ค่าอัตราพันธุกรรมและแนวโน้มทางพันธุกรรมลักษณะความสมบูรณ… Read More


อิทธิพลของอัตราเลือดชิดต่อลักษณะการเจริญเติบโตและความสม… Read More


ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรลูกผสมสองสายระหว่างพันธุ์ลา… Read More