ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ค่าทางพันธุกรรมของลักษณะทางเศรษฐกิจหลังจากการคัดเลือก 5 รุ่นในสุกรพันธุ์ปากช่อง 5
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Genetic Parameters of Selection for Economic Traits Over Five Generations of Pakchong 5 Swine.
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): กมล ฉวีวรรณ1/ แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์2/ วโรชา จำปารัตน์1/ วิศาล ศรีสุริยะ3/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Kamon Chaweewan1/ Sansak Nakavisut2/ Varocha Jumparat1/ Visan Srisuriya3/
Online: 20 July 2012
หน้าบทความ: 77-89
คำสำคัญ: ค่าทางพันธุกรรม,การคัดเลือก,ลักษณะทางเศรษฐกิจ,สุกรพันธุ์ปากช่อง 5

บทคัดย่อ

        สุกรพันธุ์ปากช่อง 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเป็นสุกรพ่อพันธุ์สุดท้ายในการผลิตสุกรขุน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาพันธุ์ มีอัตราการเจริญเติบโต (ADG) ไม่ต่ำกว่า 850 กรัมต่อวัน ประสิทธิภาพการใช้อาหาร (FCR) น้อยกว่า 2.50 ความหนาไขมันสันหลัง (BF) ต่ำกว่า 1 ซม. และพื้นที่หน้าตัดเนื้อสัน (LEA) มากกว่า 37 ตร.ซม. ใช้เวลาพัฒนาพันธุ์ 5 รุ่น การประเมินค่าทางพันธุกรรมจากการคัดเลือกในลักษณะทางเศรษฐกิจ และความเป็นเอกภาพของความแปรปรวน เป็นการประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาพันธุ์ และความสม่ำเสมอในการถ่ายทอดลักษณะทางเศรษฐกิจ สุกรพันธุ์ปากช่อง 5 รุ่นที่ 1 ถึง 5 จำนวน 1,110 ตัว ได้รับการทดสอบพันธุ์จากน้ำหนัก 30 กิโลกรัม ถึงน้ำหนัก 90 กิโลกรัม เก็บรวบรวมข้อมูล ADG FCR BF และ LEA คำนวณค่าเฉลี่ยด้วย Least square analysis วิเคราะห์ความแปรปรวนด้วย ASReml และทดสอบความเป็นเอกภาพของความแปรปรวนด้วยวิธี Hartley ratio ลักษณะทางเศรษฐกิจ ADG, FCR, BF และ LEA ในสุกรรุ่นที่ 5 เท่ากับ 853.04 กรัม/วัน 2.61  0.70 ซม. และ 37.28 ตร.ซม. ตามลำดับ และมีค่าอัตราพันธุกรรมเท่ากับ 0.23  0.27  0.48 และ 0.41 ตามลำดับ ลักษณะ ADG มีสหสัมพันธ์ในเชิงลบกับ FCR และ BF (-0.69 และ -0.11) แต่มีสหสัมพันธ์เชิงบวกกับ LEA (0.19) ลักษณะ FCR มีค่าสหสัมพันธ์เชิงบวกกับ BF (0.62) และเชิงลบกับ LEA (-0.15)ในขณะที่ลักษณะ BF มีสหสัมพันธ์เชิงลบกับ LEA (-0.30) ความแปรปรวนของลักษณะทางเศรษฐกิจต่างๆ มีค่าลดลงจากการคัดเลือกในรุ่นที่ 3 และ 4 แต่ไม่ชัดเจนในรุ่นที่ 5 ค่า EBV ของลักษณะทางเศรษฐกิจต่างๆ มีการพัฒนาจากรุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 5 ลักษณะ ADG BF และ LEA มีเอกภาพของความแปรปรวน ในขณะที่ลักษณะ FCR ไม่มีความเป็นเอกภาพ (P<0.05)

Abstracts

      The Pakchong 5 synthetic breed swine was established for using as terminal boar in fattening pig production. Breeding objectives are four traits, Average daily gain (ADG) more than 850 gram/day, Feed conversion rate (FCR) less than 2.50, Backfat thickness (BF) thinner than 1 cm. and Loin eye area (LEA) greater than 37 cm2. The economic traits were selected over five generations. Genetic responses of selection were estimated and homogeneity of variances of economic traits was tested. The genetic progress and consistency of economic traits transmission were evaluated. 1,110 Pakchong 5 swine of 1st generation to 5th generation were performed performance testing. Least square means of ADG, FCR, BF and LEA were analyzed and genetic parameters were obtained using ASReml. The homogeneity of variances were tested with Hartley ratio. ADG, FCR, BF and LEA of 5th generation Pakchong 5 are 853.04 g/day, 2.61, 0.70 cm. and 37.28 cm2, respectively, and heritability are 0.23, 0.27, 0.48 and 0.41, respectively. The ADG was correlated negatively with FCR and BF (-0.69 and -0.11), however correlated positively with LEA (0.19). The FCR was correlated positively with BF (0.62) and correlated negatively with LEA (-0.15). The correlation between BF and LEA was -0.30. The phenotypic variances decreased in the 3rd and 4th generation but increased in the 5th generation. The EBV of economic traits was gradually improved from 1st to 5th generations. The homogeneity of economic traits, ADG, BF and LEA were shown between the 4th and 5th generation. For FCR, homogeneity of variance was not unique (P<0.05).


เลขทะเบียนวิชาการ: 55(2)-0206-093

1ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา 30130

2กลุ่มวิจัยและพัฒนาสัตว์เล็ก กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ 10400

3กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ 10400