ชื่อบทความ(ภาษาไทย): อิทธิพลของอัตราเลือดชิดต่อลักษณะกา… Read More


ชื่อบทความ(ภาษาไทย): การคัดเลือกคู่ผสมพันธุ์เพื่อควบคุม… Read More


ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ค่าการผสมพันธุ์และดัชนีการคัดเลือก… Read More