ชื่อบทความ(ภาษาไทย):อิทธิพลของอัตราเลือดชิดต่อลักษณะการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์พันธุ์ในกระบือปลักที่เลี้ยงในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง1/
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ):Inbreeding Effect on Growth and Fertility Traits of Swamp Buffaloes Raising in Lamphayaklang Livestock Research and Breeding Center.1/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย):ศิริสุข ทรัพย์อนันต์2/ กุลภัทร์ โพธิกนิษฐ2/นิกร สางห้วยไพร3/ สุวิช บุญโปร่ง3/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ):Sririsuk Sapanan2/ Goonlapat Photikanit2/Nikorn Sanghuayphrai3/ Suvit Boonprong3/
Online:14 October 2013
หน้าบทความ:57-67
คำสำคัญ:inbreeding, inbreeding effect, swamp buffalo, Lamphayaklang

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของอัตราเลือดชิดที่มีผลต่อลักษณะการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์พันธุ์ของกระบือปลักที่เลี้ยงในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี รวบรวมข้อมูลกระบือทั้งสิ้น จำนวน 2,239 ตัว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 – 2554 วิเคราะห์หาสัมประสิทธิ์เลือดชิด (Inbreeding coefficient) ของกระบือแต่ละตัว เพื่อใช้ประเมินหาอิทธิพลอัตราเลือดชิด (Inbreeding effect) ในโมเดล (Animal model) ด้วยวิธี Restricted Maximum Likelihood (REML) ค่าเฉลี่ยลักษณะศึกษา ได้แก่ น้ำหนักแรกเกิด น้ำหนักหย่านมอายุ 240 วัน น้ำหนักเมื่ออายุ 600 วัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 29.72, 163.77 และ 320.34 กิโลกรัม ตามลำดับ อายุเมื่อให้ลูกตัวแรกเฉลี่ย เท่ากับ 57.63 เดือน และช่วงห่างการให้ลูกเฉลี่ย เท่ากับ 468.90 วัน ผลการศึกษาอัตราเลือดชิด พบว่า กระบือมีอัตราเลือดชิดเฉลี่ยทั้งฝูง เท่ากับ 0.23% สำหรับอิทธิพลของอัตราเลือดชิดต่อลักษณะทางเศรษฐกิจ พบว่า กระบือที่มีอัตราเลือดชิดเพิ่มขึ้น 1% จะส่งผลทำให้น้ำหนักแรกเกิด และ น้ำหนักหย่านมเมื่ออายุ 240 วัน ลดลง เท่ากับ -0.19 และ -2.03 กิโลกรัม ตามลำดับ แต่อิทธิพลอัตราเลือดชิดไม่มีผลต่อน้ำหนักเมื่ออายุ 240 วัน อายุเมื่อให้ลูกตัวแรกเฉลี่ย และช่วงห่างการให้ลูกเฉลี่ย

Abstract

The objectives of this study were to investigate inbreeding effect on growth and fertility traits of swamp buffaloes at Lamphayaklang Livestock Research and Breeding Center, Lamsonthi District, Lopburi Province. Two thousand two hundred and thirty nine swamp buffaloes were records from 1991 to 2011 for analyzing. Individual inbreeding coefficients were calculated from available pedigree. Effect of inbreeding coefficient on growth and fertility traits were analyzed by Restricted Maximum Likelihood (REML) of animal model. The mean of studied traits such as: birth weight, weaning weight (240 days), maturing weight (600 days) were 29.72, 163.77 and 320.34 kg, respectively, age at first calving was 57.63 months and average calving interval was 468.90 days. The results revealed that average inbreeding coefficient of all buffaloes in this herd was 0.23%. One percent increasing of inbreeding coefficient was to reduce birth weight and weaning weight. Regression coefficients of these traits on direct inbreeding fractions were -0.19 and -2.03 kg, respectively. However, Inbreeding effect did not effect on weaning weight, on age at first calving and on calving interval in this study.


1/ ทะเบียนวิชาการเลขที่: 56(2) – 0206 – 152
2/ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 15190
3/ กลุ่มวิจัยและพัฒนากระบือ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ชื่อบทความ(ภาษาไทย):อิทธิพลของอัตราเลือดชิดต่อลักษณะการเจริญเติบโตในโคพื้นเมืองอีสาน
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ):Effect of Inbreeding on growth traits in Esarn indigenous cattle.
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย):ดนัย คำขวัญ1/ เยาวลักษณ์ เลไพจิตร1/ เอก วิทูรพงศ์1/ วุฒิพงษ์ อินทรธรรม2/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ):Danai Khamkwan1/Yoawaluk Laepaijit1/Ek Vitoonpong1/ Wutipong Intaratham 1/
Online:5 September 2012
หน้าบทความ:15-27
คำสำคัญ:อัตราเลือดชิด ขนาดประชากรที่มีศักยภาพทางพันธุกรรม การเจริญเติบโต โคพื้นเมืองอีสาน

