ชื่อบทความ(ภาษาไทย):สมรรถภาพการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์พันธุ์ของโคพันธุ์ซาฮิวาลในฟาร์มเครือข่าย
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ):Growth Performance and Fertility Characteristics of Sahiwal Cattle in Contact Farmers.
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย):จิรวรรณ จุ้ยวัดเลา1/ เฉลิมชัย จันทศร1/
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ):Jirawan Juiwatlao1/ Chalermchai Juntasorn1/
Online:Online 24 March 2015
หน้าบทความ:9-15
คำสำคัญ:โคพันธุ์ซาฮิวาล,สมรรถภาพการเจริญเติบโต,ความสมบูรณ์พันธุ์,ฟาร์มเครือข่าย,Sahiwal cattle, growth performance, fertility characteristics, contact farm

บทคัดย่อ

การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโต และความสมบูรณ์พันธุ์ของโคพันธุ์ซาฮิวาลที่จัดการเลี้ยงดูในสภาพของฟาร์มเครือข่าย จำนวน 58 ตัว แบ่งออกเป็นโคเพศผู้ จำนวน 21 ตัว และโคเพศเมีย จำนวน 38 ตัว ผลการศึกษาพบว่า โคพันธุ์ซาฮิวาลมีน้ำหนักตัวเมื่อแรกเกิด, 6, 12, 18 และ 24 เดือน เฉลี่ยเท่ากับ 25.64 ± 0.24, 128.45 ± 2.36, 170.45 ± 3.15, 232.90 ± 5.27 และ 275.81 ± 5.36 กิโลกรัม ตามลำดับ อัตราการเจริญเติบโตในช่วงอายุแรกเกิด – 6 เดือน, 6 – 12 เดือน, 12 – 18 เดือน และ 18 – 24 เดือน เท่ากับ 571.17 ± 13.23, 233.33 ± 14.81, 346.93 ± 26.00, และ 238.41 ± 9.35 กรัมต่อวัน ตามลำดับ และแม่โคพันธุ์ซาฮิวาล มีอายุเมื่อให้ลูกตัวแรกและช่วงห่างการให้ลูก เท่ากับ 40.71 ± 7.57 เดือน และ 504.93 ± 153.08 วัน ตามลำดับ

Abstract

The objectives of this study were to evaluate the growth performance and fertility of Sahiwal cattle in contact farmers. The body weights of these animals were recorded between birth weights to 24 months of age. The fertility characteristics such as: age at first calving and calving interval were also collected. The result found that birth weight, weight at 6, 12, 18 and 24 months of age were 25.64 ± 0.24, 128.45 ± 2.36, 170.45 ± 3.15, 232.90 ± 5.27 and 275.81 ± 5.36 kg, respectively. The average daily gain between birth to 6 months, 6 to 12 months, 12 to 18 months and 18 to 24 months of age were 571.17 ± 13.23, 233.33 ± 14.81, 346.93 ± 26.00, and 238.41 ± 9.35 gram per day, respectively. The fertility characteristics show that age at first calving and calving interval were 40.71 ± 7.57 months and 504.93 ± 153.08 days, respectively.


เลขทะเบียนวิชาการ: 58(2) – 0206 – 033
1/ กลุ่มวิจัยและพัฒนาโคนม สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพ 10400

ชื่อบทความ(ภาษาไทย):สมรรถภาพการเจริญเติบโตและลักษณะซากของโคเชียงใหม่บราวน์เพศผู้
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ):Growth Performance and Carcass Characteristics of Chiangmai Brown Bulls
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย):สันติ แพ่งเม้า1   จิรวรรณ จุ้ยวัดเลา2  ชาตรี ประทุม1  สมคิด พรหมมา1
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ):Santi Pangmao1  Jirawan Juiwatlao2  Chatri Prathum1  Somkid Promma1
หน้าบทความ:23-32
Online:20 July 2012
คำสำคัญ:การเจริญเติบโต,ลักษณะซาก,โคเชียงใหม่บราวน์

