ชื่อบทความ(ภาษาไทย): อิทธิพลของอัตราเลือดชิดต่อลักษณะการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์พันธุ์ในโคพันธุ์บราห์มัน ที่เลี้ยงในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง1/
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Inbreeding Effect on Growth and Fertility Traits of Brahman Cattle Raising in Tabkwang Livestock Research and Breeding Center.1/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): นฤมล อินตรา2/ประสิทธิ์ ยิ้มเกตุ3/ เอก วิทูรพงศ์3/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Narumol Intra2/Prasit Yimget3/Ek Vitoonpong3/
Online: 20 July 2012
หน้าบทความ: 111-122
คำสำคัญ: อัตราเลือดชิด,อิทธิพลของอัตราเลือดชิด,โคบราห์มัน ทับกวาง

บทคัดย่อ

      การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของอัตราเลือดชิดที่มีผลต่อลักษณะการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์พันธุ์ของโคพันธุ์บราห์มันที่เลี้ยงในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี รวบรวมข้อมูลโคทั้งสิ้น จำนวน 5,252 ตัว ตั้งแต่ปี 2534 – 2553 ทำการวิเคราะห์หาสัมประสิทธิ์เลือดชิด (Inbreeding coefficient) ของโคแต่ละตัว เพื่อใช้ประเมินหาอิทธิพลของอัตราเลือดชิด (Inbreeding effect) โดยนำค่าอัตราเลือดชิดเป็นตัวแปรร่วม (covariate) ในโมเดล (Animal model) ด้วยวิธี Restricted Maximum Likelihood (REML) ค่าเฉลี่ยของลักษณะศึกษา ได้แก่ น้ำหนักแรกเกิด น้ำหนักหย่านมอายุ 200 วัน น้ำหนักเมื่ออายุ 400 วัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.51, 153.53 และ 216.34 กิโลกรัม ตามลำดับ และอายุเมื่อให้ลูกครั้งแรก เท่ากับ 42.20 เดือน ผลการศึกษา พบว่า มีโคที่มีเลือดชิด จำนวน 8 ตัว มีอัตราเลือดชิดเฉลี่ย เท่ากับ 25.00% ค่าอัตราเลือดชิดของโค เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของจำนวนโคทั้งฝูง มีค่าเท่ากับ 0.03% อัตราเลือดชิดที่มีค่าสูงสุด คือ ในปี 2550 โดยมีค่าเท่ากับ 0.16% สำหรับอิทธิพลของอัตราเลือดชิด พบว่า โคที่มีอัตราเลือดชิดเพิ่มขึ้น 1% จะส่งผลทำให้น้ำหนักหย่านม และ น้ำหนักอายุ 400 วัน ลดลง เท่ากับ -0.06 และ -0.09 กิโลกรัม ตามลำดับ แต่อิทธิพลอัตราเลือดชิดไม่มีผลต่อน้ำหนักแรกเกิด และอายุเมื่อให้ลูกตัวแรก

Abstract

       The objectives of this study were to investigate inbreeding effect on growth and fertility traits of Brahman cattle which were kept in Tabkwang Livestock Research and Breeding Center, Kaeng Khoi District, Saraburi Province. Five thousand two hundred and fifty two cattle were records from 1991 to 2010 for analyzing. Individual inbreeding coefficients were calculated from available pedigree. Effect of inbreeding coefficient on growth and fertility traits were analyzed by Restricted Maximum Likelihood (REML) of animal model. The mean of studied traits such as: birth weight, weaning weight (200 days of age), yearling weight (400 days of age) were 30.51, 153.53 and 216.34 kg, respectively, and age at first calving was 42.20 months. The results revealed that average inbreeding coefficient of 8 animals was 25.00% and average inbreeding coefficient of all cattle in herd was 0.03%. It was slightly increased in 2007 which was 0.16%. One percent increasing of inbreeding coefficient was to reduce weaning weight and yearling weight. Regression coefficients of these traits on direct inbreeding fractions were -0.06 and -0.09 kg, respectively. However, Inbreeding effect did not affect on birth weight and on age at first calving in this study.


1/ทะเบียนวิชาการเลขที่ : 55(2)-0206-105

2/ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

3/กลุ่มวิจัยและพัฒนาโคเนื้อ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10401