วารสารวิชาการ ปี 2564


ที่
เรื่อง,ผู้แต่ง,วันออนไลน์,จำนวนเปิดแล้ว
หน้าที่
ที่
เรื่อง,ผู้แต่ง,วันออนไลน์,จำนวนเปิดแล้ว
หน้าที่
1
ผลผลิตและรูปแบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเหลืองหางขาวกบินทร์บุรีของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์ (Productive performance and farm Management model for Thai indigenous chicken (Luang Hang Khaw Krabinburi) raising by farmers in Pitsanulok and Uttaradit Provinces.) 
ผู้เขียน: ชำนาญ  บุญมี ศิริวรรณ  ม่วงทอง  และ รุ่งวสันต์  เพ็งสุพรรณ์ Online: 6 May 2021 เปิดแล้ว 43 ครั้ง
1-20

2
ผลของการใช้กากมะเขือเทศหมักในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของโคเนื้อลูกผสมทาจิมะพื้นเมือง (Effect of Replacement of Fermented Tomato Pomace on Growth Performance of Tajima Crossbred with Thai Native Cattle) 
ผู้เขียน: อนุสรณ์ ธิโนวงค์ ภาคภูมิ ซอหนองบัว ยวงยศ จินดาทะจักร์ และชรุรักษ์ หงษ์เกตุ Online: 1 June 2021 เปิดแล้ว 13 ครั้ง
21-29
ที่
เรื่อง,ผู้แต่ง,วันออนไลน์,จำนวนเปิดแล้ว
หน้าที่