วารสารวิชาการ ปี 2560

ที่
เรื่อง,ผู้แต่ง,วันออนไลน์,จำนวนเปิดแล้ว
หน้าที่
1
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของยีน IGF2 ต่อสมรรถภาพการผลิตของสุกร (Association Analysis of IGF2 Gene with Productive Performance Traits in Pigs.) 
ผู้เขียน: ธวัชชัย แถวถาทำ และ ประภาส มหินชัย Online: 23 June 2017 เปิดแล้ว 83 ครั้ง
1-10

ที่
เรื่อง,ผู้แต่ง,วันออนไลน์,จำนวนเปิดแล้ว
หน้าที่