ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ค่าการผสมพันธุ์และดัชนีการคัดเลือกของลักษณะการเจริญเติบโตในโคพันธุ์ตากที่จำแนกกลุ่มพันธุกรรมตามระดับสายเลือดต่างๆ1/
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Estimated breeding value and index EBVs of growth traits in Tak beef cattle with genetic groups at various blood levels.1/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): เยาวลักษณ์ เลไพจิตร2/ เอก วิทูรพงศ์2/ วุฒิพงษ์ อินทรธรรม3/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Yoawaluck Leepaijit 2/ Ek Vitoonpong2/ Wutipong Intaratham 3/
Online: 19 September 2013
หน้าบทความ: 1-14
คำสำคัญ: Tak beef cattle, growth trait, estimated breeding value, index EBVs

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินค่าการผสมพันธุ์และสร้างดัชนีการคัดเลือกจากลักษณะการเจริญเติบโตของโคพันธุ์ตาก โดยนำกลุ่มพันธุกรรมตามระดับสายเลือดต่างๆ ไปใช้เป็นตัวแปรร่วมในโมเดลการวิเคราะห์ ด้วยวิธี average information restricted maximum likelihood procedure ภายใต้ animal model แบบการวิเคราะห์ร่วมหลายลักษณะ  ชุดข้อมูลประกอบด้วยน้ำหนักแรกเกิด น้ำหนักหย่านม น้ำหนัก 400 วัน และน้ำหนัก 600 วัน จำนวน 5,745, 4,994, 1,122  และ 689 ข้อมูล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ถึง พ.ศ. 2555  ผลการวิเคราะห์ พบว่า อิทธิพลของกลุ่มพันธุกรรมซึ่งเป็นการประมาณค่าความแตกต่างระหว่างโคพันธุ์ชาร์โรเลส์กับโคพันธุ์บราห์มัน ของน้ำหนักแรกเกิด น้ำหนักหย่านม น้ำหนัก 400 วัน และน้ำหนัก 600 วัน มีค่าเท่ากับ 0.8, 3.8, 20.8 และ 32.6 กิโลกรัม ตามลำดับ อิทธิพลของ heterosis มีค่าเท่ากับ 1.3, 21.3, 22.4 และ 20.6 กิโลกรัม หรือเท่ากับ 4.3, 13.0, 10.2 and 6.9% ของค่าเฉลี่ยของน้ำหนักพันธุ์พ่อพันธุ์แม่ ตามลำดับ ค่าอัตราพันธุกรรมของน้ำหนักแรกเกิด น้ำหนักหย่านม น้ำหนัก 400 วัน และน้ำหนัก 600 วัน มีค่าปานกลาง เท่ากับ 0.29, 0.34, 0.27 และ 0.32 ตามลำดับ ค่าอิทธิพลทางสภาพแวดล้อมแบบถาวรของแม่เมื่อคิดเป็นสัดส่วนจากลักษณะปรากฏของน้ำหนักแรกเกิดและหย่านมเท่ากับ 0.04 และ 0.10 สหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างน้ำหนักแรกเกิดกับหย่านม น้ำหนัก 400 วัน และน้ำหนัก 600 วัน เท่ากับ 0.30, 0.25 และ 0.15 ระหว่างน้ำหนักหย่านมกับน้ำหนัก 400 วัน และน้ำหนัก 600 วัน เท่ากับ 0.62 และ 0.31 ระหว่างน้ำหนัก 400 วันกับน้ำหนัก 600 วัน เท่ากับ 0.51 โดยมีทิศทางของความสัมพันธ์ในเชิงบวกทั้งสี่ลักษณะ ค่าการผสมพันธุ์ของลักษณะน้ำหนักแรกเกิด น้ำหนักหย่านม น้ำหนัก 400 วัน และน้ำหนัก 600 วัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.61, 0.29, 0.65 และ 1.06 กิโลกรัม โดยมีค่าความเที่ยงตรงของลักษณะน้ำหนักแรกเกิด น้ำหนักหย่านม น้ำหนัก 400 วัน และน้ำหนัก 600 วัน เฉลี่ยเท่ากับ 64, 66, 56 และ 44% ตามลำดับ มีค่าดัชนี คัดเลือก ของฝูงเฉลี่ย 0.46 กิโลกรัม

Abstract

The aims of this study were to estimate parameters, estimated breeding values and index EBVs for Tak beef cattle population. The genetic groups of blood levels were fitted a covariate using average information restriced maximum likelihood procedure under animal model in a multivariate analysis. The data set for genetic analysis collected from year 1987 to 2012 which comprised of 5,745, 4,999, 1,122 and 689 records for birth, weaning, 400-days and 600-days weight, respectively. The results showed that breed genetic group effects between Charolais and Brahman origin were estimated at 0.8, 3.8, 20.8 and 32.6 kilogram, and heterosis effects were estimated at 1.3, 21.3, 22.4 and 20.6 kilogram or 4.3, 13.0, 10.2 and 6.9% of parental purebred average, respectively. Genetic analysis showed that the heritability estimates for birth weight, weaning weight, 400-day and 600-day weights were 0.29, 0.34, 0.27 and 0.32, respectively, indicating that genetic effects for weight traits were moderate. Genetic improvement through selection can be efficiently achieved. The estimates of maternal permanent environment variance as proportion of the phenotypic variance for birth and weaning weight were 0.04 and 0.10. The estimates of direct genetic correlation of birth weight with weaning , 400-days and 600-days weight were 0.30, 0.25 and 0.15, weaning weight with 400-days and 600-days weight were 0.62, 0.31 and 0.51, between 400-days and 600-days weight. The genetic correlations were lowly to moderately positive for all traits. The averages of estimated breeding value for birth, weaning, 400-days and 600-days weight were 0.61, 0.29, 0.65 and 1.06 kilogram and averages of accuracy were 64, 66, 56 and 44%, respectively. The average of index EBVs for Tak beef cattle population was 0.46 kilogram.


1/ ทะเบียนวิชาการเลขที่: 56(2)-0206-09356

2/ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

3/ กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400