ชื่อบทความ(ภาษาไทย): การศึกษาศักยภาพการเลี้ยงโคเนื้อและ… Read More


ชื่อบทความ(ภาษาไทย): อัตราพันธุกรรมและสหสัมพันธ์ทางพันธ… Read More


ชื่อบทความ(ภาษาไทย):   ความก้าวหน้าทางพันธุกรรมลักษณะกา… Read More


ชื่อบทความ(ภาษาไทย): การเจริญเติบโตและลักษณะซากโคพันธุ์… Read More