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของอัตราเลือดชิดและจำนวนประชากรที่มีศักยภาพทางพันธุกรรม (effective population size) ของโคพื้นเมืองอีสานต่อลักษณะการเจริญเติบโต ที่เลี้ยงภายใต้สภาพแวดล้อมของสถานีวิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์อุบลราชธานีและสถานีวิจัยฯ ชัยภูมิ จากข้อมูลโคทั้งสิ้นจำนวน 4,133 ตัว โดยการนำอัตราเลือดชิดของโคแต่ละตัวไปใช้เป็นตัวแปรร่วมในโมเดลการวิเคราะห์ด้วยวิธี average information restricted maximum likelihood (AI-REML) ร่วมกับหุ่นจำลองทางพันธุกรรม animal model ลักษณะที่ศึกษาได้แก่ น้ำหนักแรกเกิด น้ำหนักหย่านม (200 วัน) น้ำหนัก 400 วัน และน้ำหนัก 600 วัน โดยลักษณะดังกล่าวมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 16.48, 85.41, 122.50 และ 159.00 กิโลกรัม ตามลำดับ ผลการศึกษาพบว่าโคพื้นเมืองอีสานมีค่าขนาดประชากรที่มีศักยภาพทางพันธุกรรมเฉลี่ย 57.94 อายุการใช้งานของพ่อ-แม่พันธุ์เฉลี่ย 5.78 ปี มีเลือดชิดเฉลี่ย 36.06 ตัวต่อปี คิดเป็น 13.66% ของจำนวนโคทั้งหมด มีอัตราเลือดชิดเฉลี่ย 1.21% ต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นเชิงเส้นตรงในช่วงปี 2002-2009 จาก 2.65% เป็น 3.68%  อัตราเลือดชิดที่เพิ่มขึ้น 1% ทำให้น้ำหนักแรกเกิดเพิ่มขึ้น 0.011 กิโลกรัม แต่น้ำหนักหย่านม (200 วัน), น้ำหนัก 400วัน และน้ำหนัก 600 วัน ลดลง เท่ากับ 0.012, 0.081 และ 0.225 กิโลกรัม จากการวิเคราะห์โครงสร้างอายุโคพื้นเมืองอีสานควรมีจำนวนประชากรที่มีศักยภาพทางพันธุกรรมเท่ากับ 81.6 มีอายุเฉลี่ยพ่อ-แม่พันธุ์เท่ากับ 6 ปี อัตราส่วนพ่อ-แม่พันธุ์ 1:8 ภายในระยะเวลา 20 ปี ประชากรโคพื้นเมืองฝูงนี้จะมีอัตราเลือดชิดเพียง 2.03%   

Abstract

The objectives of this study were to estimate the amount of inbreeding effect and effective population size on growth traits in Esarn indigenous cattle. Pedigree records of 4,133 animals during the period of 1992 to 2009 were collected from Ubolrachatanee and Chaiyapoom livestock breeding stations. The individual inbreeding coefficients were calculated form available pedigree. The inbreeding effect was included as a linear covariate of individual inbreeding coefficients by Restricted Maximum Likelihood (REML) under animal model. The data of this study were birth weight, weaning weight (200 day), 400 day and 600 day weight being 16.48, 85.41, 122.50 and 159.00 kg., respectively. The results showed that the effective population size and generation interval of Esarn indigenous cattle were 57.94 and 5.78 years. The average number of inbred animal was 36.06 heads/year (13.66 % out of total population.) The average of inbreeding was 1.2 percent / years. During the period of 2002-2009, the inbreeding more increased from 2.65% to 3.68%. The effects of    1% increase in inbreeding level increased 0.011 kg. of birth weight, in contrast, weaning weight, 400 day wt. and 600 day wt. decreased by 0.012, -0.082 and – 0.225 kg. respectively. The analysis of herd structure within 20 years indicated that the optimum effective populaion size, generation interval and bull:cows ratio were 81.6, 6 years and 1:8., respectively. The estimated inbreeding of Esarn indigenous cattle could maintain in the optimum rate of 2.03 percent /year.


