ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ลักษณะซากและคุณภาพเนื้อของแพะพื้นเมือง ลูกผสมสองสาย และลูกผสมสามสาย1/
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Carcass and Meat Quality of Native, 2-Way Crosses and 3-Way Crosses Goats.1/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): พิภพ เกิดเมฆ2/ ทนงชัย ชัชวาลย์3/ชัชวาล วิริยะสมบัติ4/ สุวิทย์ อโนทัยสินทวี5/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Pipop Kerdmake2/ Tanongchai Chatchawal3/Chatchawan Wiriyasombat4/ Suwit Anothaisinthawee5 5/
Online: 11 October 2013
หน้าบทความ: 36-46
คำสำคัญ: goat genotype, carcass characteristics, physical properties, chemical composition

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อประเมินลักษณะซากของแพะเนื้อพันธุ์พื้นเมืองไทย แพะลูกผสมสองสาย (50% แองโกลนูเบียน-50% พื้นเมือง) และแพะลูกผสมสามสาย (50% บอร์-25% แองโกลนูเบียน-25% พื้นเมือง) ที่เลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย เสริมอาหารข้นโปรตีน 16% ประมาณ 1% ของน้ำหนักตัว ใช้แพะเพศผู้ที่มีวันเกิดใกล้เคียงกัน สุ่มมากลุ่มละ 6 ตัว ที่อายุเฉลี่ย 334 วัน อดอาหาร 24 ชั่วโมงแล้วชำแหละเพื่อศึกษาซาก วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ด้วยวิธี General linear model และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มทดลองโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test ผลการศึกษาพบว่าแพะสามสายมีน้ำหนักมีชีวิตสูงที่สุดเมื่อเทียบกับแพะลูกผสมสองสายและพื้นเมือง (P < 0.01) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 39.71, 30.08 และ 19.25 กก. ตามลำดับ มีน้ำหนักซากอุ่น เท่ากับ 19.08, 14.77 และ 8.75 กก. ตามลำดับ (P < 0.01) และความยาวซาก 66.58 ซม. มากกว่าแพะสองสายและแพะพื้นเมืองที่ยาว 57.25 และ 48.42 ซม. ตามลำดับ (P < 0.01) แต่แพะลูกผสมสองสายมีเปอร์เซ็นต์ซากอุ่นไม่รวมเศษอาหารในระบบทางเดินอาหาร 54.28% แตกต่างกับแพะพื้นเมืองอย่างไม่มีนัยสำคัญ (52.19%) แต่สูงกว่าลูกผสมสามสายที่มีค่าเท่ากับ 50.20% (P < 0.01) และแพะสามสายมีพื้นที่หน้าตัดเนื้อสันมากกว่าแพะสองสาย และแพะพื้นเมืองซึ่งมีค่าเท่ากับ 16.97 เทียบกับ 11.19 และ 8.13 ตารางเซนติเมตร ตามลำดับ (P < 0.01)
การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี และคุณสมบัติทางกายภาพ ของกล้ามเนื้อแพะทั้งสามกลุ่ม พบว่า แพะพื้นเมืองมีเปอร์เซ็นต์กระดูกเพียง 16.26 เทียบกับ 18.28 และ 19.49 ในแพะลูกผสมสองสาย และสามสาย ตามลำดับ (P < 0.05) แพะพื้นเมืองมีอัตราส่วนกล้ามเนื้อรวมไขมันต่อกระดูกมากกว่าแพะทั้งสองกลุ่ม ซึ่งมีค่าเท่ากับ 5.21 เทียบกับ 4.49 และ 4.17 ตามลำดับ (P < 0.05) ขณะที่แพะสามสายมีเปอร์เซ็นต์โปรตีนของกล้ามเนื้อ 22.40% มากกว่าแพะสองสายและแพะพื้นเมือง (P < 0.05) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 20.54 และ 20.96% ตามลำดับ ในส่วนของคุณภาพเนื้อพบว่า แพะสามสายมีค่าแรงตัดผ่านเนื้อ 2.07 ต่ำกว่าแพะสองสายและพื้นเมืองซึ่งมีค่าเท่ากับ 3.42 และ 3.38 กก. ต่อตารางเซนติเมตร ตามลำดับ (P < 0.05) และมีค่าความสว่างของเนื้อ 37.88 ต่ำกว่า 44.29 และ 42.39 ในแพะลูกผสมสองสายและพื้นเมือง ตามลำดับ (P < 0.05)

Abstract

The objective of this study was to assess carcass characteristics of three genotypes of meat goats in Thailand. The genotypes were Southern Thai native, two-way crosses of 50% Anglo-Nubian x 50% native and three-way crosses of 50% Boer x 25% Anglo-Nubian x 25% native goats. The goats were kept in a semi-intensive system. Concentrate with 16% crude protein was supplemented at 1% of body weight. Six healthy male yearling goats from each group were randomly selected and slaughtered after being fasted for 24 hours. It was found that three-way crosses had fasted live weight of 39.71 kg which was greater than two way cross and native (P< 0.01). Hot carcass weight of the three ways cross was 19.08 kg also higher than two way cross and native (P < 0.01). Carcass length of three ways cross was 66.58 cm. which was longer than 57.25 and 48.42 of two-way crosses and native goats, respectively (P < 0.01). The dressing percentage (based on empty body weight) ranged from 50.20% to 54.28%, with highly significant differences between genotypes. Three-way crosses had greater loin eye area than two-way crosses and native goats (16.97, 11.19, and 8.13 cm2, respectively) (P < 0.01).
Chemical composition and physical properties of their meat were determined. Native goats had bone percentage of 16.26 which is lower than two-way and three-way crosses (18.28 and 19.49%, respectively) (P < 0.05). The native goat had significantly higher muscle-bone ratio than other groups (5.21 compare to 4.49 and 4.17) (P < 0.05). Protein content in three ways cross goat meat was 22.40% higher than 20.54 and 20.96% of those two groups (P < 0.05). Shear force value of the three-way crosses was 2.07 which were lower than 3.42 and 3.38 kg/cm2 of those two groups (P < 0.05). Three ways cross also had lightness value of 37.88 which was lower than 44.29 and 42.39 of two ways cross and native, respectively (P < 0.05).

1/ เลขทะเบียนวิชาการ: 56(2) – 0206 – 151
2/ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260 โทร. 0-3635-7319
3/ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150 โทร. 0-7431-8041
4/ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลา ตู้ปณ. 35 ปทจ. จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7322-9038
5/ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2653-4453