ชื่อบทความ(ภาษาไทย): สมรรถภาพการเจริญเติบโตและลักษณะซากของโคเชียงใหม่บราวน์เพศผู้
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Growth Performance and Carcass Characteristics of Chiangmai Brown Bulls
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): สันติ แพ่งเม้า1   จิรวรรณ จุ้ยวัดเลา2  ชาตรี ประทุม1  สมคิด พรหมมา1
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Santi Pangmao1  Jirawan Juiwatlao2  Chatri Prathum1  Somkid Promma1
หน้าบทความ: 23-32
Online: 20 July 2012
คำสำคัญ: การเจริญเติบโต,ลักษณะซาก,โคเชียงใหม่บราวน์

บทคัดย่อ

     การศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโตและลักษณะซากของโคเชียงใหม่บราวน์ (โคลูกผสม  ซาฮิวาลฟรีเชี่ยน, SW 50% : HF 45-50%) เพศผู้ ตั้งแต่แรกคลอดถึงอายุ 8-10 เดือน ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ จำนวน 5 ตัว โดยการเลี้ยงดูในระยะแรกคลอดถึงหย่านม (3 เดือน) ลูกโคได้กินนม 4 กิโลกรัม/วัน เสริมด้วยอาหารข้นโปรตีน 20% และหญ้าแห้งคุณภาพดี หลังหย่านมให้อาหารหยาบคือหญ้าสดหรือหญ้าหมักและหญ้าแห้ง เสริมด้วยรำละเอียด 1 กิโลกรัม/วัน และถั่วชนิดต่างๆ เช่น ถั่วสันป่าตองวิกน่า ถั่วผี อัญชัน ในอัตรา 1-2 กิโลกรัม/วัน พบว่ามีน้ำหนักแรกคลอดเฉลี่ย 39.80 ± 6.18 กิโลกรัม น้ำหนักหย่านมเฉลี่ย 104.20 ± 1.79 กิโลกรัม และน้ำหนักศึกษาซากเฉลี่ย 185.6 ± 23.11 กิโลกรัม โดยมีอัตราการเจริญเติบโตช่วงก่อนหย่านมเฉลี่ย 0.72 ± 0.05 กิโลกรัม/วัน และหลังหย่านมถึงศึกษาซากเฉลี่ย 0.44 ± 0.09 กิโลกรัม/วัน ในส่วนลักษณะซากเมื่ออายุ 8-10 เดือน น้ำหนักประมาณ 200 กิโลกรัม พบว่ามีค่าเปอร์เซ็นต์ซากอุ่นและซากเย็นเฉลี่ย 50.59 ± 2.08% และ 49.67 ± 1.85% ตามลำดับ

Abstract

     The study of growth performance and carcass characteristics of Chiangmai Brown (Sahiwal Friesian cattle, SW 50% : HF 45-50%) bulls was carried out. Five males cattle were raised to  approximate 200 kg and 8-10 months old before slaughtering. The bulls were fed with 4 kg/day milk and supplemented with 20% CP concentrate and hay from birth to wean (0-3 months old). After weaned they were fed with grass, silage or hay and supplemented with 1 kg/day rice bran and some legume (Vigna umbellata, Macroptilium lathyroides and Clitoria ternatea) at a rate of 1-2 kg/day. Birth weight was 39.80 ± 6.18 kg, weaning weight was 104.20 ± 1.79 kg and slaughtered weight was 185.6 ± 23.11 kg. Growth rate from birth to weaned was 0.72 ± 0.05 kg/day and from weaned to slaughtered was 0.44 ± 0.09 kg/day. Hot and chilled carcass were 50.59 ± 2.08% % and 49.67 ± 1.85% respectively.


1ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120

2 กลุ่มวิจัยและพัฒนาโคนม กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพ 10400