ค่าทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตและสหสัมพันธ์กับก… Read More


ปัจจัยที่มีอิทธิพลและค่าอัตราพันธุกรรมของลักษณะจำนวนวัน… Read More


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อช่วงห่างการให้ลูก และอัตราการเจริญ… Read More


การศึกษาและเปรียบเทียบคุณค่าการผสมพันธุ์การเจริญเติบโตข… Read More


การสร้างฝูงไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ อัตราพันธุกรรม… Read More


ลักษณะทางเศรษฐกิจบางประการและลักษณะซากของสุกรลูกผสม ลาร… Read More


ลักษณะทางเศรษฐกิจบางประการของสุกรลูกผสมลาร์จไวท์ และแลน… Read More