ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ค่าการผสมพันธุ์และแนวโน้มพันธุกรรมลักษณะการเจริญเติบโตของโคพื้นเมืองสายภาคใต้โดยการวิเคราะห์แบบหลายลักษณะ1/
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Estimated breeding value and genetic trend of growth traits in Southern indigenous cattle line from multivariate analysis.1/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย) ดนัย คำขวัญ2/  เยาวลักษณ์ เลไพจิตร2/ เอก วิทูรพงศ์2/  วุฒิพงษ์ อินทรธรรม3/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Danai Khamkwan2/Yoawaluk Laepaijit2/Ek Vitoonpong2/  Wutipong Intaratham 3/
Online: 5 September 2012
หน้าบทความ: 1-14
คำสำคัญ: โคพื้นเมืองภาคใต้ ค่าการผสมพันธุ์ ดัชนีการคัดเลือก แนวโน้มทางพันธุกรรม

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรม ค่าการผสมพันธุ์และแนวโน้ม ทางพันธุกรรมของโคพื้นเมืองภาคใต้ ชุดข้อมูลประกอบด้วยน้ำหนักแรกเกิด น้ำหนักหย่านม (200 วัน) และน้ำหนัก 400 วัน จำนวน 7,436 6,252 และ 1,600 ข้อมูล ตั้งแต่ปี 1992-2009 ตามลำดับ องค์ประกอบความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมได้ประมาณค่าด้วยวิธี average information restricted maximum likelihood procedure ร่วมกับหุ่นจำลองทางพันธุกรรมแบบการวิเคราะห์หลาย ลักษณะ ค่าเฉลี่ยของค่าการผสมพันธุ์และดัชนีการคัดเลือกสำหรับโคที่เกิดในปี 1992 ถูกจัดให้เป็นปีฐาน ทางพันธุกรรม แนวโน้มทางพันธุกรรมของแต่ละลักษณะและดัชนีการคัดเลือกคำนวณโดยใช้สมการถดถอย จากปีที่โคเกิด ผลการศึกษาพบว่าค่าอัตราพันธุกรรมของน้ำหนักแรกเกิด น้ำหนักหย่านม และน้ำหนัก 400 วัน มีค่าเท่ากับ 0.50 0.54 และ 0.34 ตามลำดับ  ค่าอัตราพันธุกรรมของลักษณะดังกล่าวมีค่าปานกลางถึงสูง  การปรับปรุงพันธุกรรมโดยผ่านวิธีการคัดเลือกจึงสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว สหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างน้ำหนักแรกเกิดกับน้ำหนักหย่านมและกับน้ำหนัก 400 วัน เท่ากับ 0.61 และ 0.56 และระหว่างน้ำหนักหย่านมกับน้ำหนัก 400 วัน เท่ากับ 0.99 ความสัมพันธ์ทั้งสามลักษณะมีทิศทางในเชิงบวก  สามารถนำไปสร้างดัชนีเพื่อการคัดเลือก = ค่าการผสมพันธุ์น้ำหนักหย่านม + ค่าการผสมพันธุ์ น้ำหนัก 400 วัน – 0.25 ของค่าการผสมพันธุ์น้ำหนักแรกเกิด ซึ่งมีแนวโน้มทางพันธุกรรม เท่ากับ 0.03 0.41 0.47 และมีค่าดัชนีการคัดเลือกเท่ากับ 0.88 กิโลกรัมต่อปี แนวโน้มทางพันธุกรรมที่เพิ่มขึ้นต่อปีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) แสดงให้ทราบว่าพันธุกรรมของลักษณะดังกล่าวได้มีการปรับปรุงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 18 ปีที่ผ่านมา

Abstract

The objectives of this study were to estimate genetic parameters, genetic trends of growth traits and index EBVs for Southern indigenous cattle. The data set comprised of 7,436, 6,252 and 1,600 records, born from 1992 to 2009, for birth weight, weaning weight and 400 days weight, respectively. Variance and covariance components analyses were carried out using a multivariate animal model inputting average information restricted maximum likelihood procedures. Averages estimated breeding value and index EBVs of animal born in 1992 were set to zero as a base group.  Genetic trends of each trait and index EBVs were calculated by regressing average estimated breeding values and index EBVs on birth years of animals. The results revealed that the estimates of direct heritability variance as a proportion of phenotypic variance for birth, weaning and 400 days weight were 0.50, 0.54 and 0.34, respectively. Direct heritability was moderately to highly heritable, therefore, genetic improvement through selection can be achieved. The estimates of direct genetic correlation between birth weight with weaning and 400 days weight were 0.61 and 0.56 and 0.99 between weaning and 400 days weight. Index EBVs for selection were EBV weaning weight + EBV 400 days weight – 0.25 EBV birth weight. Genetic trends were 0.03, 0.41, 0.47 and 0.88 kilogram per year for birth, weaning, 400 days weight and index EBVs, respectively. There were highly significant different for all traits (P<0.01). The results further revealed that genetics for growth traits of Southern indigenous cattle were continuously improved over the past 18 years.


1/ ทะเบียนวิชาการเลขที่: 55(2)-0206-129

2/ สำนักพัฒนาสัตว์ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ 10400

3/  กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ 10400