ลักษณะทางเศรษฐกิจบางประการของโคพันธุ์ไทยบราห์มันในสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เลย (Some economic traits of Brahman cattle in Loei Livestock Research Station.)
เจนรงค์ คำมงคุณ และณัฐวุฒิ รุ่งสุวรรณ

ลักษณะทางเศรษฐกิจบางประการและลักษณะซากของสุกรขุน 3 สายพันธุ์ ที่เกิดจากพ่อสุกรพันธุ์ดูร็อคสายพันธุ์อเมริกากับแม่ลูกผสมลาร์จไวท์ – แลนด์เรซ สายพันธุ์นอร์เวย์และอเมริกา (Some Economic trait and Carcass Characteristics of Three-breed Cross of America Boar Crossed with Norwegian and American Largewhite – Landrace Sows.)
วรทัย รอดเรือง ชำนาญ บุญมี วิรัลพัชร อวิรุทธพาณิชย์

ลักษณะทางเศรษฐกิจบางประการ และลักษณะซากของสุกรขุนสามสายพันธุ์ที่เกิดจากพ่อสุกรพันธุ์ดูร็อคสายพันธุ์แคนาดากับแม่สุกรลูกผสมแลนด์เรซ – ลาร์จไวท์สายพันธุ์แคนาดาและไอร์แลนด์ (Some Economic and Carcass traits of Three-bred Cross of Canadian Duroc Boar Crossed with Canadian and Irish Landrace – Large White Sows.)
นเรศน์ อินทรักษ์ , บุญณรงค์ สุภาพ

ลักษณะทางเศรษฐกิจบางประการและลักษณะซากของสุกรขุนสามสายพันธุ์ ที่เกิดจากพ่อพันธุ์สุกรดูร็อคระหว่างสายพันธุ์อเมริกาและแคนาดากับแม่ลูกผสมพันธุ์ลาร์จไวท์ และแลนด์เรซ สายพันธุ์อเมริกาและแคนาดา (Some Economic Traits and Carcass Characteristics of Three Crossbred American and Canadian Duroc Boar with American and Canadian Large white and Landrace Sows.)
ไพจิตร อินตรา, เทิดศักดิ์ อินทรักษ์

โครงการพัฒนาพันธุ์สุกรเชิงการค้ากรมปศุสัตว์
ลักษณะทางเศรษฐกิจบางประการและลักษณะซากของสุกรขุน 3 สายพันธุ์ ที่เกิดจากพ่อสุกรพันธุ์ดูร็อคสายพันธุ์อเมริกากับแม่ลูกผสม แลนด์เรซ -ลาร์จไวท์ สายพันธุ์นอร์เวย์และอเมริกา
Some Economic trait and Carcass Characteristics of Three-breed Cross of Amarica Boar Crossed with Norwegian and American Landrace -Largewhite Sows
ชำนาญ บุญมี, วรทัย รอดเรือง, สุรศักดิ์ โสภณจิตร

ลักษณะทางเศรษฐกิจบางประการและลักษณะซากของสุกรลูกผสม ลาร์จไวท์ และแลนด์เรซ เพศผู้ตอนระหว่างสายพันธุ์ไอร์แลนด์และแคนาดา (Some Economic and Carcass Traits of Castrated Male Large White   and Landrace Crossbred between Irish and Canadian  Lines.)
เชาวลิต โชคสวัสดิ์ และ มังกร วงศ์ศรี

ลักษณะทางเศรษฐกิจบางประการของสุกรลูกผสมลาร์จไวท์ และแลนด์เรซ เพศเมียระหว่างสายพันธุ์ไอร์แลนด์และแคนาดา (Some Economic Traits of Female Landrace and Large White Crossbreds between Irish and Canadian Lines.)
เชาวลิต โชคสวัสดิ์, มังกร วงศ์ศรี และ นิกร ยุระชัย

บทคัดย่อ….