ชื่อบทความ(ภาษาไทย): สภาพการผลิตกระบือและความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการส่งเสริมการผลิตพืชอาหารสัตว์ ภายใต้โครงการวิจัยและกระจายพันธุ์กระบือของเกษตรกรเครือข่าย1/
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Situation of Buffaloes Production and Farmer Satisfaction on forage Extensions under Research and distribution Buffalo network farm.1/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): พิเศษ แสดกระโทก2/ศรุต วงษ์ขันธ์3/ฉลองชัย ชุ่มชื่น2/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Piset sadkrathok2/ Sarut vongkhan3/ Charlongchai chumcheen2/
Online: 20 July 2012
หน้าบทความ: 90-110
คำสำคัญ: สภาพการผลิตกระบือ,ความพึงพอใจ,พืชอาหารสัตว์,เกษตรกรเครือข่าย

บทคัดย่อ

      การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร 2) การจัดการเลี้ยงดูกระบือ 3) การผลิตพืชอาหารสัตว์ และ4) ความพึงพอใจของเกษตรกร ประชากรที่ใช้ศึกษาเป็นเกษตรกรฟาร์มเครือข่ายผู้เลี้ยงกระบือของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ จำนวน 100 ราย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม โดยวิธีการสัมภาษณ์เกษตรกร นำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 49.98 ปี จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา มีพื้นที่ถือครอง เฉลี่ย 27.39ไร่ การจัดการเลี้ยงดูกระบือ พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงกระบือพันธุ์พื้นเมืองเฉลี่ย 3.75 ตัวต่อครัวเรือน วิธีการเลี้ยงกระบือในฤดูฝนและฤดูแล้งส่วนใหญ่เลี้ยงแบบขังคอก อาหารที่ใช้เลี้ยงในช่วงฤดูฝน คือหญ้าธรรมชาติ ส่วนฤดูแล้งใช้หญ้าธรรมชาติและฟางข้าวเป็นหลัก การป้องกันและรักษาโรคส่วนใหญ่จากอาสาปศุสัตว์ รายได้จากการเลี้ยงกระบือในรอบปีที่ผ่านมาเฉลี่ยเท่ากับ 12,860.67 บาท
การผลิตพืชอาหารสัตว์ พบว่าเกษตรกรมีการเตรียมดินก่อนปลูก เฉลี่ย 1.94 ครั้ง และมีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ขณะเตรียมดินในอัตราเฉลี่ย 220.54 กิโลกรัมต่อไร่ วิธีการปลูกหว่านด้วยเมล็ดในอัตราเฉลี่ย 1.69 กิโลกรัมต่อไร่ และมีการใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ในอัตราเฉลี่ย 2.25 กิโลกรัมต่อไร่/ครั้ง/ปีๆละ 3 ครั้ง การใช้ประโยชน์แปลงพืชอาหารสัตว์ตัดให้สัตว์กินได้เฉลี่ย 2.82 ครั้งต่อปี ส่วนความพึงพอใจต่อการส่งเสริมการผลิตพืชอาหารสัตว์ พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก

Abstract

       The purpose of this research was to study socio-economic aspects of farmers who raise swamp buffaloes, production of forage and satisfaction of the farmers. The data was collected from 100 buffalo farms by interviewing. The were statistically analyzed for frequency, percentage, means,  standard deviation, maximum and minimum.

The research revealed that the average age of farmers was 49.98 years old, most farmer sample obtain elementary school. The average area owned by farmers was 27.39 rai per family. The average number of buffaloes was 3.75 heads per family. The buffaloes were confined in pen and natural grass were fed during rainy season, while natural grass  and rice straw were fed in dry season Vaccination and treatment were mostly done by volunteers. The famers received an income of 12,860 baht/year in 2009. Ploughing was practice average 1.94 times before seedling Fertilization of organic fertilizer was 220.54 kg per rai/year, averagely. average seedling ratio was 1.69 kg per rai.The average chemical fertilization was 2.25 kg per rai/year, Utilization to forage by The average frequency of cut and carry 2.82 times per year for utilization of pasture. Average famers satisfaction score was 4.45 which is highly satisfied.


1ทะเบียนวิชาการเลขที่  : 55(2)-0506-104

2ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ ต. นาบัว อ. เมือง จ. สุรินทร์ 32000

3สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ 31220