เลขทะเบียนวิชาการ :  55(2)-0206-128

1/ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

2/ กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ชื่อบทความ(ภาษาไทย):อิทธิพลของอัตราเลือดชิดต่อลักษณะการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์พันธุ์ในโคพันธุ์บราห์มัน ที่เลี้ยงในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง1/
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ):Inbreeding Effect on Growth and Fertility Traits of Brahman Cattle Raising in Tabkwang Livestock Research and Breeding Center.1/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย):นฤมล อินตรา2/ประสิทธิ์ ยิ้มเกตุ3/ เอก วิทูรพงศ์3/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ):Narumol Intra2/Prasit Yimget3/Ek Vitoonpong3/
Online:20 July 2012
หน้าบทความ:111-122
คำสำคัญ:อัตราเลือดชิด,อิทธิพลของอัตราเลือดชิด,โคบราห์มัน ทับกวาง

บทคัดย่อ

      การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของอัตราเลือดชิดที่มีผลต่อลักษณะการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์พันธุ์ของโคพันธุ์บราห์มันที่เลี้ยงในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี รวบรวมข้อมูลโคทั้งสิ้น จำนวน 5,252 ตัว ตั้งแต่ปี 2534 – 2553 ทำการวิเคราะห์หาสัมประสิทธิ์เลือดชิด (Inbreeding coefficient) ของโคแต่ละตัว เพื่อใช้ประเมินหาอิทธิพลของอัตราเลือดชิด (Inbreeding effect) โดยนำค่าอัตราเลือดชิดเป็นตัวแปรร่วม (covariate) ในโมเดล (Animal model) ด้วยวิธี Restricted Maximum Likelihood (REML) ค่าเฉลี่ยของลักษณะศึกษา ได้แก่ น้ำหนักแรกเกิด น้ำหนักหย่านมอายุ 200 วัน น้ำหนักเมื่ออายุ 400 วัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.51, 153.53 และ 216.34 กิโลกรัม ตามลำดับ และอายุเมื่อให้ลูกครั้งแรก เท่ากับ 42.20 เดือน ผลการศึกษา พบว่า มีโคที่มีเลือดชิด จำนวน 8 ตัว มีอัตราเลือดชิดเฉลี่ย เท่ากับ 25.00% ค่าอัตราเลือดชิดของโค เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของจำนวนโคทั้งฝูง มีค่าเท่ากับ 0.03% อัตราเลือดชิดที่มีค่าสูงสุด คือ ในปี 2550 โดยมีค่าเท่ากับ 0.16% สำหรับอิทธิพลของอัตราเลือดชิด พบว่า โคที่มีอัตราเลือดชิดเพิ่มขึ้น 1% จะส่งผลทำให้น้ำหนักหย่านม และ น้ำหนักอายุ 400 วัน ลดลง เท่ากับ -0.06 และ -0.09 กิโลกรัม ตามลำดับ แต่อิทธิพลอัตราเลือดชิดไม่มีผลต่อน้ำหนักแรกเกิด และอายุเมื่อให้ลูกตัวแรก

Abstract

       The objectives of this study were to investigate inbreeding effect on growth and fertility traits of Brahman cattle which were kept in Tabkwang Livestock Research and Breeding Center, Kaeng Khoi District, Saraburi Province. Five thousand two hundred and fifty two cattle were records from 1991 to 2010 for analyzing. Individual inbreeding coefficients were calculated from available pedigree. Effect of inbreeding coefficient on growth and fertility traits were analyzed by Restricted Maximum Likelihood (REML) of animal model. The mean of studied traits such as: birth weight, weaning weight (200 days of age), yearling weight (400 days of age) were 30.51, 153.53 and 216.34 kg, respectively, and age at first calving was 42.20 months. The results revealed that average inbreeding coefficient of 8 animals was 25.00% and average inbreeding coefficient of all cattle in herd was 0.03%. It was slightly increased in 2007 which was 0.16%. One percent increasing of inbreeding coefficient was to reduce weaning weight and yearling weight. Regression coefficients of these traits on direct inbreeding fractions were -0.06 and -0.09 kg, respectively. However, Inbreeding effect did not affect on birth weight and on age at first calving in this study.


1/ทะเบียนวิชาการเลขที่ : 55(2)-0206-105

2/ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

3/กลุ่มวิจัยและพัฒนาโคเนื้อ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10401

อิทธิพลของอัตราเลือดชิดต่อลักษณะการสืบพันธุ์ของสุกรพันธุ์แลนด์เรซฝูงกรมปศุสัตว์ (Inbreeding Effect on Reproductive Traits of DLD’s Landrace Pigs.)
วโรชา จำปารัตน์ แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ สาธิต อยู่ยืน

อิทธิพลของอัตราเลือดชิดต่อลักษณะการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์พันธุ์ในกระบือปลักกรมปศุสัตว์ (Inbreeding Effect on Growth and Fertility Traits of DLD Swamp Buffalo.)
นิกร สางห้วยไพร สุวิช บุญโปร่ง ชนะสิบทิศ ทรัพย์อนันต์

อิทธิพลของอัตราเลือดชิดต่อลักษณะการเจริญเติบโตในโคขาวลำพูน (Inbreeding Effect on Growth Traits of Khaolamphun Cattle.)
ชำนาญ ดงปาลี, สุวิช บุญโปร่ง