วารสารวิชาการ ปี 2562


ที่
เรื่อง,ผู้แต่ง,วันออนไลน์,จำนวนเปิดแล้ว
หน้าที่
1
สมรรถภาพการเจริญเติบโต ความสมบูรณ์พันธุ์ และการให้ผลผลิตน้ำนมครั้งแรก ของกระบือนมพันธุ์เมซานีที่เลี้ยงในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ (Growth Performance, Fertility and First Lactation Milk Production of Mehsani Riverine at Buriram Livestock Research and Breeding Center.) 
ผู้เขียน: เฉลิมพล มหามาตร และ ยุทธนา สรึมงาม Online: 2 February 2019 เปิดแล้ว 28 ครั้ง
1-17

2
นวัตกรรมการพัฒนาพันธุ์แพะในเขตร้อนชื้นอย่างยั่งยืน(Innovation and Sustainable Development for Goat Breeds in Tropical Climate.) 
ผู้เขียน: สุวิทย์ อโนทัยสินทวี Online: 13 February 2019 เปิดแล้ว 7 ครั้ง
18-34
ที่
เรื่อง,ผู้แต่ง,วันออนไลน์,จำนวนเปิดแล้ว
หน้าที่
ที่
เรื่อง,ผู้แต่ง,วันออนไลน์,จำนวนเปิดแล้ว
หน้าที่