ชื่อบทความ(ภาษาไทย): สมรรถภาพการให้ผลผลิตไข่ในไก่พันธุ์โรดไอแลนด์เรดและไทยพลีมัทร็อค
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ): Egg Production Performance of Rhode Island Red and Thai Plymouth Rock
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย): เจนรงค์  คำมงคุณ1/   บุญทรัพย์  สูงโคตร2/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ): Jennarong  Kammongkun1/  Bunsap Soongkhot2/
Online: 20 July 2012
หน้าบทความ:  13-22
คำสำคัญ: ผลผลิตไข่,โรดไอแลนด์เรด,ไทยพลีมัทร็อค

บทคัดย่อ

    รวบรวมข้อมูลการให้ผลผลิตไข่ในไก่พันธุ์โรดไอแลนด์เรดและไทยพลีมัทร็อคที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระ ในศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อ.ด่านซ้าย จ.เลย จำนวน 228 ตัว ได้แก่ อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรก น้ำหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรก น้ำหนักไข่ฟองแรก ผลผลิตไข่ 119 วัน และน้ำหนักไข่เฉลี่ย 119 วัน นำมาวิเคราะห์องค์ประกอบความแปรปรวนด้วยวิธี Least Square Analysis พบว่าในไก่พันธุ์โรดไอแลนด์เรด มีค่าเท่ากับ 170.30 วัน, 1927.79 กรัม, 42.72 กรัม, 102.57 ฟอง และ 49.84 กรัม ตามลำดับ  สูงกว่าไก่พันธุ์ไทยพลีมัทร็อคอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) ซึ่งเท่ากับ 166.02 วัน, 1676.17 กรัม, 35.22 กรัม, 96.4 ฟอง และ 46.61 กรัม ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบว่า ไก่พันธุ์ไทยพลีมัทร็อคมีจำนวนไข่ และน้ำหนักไข่รายสัปดาห์ต่ำกว่าไก่พันธุ์โรดไอแลนด์เรดอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01)

Abstract

    Eggs production data of Rhode Island Red and Thai Plymouth Rock raised by free- range management at Dansai Royal Livestock Development Center, Loei Province were used in the study. The 228 individual records of age at first egg, body weight at first egg, egg weight at first egg, number of eggs to 119 days, and mean egg weight during 119 days were analyzed using Least Square Analysis. The results revealed that Rhode Island Red showed 170.30 days, 1927.79 g, 42.72 g, 102.57 eggs and 49.84 g, respectively which were higher than (P<0.01) Thai Plymouth Rock which showed 166.02 days, 1676.17 g, 35.22 g, 96.40 eggs and 46.61 g, respectively. Moreover, results indicated that Thai Plymouth Rock had number of eggs and eggs weight during 17 weeks of laying were lower than Rhode Island Red (P<0.01).


1/สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เลย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130

2/สถานีพัฒนาอาหารสัตว์เลย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130