ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อสเต็กเนื้อโคเชียงใหม่บราวน์เพศผู้
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Satisfaction Test of Consumers on Chiangmai Brown Bulls Steak.
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): จิรวรรณ จุ้ยวัดเลา1  สันติ แพ่งเม้า2  ชาตรี ประทุม2  และสมคิด พรหมมา2
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Jirawan Juiwatlao1  Santi Pangmao2  Chatri Prathum2  and  Somkid Promma2
Online: 6 February 2013
หน้าบทความ: 1-7
คำสำคัญ: ความพึงพอใจ  สเต็ก  ความนุ่มและรสชาติ  โคเชียงใหม่บราวน์

บทคัดย่อ

การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อเนื้อสเต็กโคเชียงใหม่บราวน์ (โคลูกผสมซาฮิวาลฟรีเชี่ยน, SW 50% : HF 45-50%) เพศผู้ ใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ผู้ที่มาร่วมงาน “นวัตกรรมงานวิจัยสัตว์พันธุ์ดีของกรม ปศุสัตว์สู่ผู้บริโภค” ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 138 ราย พบว่า ความพึงพอใจในด้านความฉ่ำ นุ่ม ระหว่างเคี้ยว กลิ่นหอมระหว่างเคี้ยว รสชาติ และความพึงพอใจโดยรวมของชิ้นเนื้อส่วนทีโบน (T-bone), สันนอก (loin) และ ปั้นสะโพก (topside) อยู่ในระดับพึงพอใจมาก และชิ้นเนื้อส่วนสันสะโพก (rump) และลูกมะพร้าว (knuckle) อยู่ในระดับพึงพอใจ แสดงให้เห็นว่าโคเชียงใหม่บราวน์ที่มีอายุ 8-10 เดือน น้ำหนักประมาณ 200 กิโลกรัม มีชิ้นส่วนที่เหมาะสมในการทำสเต็กและเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค

Abstract

The study of consumer satisfaction on Chiangmai Brown (Sahiwal Friesian cattle, SW 50% : HF 45-50%) bull meat steak. Data were collected through questionnaire from 138 consumers who joined the “Innovation of animal breed research from Department of Livestock Development for consumers” exhibition day at Rachaphuk Royal Flora, Chiangmai province. The results showed the tenderness, fragrant, flavor and overall satisfaction of T-bone, loin and topside were in the very satisfaction level when the taste of rump and knuckle were in the satisfaction level. The meat from proper age (8-10 months), weight (200 kg) and specific part of cut of Chiangmai Brown bulls were found satisfaction for consumer.


เลขทะเบียนวิชาการ : 55 (2) – 0206 – 164

1 กลุ่มวิจัยและพัฒนาโคนม สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพ 10400

2 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120