05 ปี)
ค่าอัตราพันธุกรรมของลักษณะน้ำหนักตัวแพะพื้นเมืองไทยเมื่อ BW, W3, W6 และ W9 มีค่าเท่ากับ 0.58±0.04, 0.47±0.06, 0.46±0.07 และ 0.56±0.07 ตามลำดับ ค่าอัตราพันธุกรรมของลักษณะขนาดครอก และช่วงห่างการให้ลูก เท่ากับ 0.07±0.03 และ 0.03±0.03 ตามลำดับ ค่าอัตราซ้ำของลักษณะขนาดครอก และช่วงห่างการให้ลูก เท่ากับ 0.12±0.02 และ 0.08±0.03 ตามลำดับ ส่วนค่าสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างลักษณะน้ำหนักเมื่ออายุ 3 เดือนกับน้ำหนักเมื่ออายุ 6 เดือน มีสหสัมพันธ์กันสูง 0.82 และลักษณะน้ำหนักเมื่ออายุ 6 เดือนกับน้ำหนักเมื่ออายุ 9 เดือน มีสหสัมพันธ์กันสูง 0.75

Abstract

Two thousand seven hundred and ninety-two records of growth characteristic of goat from Thai Goat Database program of northern and southern Thai native goats from 1993 to 2012 which raised in Tak, Yala Livestock Breeding and Research Center and Trang Livestock Research and Testing Station were analyzed by Restricted Maximum Likelihood (REML) technique. It was found that, birth weight (BW), weaning weight (W3), weight at 6 month old (W6) and weight at 9 month old (W9) of northern Thai native goats (2.20±0.01, 10.90±0.21, 14.36±0.36 and 17.45±0.46 kg.) were higher than (P<0.01) southern Thai native goats (1.71±0.01, 8.21±1.70, 12.10±0.10 and 16.08±0.14 kg.) respectively. The kidding interval of southern Thai native goats (261.53±2.97 days) was lower (P±0.01) than northern Thai native goats (305.41±4.56 days). The litter size of southern Thai native goats (1.61±0.01 head/litter) was higher (P<0.01) than northern Thai native goats (1.38±0.03 head/litter). The age at first kidding of northern Thai native goats (1.87±0.07 years) was not significantly different (P>0.05) from the southern Thai native goats (1.92±0.05 years).
Heritability (h2) of birth weight, 3, 6 and 9 month old weight were evaluated. It was found that, the heritability of BW, W3, W6 and W9 were 0.58±0.04, 0.47±0.06, 0.46±0.07 and 0.56±0.07, respectively. The heritability of litter size and kidding interval were 0.07±0.03 and 0.030.03. Repeatability of litter size and kidding interval were 0.12±0.02 and 0.08±0.03. Genetic correlations between body weight traits were estimated. The genetic correlations between W3 vs W6 and W6 vs W9 were 0.82 and 0.75.


1/ เลขทะเบียนวิชาการ: เลขทะเบียนวิชาการ: 56(2) – 0206 – 150
2/ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260 โทร. 0-3635-7319
3/ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2653-4453