ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงโคของเกษตรกรในอำเภอ แก่งคอยและวังม่วง จังหวัดสระบุรี1/
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Need for Extension on Beef Cattle Raising of Farmers in Saraburi Province: The Case Studies in Kaeng Khoi and Wang Maung Districts.1/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): นฤมล  อินตรา2/ ประสิทธิ์  ยิ้มเกตุ3/ วัชระ ศิริกุล4/  นิกร สางห้วยไพร5/ และ สุวิช  บุญโปร่ง5/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Narumol  Intra2/ Prasit Yimget3/ Wachara Sirikul4/ Nikorn Sanghuayphrai5/ and  Suvit Boonprong5/
Online: 20 July 2012
หน้าบทความ: 52-76
คำสำคัญ: การเลี้ยงโคเนื้อ,ความต้องการส่งเสริม,จังหวัดสระบุรี

บทคัดย่อ

      การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในอำเภอแก่งคอย และอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ในกลุ่มตัวอย่างของประชากรที่เลี้ยงโคเนื้อ 225 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Statistical Packages for the Social Science (SPSS(

ผลการศึกษา พบว่าเกษตรกรมีปัญหาในการเลี้ยงโคเนื้อ ด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านการผลิต มีปัญหาในระดับน้อย ได้แก่ เกษตรกรขาดพ่อโคพันธุ์ดี ไม่มีการจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย และปัญหาแม่โคผสมติดยาก ปัญหาด้านพื้นที่เลี้ยงโค พบว่าเกษตรกรมีปัญหาในระดับน้อย ในการขาดพื้นที่เลี้ยงสัตว์สาธารณะ ปัญหาด้านแรงงานโค พบว่า เกษตรกรไม่มีปัญหาขาดแคลนแรงงานในการเลี้ยงโค ส่วนปัญหาด้านอาหารโค เกษตรกรมีปัญหาในระดับมาก คือ การขาดแคลนเมล็ดพันธุ์หญ้า ปัญหาด้านการผสมพันธุ์โค ปัญหาด้านโรคระบาดและสุขภาพ และปัญหาด้านราคาและการตลาด พบว่า เกษตรกรมีปัญหาในระดับน้อย ส่วนปัญหาด้านเจ้าหน้าที่และการส่งเสริม พบว่าเกษตรกรมีปัญหาระดับน้อย ในด้านการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค และการบริการและส่งเสริมจากภาครัฐ

ส่วนความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในด้านต่างๆ ได้แก่ พันธุ์โค การสร้างคอก การจัดการฟาร์ม วิธีการเลี้ยงดูโคเนื้อระยะต่างๆ การผสมเทียม การผลิตและการให้อาหารโคเนื้อ การป้องกันโรคระบาดที่สำคัญ วิธีการให้ยารักษาโรค และการจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงโค พบว่า เกษตรกรมีความต้องการในระดับมาก ส่วนการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุน-โคมัน การจัดทำมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ การจำหน่ายโคที่ตลาดนัดโค-กระบือ และ การส่งเสริมจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์โดยวิธีมาตรฐานสากล เกษตรกรมีความต้องการในระดับน้อย

Abstract

      The objectives of this study were to assess a need for extension on raising beef cattle of farmers in Kaeng Khoi and in Wang Muang districts, Saraburi province. The samples of population were 225 farmers who raised beef cattle, and the data were analyzed using the Statistical Packages for the Social Science (SPSS) and showed by percentage, mean and standard deviation.

The results showed that farmers had many problems in raising cattle. The problems of beef production that found in slight level as following: the lack of sires, no receipts and expenses accountability and poor breeding in dam. Likewise, the problems in the area for raising animals, due to public lands shortage were also in slight level. No problem was found with labours for raising cattle. The problems of feed were high due to the shortage of grass seeds for pasture establishment. Nevertheless, the problems in breeding, disease control and beef cattle marketing were found in terms of services and collection of farmer groups.

In the case of need for extension on cattle raising, it was found that they need high levels of extension for cattle breed, cattle pen management, farm management, beef cattle production at different stages, artificial insemination, cattle feeding, disease control, animal treatment, and ways for setting up beef cattle farmer groups. However, promoting for beef fattening, farm standard management, domestic marketing and standard slaughterhouse set up were found to be slightly needed.


1/  ทะเบียนวิชาการเลขที่: 55(2)-0206-075

2/  ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

3/  สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พิษณุโลก อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120

4/  สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  30130

5/ กลุ่มวิจัยและพัฒนากระบือ กองบำรุงพันธุ์สัตว์  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  10401