ชื่อบทความ(ภาษาไทย): การสร้างสุกรพันธุ์แลนด์เรซของกรมปศุสัตว์ (29) การสร้างสุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์นครสวรรค์ 1
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): DLD Landrace Swine Establishment. (29) Nakhonsawan 1 Landrace Swine Establishment.
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): ชำนาญ บุญมี 1/  สกุล ผลารักษ์ 1/  และเกียรติศักดิ์ รังผึ้ง 2/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Chamnan  Boonmee1/  Sagun  Pararak1/    Kiatisak  Rungpong2/
Online: 27 February 2013
หน้าบทความ: 56-65
คำสำคัญ: สุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์นครสวรรค์ 1,ลักษณะทางเศรษฐกิจ,เอกภาพของความแปรปรวน

บทคัดย่อ

ศึกษาความแปรปรวนของลักษณะทางเศรษฐกิจ ในการสร้างสุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์นครสวรรค์ 1 ในรุ่นที่ 4 และ 5 โดยทำการคัดเลือกและทดสอบพันธุ์ในรุ่นที่ 4 จำนวน 109 ตัว และรุ่นที่ 5 จำนวน 92 ตัว รวม 201 ตัว เก็บรวบรวมข้อมูล อัตราการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร และความหนาไขมันสันหลัง จากการศึกษาพบว่า สุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์นครสวรรค์ 1 ในรุ่นที่ 4 และ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 866.08±94.15 กรัม/วัน 2.38±0.18 และ 1.01±0.10 เซนติเมตร ตามลำดับ ทดสอบความเป็นเอกภาพของความแปรปรวน (Homogeneity of variance) โดยวิธี Hartley Method พบว่าสุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์นครสวรรค์ 1 ในรุ่นที่ 4 และ 5 มีอัตราการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร และความหนาไขมันสันหลัง เฉลี่ยเท่ากับ 875.28±93.56 และ 853.67±94.10 กรัม/วัน 2.37±0.17 และ 2.40±0.19, 1.02±0.11 และ 1.00±0.06 เซนติเมตร ตามลำดับ ค่าความแปรปรวนของแต่ละลักษณะเท่ากับ 8,754.38 และ 8,855.05 (P > 0.05), 0.03 และ 0.036 (P > 0.05), 0.014 และ 0.005 (P > 0.05) ตามลำดับ เปรียบเทียบสัดส่วนของความแปรปรวนของลักษณะในทางเศรษฐกิจ ของสุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์นครสวรรค์ 1 ในรุ่นที่ 4 และ 5 พบว่าค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าสุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์นครสวรรค์ 1 สามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกหลานได้อย่างสม่ำเสมอ

Abstract

Study on variations of economic traits of the  4th and 5th generations of Nakhonsawan 1 Landrace was carried out as part of Nakhonsawan 1 Landrace establishment project. The data were collected from 201 performance tested pig the results found that the average daily gain (ADG),  feed conversion ratio (FCR), back fat thickness (BF) were 866.08±94.15 g/day,  2.38±0.18 and 1.01±0.10 centimeters, respectively.  The homogeneity of variance was analyzed from the records using Hartley Method.  The average values of ADG, FCR, BF for the 4th and 5th generations were 875.28±93.56 g/day and 853.67±94.10  g/day,  2.37±0.17 and 2.40±0.19,  1.02±0.11 centimeters  and  1.00±0.06  centimeters, respectively. The variances of traits of  ADG, FCR, BF  were 8,754.38 and 8,855.05 (P > 0.05),  0.03 and 0.036 (P > 0.05),  0.014  and 0.005 (P > 0.05)  respectively. The homogeneity of economic traits in this study was found in the 4th and 5th generations of Nakhonsawan 1 pigs. The economic traits of ancestors can consistently transmit to the offspring in the next generations.


ทะเบียนวิจัยเลขที่ : 52 (1) – 0206 – 009

1/ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครสวรรค์  อ. หนองบัว  จ. นครสวรรค์  โทร 0-5623-7256

2/ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง  อ. แก่งคอย  จ. สระบุรี  โทร 0-3632-9755