ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ศึกษาลักษณะซากแพะเนื้อลูกผสมบอร์ระ… Read More


ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของขนาดครอกระหว่างครอกแรกกับครอ… Read More


เพิ่มประสิทธิภาพสุกรขุนของเกษตรกรด้วยสุกรพ่อพันธุ์ดูร็อ… Read More


ชื่อบทความ(ภาษาไทย): ผลตอบแทนจากพันธุกรรมสุกรพันธุ์ดีกร… Read More


คุณค่าความแตกต่างการเจริญเติบโตของลูกที่เกิดจากพ่อพันธุ… Read More


ค่าอัตราพันธุกรรม และสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของลักษณะทาง… Read More


การเปรียบเทียบลักษณะทางเศรษฐกิจของสุกรขุนที่ใช้พ่อสุดท้… Read More


การสร้างสุกรพันธุ์แลนด์เรซของกรมปศุสัตว์ การศึกษาความแป… Read More


โครงการพัฒนาพันธุ์สุกรเชิงการค้ากรมปศุสัตว์ ลักษณะทางเศ… Read More