ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ความสัมพันธ์ของยีนเครียดต่อสมรรถภาพการผลิตของสุกรพันธุ์เปียแตรงและลูกผสมเปียแตรง
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Association of the Halothane Gene with Productive Performances of Pietrain and Crossbred Pietrain Pigs
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): ธวัชชัย แถวถาทำ  2/ ธวัชชัย ตุ้ยหล้า 2/ ประภาส มหินชัย  2/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Tawatchai Teltathum 2/ Tawatchai Tuila 2/ Prapas Mahinchai 2/
Online: 6 February 2013
หน้าบทความ: 46-55
คำสำคัญ: ยีนเครียด สุกรพันธุ์เปียแตรง สุกรลูกผสมเปียแตรง สมรรถภาพการผลิต

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของยีนเครียดต่อสมรรถภาพการผลิตของสุกรพันธุ์เปียแตรง และลูกผสมเปียแตรง จำนวน 283 ตัว (สุกรพันธุ์เปียแตรง จำนวน 135 ตัว และลูกผสมเปียแตรง จำนวน 148 ตัว) ความผันแปรทางพันธุกรรมของยีนเครียดถูกวิเคราะห์ โดยใช้ เทคนิค PCR-RFLP พบว่าสุกรพันธุ์เปียแตรง มีความถี่จีโนไทป์ NN, Nn และ nn เท่ากับ 0.51, 0.39 และ 0.10 ตามลำดับ ส่วนสุกรลูกผสมเปียแตรง มีความถี่จีโนไทป์ เท่ากับ 0.72, 0.28 และ 0.00 ตามลำดับ โดยสุกรพันธุ์เปียแตรง และลูกผสมเปียแตรง มีความถี่อัลลีล N และ n เท่ากับ 0.71, 0.29 และ 0.86, 0.14 ตามลำดับ นอกจากนั้นยังพบว่าอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน ความยาวลำตัว และอายุเมื่อน้ำหนัก 90 กิโลกรัม อัตราการเปลี่ยนอาหาร พื้นที่หน้าตัดเนื้อสัน มีความสัมพันธ์กับความผันแปรทางพันธุกรรมที่แตกต่างกันของยีนเครียด P < 0.05 และ P < 0.01 ตามลำดับ ส่วนอิทธิพลของสายพันธุ์สุกร พบว่ามีผลต่อลักษณะทางเศรษฐกิจของสุกรอย่างมีนัยสำคัญเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นลักษณะความยาวลำตัว และพบว่าปฏิกิริยาร่วมระหว่างจีโนไทป์กับสายพันธุ์ ไม่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิตของสุกร โดยสุกรที่มีจีโนไทป์ nn มีอายุถึงน้ำหนัก 90 กิโลกรัมมากกว่า ค่าอัตราการเปลี่ยนอาหารสูงกว่า และขนาดพื้นที่หน้าตัดเนื้อสันใหญ่กว่าสุกรที่มีจีโนไทป์ NN และ Nn (P < 0.05) ในขณะที่สุกรจีโนไทป์ nn มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันต่ำกว่า และมีความยาวลำตัวสั้นกว่าสุกรที่มีจีโนไทป์ NN และ Nn (P < 0.05) ส่วนสุกรที่มีจีโนไทป์ NN และ Nn พบว่าลักษณะดังกล่าวไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ นอกจากนี้อิทธิพลของจีโนไทป์ไม่มีความสัมพันธ์กับลักษณะปริมาณอาหารที่กินต่อวัน และความหนาไขมันสันหลัง (P > 0.05) จากผลการศึกษาในครั้งนี้บ่งชี้ว่ายีนเครียดเมื่ออยู่ในลักษณะด้อยแบบโฮโมไซกัส (nn) จะเป็นสาเหตุที่ทำให้สุกรมีอัตราการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใช้อาหารต่ำ มีความยาวลำตัวสั้น และพื้นที่หน้าตัดเนื้อสันสูงกว่าสุกรที่มีจีโนไทป์อื่นๆ

Abstract

The objective of this study was to investigate the association of the halothane genotypes with productive performances of Pietrain and crossbred Pietrain pigs. Two hundred eighty-three pigs representing two different breed groups (135 Pietrain and 148 crossbred Pietrain) were analyzed polymorphism by using PCR-RFLP technique. The result showed that the genotypic frequencies of NN, Nn and nn in Pietrain pig were 0.51, 0.39 and 0.10, respectively, while crossbred Pietrain pig were 0.72, 0.28 and 0.00, respectively. The allele frequencies of N and n allele of halothane gene in Pietrain and crossbred Pietrain pig were 0.71, 0.29 and 0.86, 0.14, respectively. Moreover, the genotypic effect were significantly associated with average daily gain, body length (P < 0.05) and days to 90 kilograms body weight, feed conversion ratio, loin eye area (P < 0.01). Moreover, breed effects were associated with most traits except for body length. No significant association of genotype x breed interaction effects with productive performance traits were observed. The pigs with the nn genotype had higher levels of days to 90 kilograms body weight, feed conversion ratio and loin eye area higher than those with the NN and Nn genotypes (P < 0. 05), while pigs with the nn genotype had less average daily gain, body length than pigs with the NN and Nn genotypes (P < 0.05). There was no significant differences between the NN and Nn genotypes in the productive performance traits. Additionally, no associated of genotype effects with feed intake and backfat thickness traits were observed. These results indicate that the halothane gene, when homozygous (nn), causes slower growth rate, lower feed efficiency, shorter body length and larger loin eye area than those with other genotypes.


1/ ทะเบียนวิชาการเลขที่:55(2)-0206-181

2/ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120