บทคัดย่อ

     การศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโตและลักษณะซากของโคเชียงใหม่บราวน์ (โคลูกผสม  ซาฮิวาลฟรีเชี่ยน, SW 50% : HF 45-50%) เพศผู้ ตั้งแต่แรกคลอดถึงอายุ 8-10 เดือน ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ จำนวน 5 ตัว โดยการเลี้ยงดูในระยะแรกคลอดถึงหย่านม (3 เดือน) ลูกโคได้กินนม 4 กิโลกรัม/วัน เสริมด้วยอาหารข้นโปรตีน 20% และหญ้าแห้งคุณภาพดี หลังหย่านมให้อาหารหยาบคือหญ้าสดหรือหญ้าหมักและหญ้าแห้ง เสริมด้วยรำละเอียด 1 กิโลกรัม/วัน และถั่วชนิดต่างๆ เช่น ถั่วสันป่าตองวิกน่า ถั่วผี อัญชัน ในอัตรา 1-2 กิโลกรัม/วัน พบว่ามีน้ำหนักแรกคลอดเฉลี่ย 39.80 ± 6.18 กิโลกรัม น้ำหนักหย่านมเฉลี่ย 104.20 ± 1.79 กิโลกรัม และน้ำหนักศึกษาซากเฉลี่ย 185.6 ± 23.11 กิโลกรัม โดยมีอัตราการเจริญเติบโตช่วงก่อนหย่านมเฉลี่ย 0.72 ± 0.05 กิโลกรัม/วัน และหลังหย่านมถึงศึกษาซากเฉลี่ย 0.44 ± 0.09 กิโลกรัม/วัน ในส่วนลักษณะซากเมื่ออายุ 8-10 เดือน น้ำหนักประมาณ 200 กิโลกรัม พบว่ามีค่าเปอร์เซ็นต์ซากอุ่นและซากเย็นเฉลี่ย 50.59 ± 2.08% และ 49.67 ± 1.85% ตามลำดับ

Abstract

     The study of growth performance and carcass characteristics of Chiangmai Brown (Sahiwal Friesian cattle, SW 50% : HF 45-50%) bulls was carried out. Five males cattle were raised to  approximate 200 kg and 8-10 months old before slaughtering. The bulls were fed with 4 kg/day milk and supplemented with 20% CP concentrate and hay from birth to wean (0-3 months old). After weaned they were fed with grass, silage or hay and supplemented with 1 kg/day rice bran and some legume (Vigna umbellata, Macroptilium lathyroides and Clitoria ternatea) at a rate of 1-2 kg/day. Birth weight was 39.80 ± 6.18 kg, weaning weight was 104.20 ± 1.79 kg and slaughtered weight was 185.6 ± 23.11 kg. Growth rate from birth to weaned was 0.72 ± 0.05 kg/day and from weaned to slaughtered was 0.44 ± 0.09 kg/day. Hot and chilled carcass were 50.59 ± 2.08% % and 49.67 ± 1.85% respectively.


1ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120

2 กลุ่มวิจัยและพัฒนาโคนม กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพ 10400

สมรรถภาพการเจริญเติบโต ความสมบูรณ์พันธุ์และการให้ผลผลิตน้ำนมครั้งแรกของโคพันธุ์ทีเอ็มแซด (Growth Performance, Fretility and First Lactation Milk Production of Thai Milking Zebu(TMZ).)
สุธิดา อ่อนสองชั้น ยวงยศ จินดาทะจักร์ และจินตนา วงศ์นากนากร

สมรรถภาพการเจริญเติบโตของโคสาวทดแทนพันธุ์ทีเอ็มแซด ภายใต้การให้อาหาร 2 แบบ (Growth Performance of Thai Milking Zebu(TMZ) Heifers under Two Feedings.)
จเร กลิ่นกล่อม ยวงยศ จินดาทะจักร์ จินตนา วงศ์นากนากร กรองแก้ว บริสุทธิ์สวัสดิ์

สมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่พื้นเมือง 4 พันธุ์ ภายใต้สภาพการจัดการแบบเดียวกัน
Growth performance of 4 breeds of Thai indigenous chickens under the same conditions
ดรุณี ณ รังษี, ทวี อบอุ่น, ปภาวรรณ สวัสดี