วารสารวิชาการ ปี 2563


ที่
เรื่อง,ผู้แต่ง,วันออนไลน์,จำนวนเปิดแล้ว
หน้าที่
1
การเจริญเติบโตและลักษณะซากโคพันธุ์กบินทร์บุรีตอนที่มีน้ำหนักสิ้นสุดการขุนที่ 450 และ 600 กิโลกรัม (Growth Performance and Carcass Characteristics of Castrated Kabinburi Cattle Slaughter at 450 and 600 kilograms of body weight) 
ผู้เขียน: อำนวย พุทธรัตนัง และ สุลิตา  แพรอัตร์ Online: 3 April 2020 เปิดแล้ว 38 ครั้ง
1-11

2
ผลของการใช้โยเกิร์ตเป็นอาหารเสริมต่ออัตราการเพิ่มน้ำหนักตัวของโคนม (Effects of using Yoghurt as Dietary Supplement of Thai-Friesian dairy cattle on weight gain rates) 
ผู้เขียน: อนุสรณ์ ธิโนวงค์ วุฒิไกร ทางาม และ ยวงยศ จินดาทะจักร์ Online: 3 April 2020 เปิดแล้ว 27 ครั้ง
12-21

3
ความก้าวหน้าทางพันธุกรรมลักษณะการเจริญเติบโต และความสมบูรณ์พันธุ์ของแพะพื้นเมืองภาคใต้ (Genetic Progress of Growth Performance and Fertility of Southern Thai indigenous Goat) 
ผู้เขียน: สวัสดิ์ คงหนู ดำรัส ชาตรีวงศ์ และ ถาวร ถมมาลี Online: 3 April 2020 เปิดแล้ว 30 ครั้ง
22-32

4
อัตราพันธุกรรมและสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของน้ำหนักและสัดส่วนร่างกายในโคพันธุ์ตาก (Heritability and Genotypic Correlation of Body Weight and Body Conformation Trait of Tak Beef Cattle) 
ผู้เขียน: กุลภัทร์ โพธกนิษฐ และ วัชระ ศิริกุล Online: 28 April 2020 เปิดแล้ว 31 ครั้ง
33-44

5
การศึกษาศักยภาพการเลี้ยงโคเนื้อและการรับรู้ของเกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อการแข่งขันด้านปศุสัตว์ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (A Study on Beef Cattle Productivity and Acknowledged for Competition in ASEAN Economic Community (AEC) of Farmers in Srisaket Province, Thailand) 
ผู้เขียน: มังกร วงศ์ศรี ประมร เมืองพรม ประสาท มัชฌิโม พรเลิศ เพิ่มธัญกิจ เดชา ใจเที่ยงธรรม สมพาน สีดา และ สุวิช บุญโปร่ง Online: 28 April 2020 เปิดแล้ว 24 ครั้ง
45-62

6
การขุนโคลูกผสมทาจิมะที่เลี้ยงขุนระยะปานกลางโดยใช้อาหารผสมครบส่วน (Total Mixed Ration, TMR) The Fattening of Tajima Crossbred Cattle Fed on Total Mixed Ration 
ผู้เขียน: วัชระ ศิริกุล และ กุลภัทร์ โพธิกนิษฐ Online: 29 April 2020 เปิดแล้ว 61 ครั้ง
67-82
ที่
เรื่อง,ผู้แต่ง,วันออนไลน์,จำนวนเปิดแล้ว
หน้าที่
ที่
เรื่อง,ผู้แต่ง,วันออนไลน์,จำนวนเปิดแล้ว
หน้าที่