วารสารวิชาการ ปี 2564


ที่
เรื่อง,ผู้แต่ง,วันออนไลน์,จำนวนเปิดแล้ว
หน้าที่
ที่
เรื่อง,ผู้แต่ง,วันออนไลน์,จำนวนเปิดแล้ว
หน้าที่
1
ผลผลิตและรูปแบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเหลืองหางขาวกบินทร์บุรีของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์ (Productive performance and farm Management model for Thai indigenous chicken (Luang Hang Khaw Krabinburi) raising by farmers in Pitsanulok and Uttaradit Provinces.) 
ผู้เขียน: ชำนาญ  บุญมี ศิริวรรณ  ม่วงทอง  และ รุ่งวสันต์  เพ็งสุพรรณ์ Online: 6 May 2021 เปิดแล้ว 117 ครั้ง
1-20

2
ผลของการใช้กากมะเขือเทศหมักในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของโคเนื้อลูกผสมทาจิมะพื้นเมือง (Effect of Replacement of Fermented Tomato Pomace on Growth Performance of Tajima Crossbred with Thai Native Cattle) 
ผู้เขียน: อนุสรณ์ ธิโนวงค์ ภาคภูมิ ซอหนองบัว ยวงยศ จินดาทะจักร์ และชรุรักษ์ หงษ์เกตุ Online: 1 June 2021 เปิดแล้ว 84 ครั้ง
21-29

3
อิทธิพลของขมิ้นขาว (Curcuma mangga var Zijp.) ต่อประสิทธิภาพการผลิตน้ำนม และการลดภาวะเต้านมอักเสบในโครีดนม (Effect of Curcuma mangga rhizomes (Curcuma mangga var Zijp.) supplementation on milk production and mastitis reduction) 
ผู้เขียน: เฉลิมพล ปฏิพันธ์ สันติ แพ่งเม้า และธวัชชัย ตุ้ยหล้า Online: 30 June 2021 เปิดแล้ว 87 ครั้ง
30-46

4
สมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่สายพันธุ์ไข่ดกเมื่อปรับปรุงพันธุ์ถึงชั่วอายุที่ 2 (Growth performance of high egg strain of Pradu – Hangdum Chiangmai chickens for 2 generation of selections.) 
ผู้เขียน: เจนรงค์ คำมงคุณ เทอดชัย แก้วเกษา และชัยตรี บุญดี Online: 20 August 2021 เปิดแล้ว 36 ครั้ง
47-55
ที่
เรื่อง,ผู้แต่ง,วันออนไลน์,จำนวนเปิดแล้ว
หน้าที่
1
ผลของการเสริมอาหารข้นที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของเขากวางอ่อน (Effect of Concentrate Feed Supplementation on Quantity and Quality of Deer Velvet Antler) 
ผู้เขียน: สุลิตา แพรอัตร์ สรรทยา อินทจินดา อำนวย พุทธรัตนัง และสุวิทย์ อโนทัยสินทวี Online: 15 September 2021 เปิดแล้ว 42 ครั้ง
1-20

2
การเปรียบเทียบลักษณะฮีโมโกลบินฟีโนไทป์กับการให้ผลผลิต ค่าทางชีวเคมีของเลือดและค่าสรีรวิทยาระหว่างกระบือปลักไทยกับกระบือนมพันธุ์เมซานี ภายใต้การเลี้ยงดูในสภาพแวดล้อมอากาศร้อนชื้น (Comparison on Haemoglobin Phenotypes and Productivity, Blood Biochemical Profiles and Physiology between Thai Swamp Buffaloes and Mehsanee River Buffaloes under Tropical Conditions.) 
ผู้เขียน: สุวิช บุญโปร่ง จตุพร หนูสุด พิเศษ แสดกระโทก นิกร สางห้วยไพร และไชยวัฒน์ ภิญโญเทพประทาน Online: 22 September 2021 เปิดแล้ว 20 ครั้ง
21-34

3
การใช้ประโยชน์จากแหนเป็ดเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนสำหรับเป็ดเทศกบินทร์บุรี (Utilization of duckweed (Lemna spp.) as protein source for Kabinburi muscovy duck.) 
ผู้เขียน: เจนรงค์ คำมงคุณ และปภาวรรณ สวัสดี Online: 22 September 2021 เปิดแล้ว 31 ครั้ง
35-45

4
การส่งเสริมการปลูกหญ้าเนเปียร์ยักษ์ในเกษตรกรเครือข่ายผู้เลี้ยงกระบือของกรมปศุสัตว์และเกษตรกรรายย่อยเพื่อเลี้ยงกระบือตลอดทั้งปี (Extension on King Napier Production in the Network Farmers of Department of Livestock Development (DLD) and Local Farm Scales for Raising Swamp Buffaloes in All Year.) 
ผู้เขียน: ประสิทธิ์ ยิ้มเกตุ ศิริวรรณ ม่วงทอง บังคม โตแป้น สุนทร อิ่มวัฒนา และสุวิช บุญโปร่ง Online: 23 September 2021 เปิดแล้ว 30 ครั้ง
46-61

5
ระดับสารเคมีพิษตกค้างในเลือดโคและกระบือของเกษตรกรจากการใช้ฟางข้าวเลี้ยงเสริมในฤดูแล้ง: กรณีศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (Pesticide Residues Levels in Blood of Cattles and Buffaloes of Small Farmers from Rice Straw Supplement in Dry Season: A Case Study in the Parting Low of Northeastern Region of Thailand.) 
ผู้เขียน: พิเศษ แสดกระโทก นิกร สางห้วยไพร ธิดา โคมแสงทอง และสุวิช บุญโปร่ง Online: 23 September 2021 เปิดแล้ว 28 ครั้ง
62-83