วารสารวิชาการ ปี 2560

ที่
เรื่อง,ผู้แต่ง,วันออนไลน์,จำนวนเปิดแล้ว
หน้าที่
1
สมรรถภาพการสืบพันธุ์ของสุกรลูกผสมที่เกิดจากพันธุ์ลาร์จไวท์-แลนด์เรซ ระหว่างสายพันธุ์ไอร์แลนด์และแคนาดา และปากช่อง 1(Reproductive performance of Largewhite-Landrace and Crossbred sows between Irish and Canadian Lines and Pak-chong 1 sows.) 
ผู้เขียน: วโรชา จำปารัตน์,โฆษิต เหลืองจรัสสุริยา,และศรชัย คงสุข Online: 25 September 2017 เปิดแล้ว 42 ครั้ง
1-9

2
ผลของความถี่ในการรีดเก็บน้ำเชื้อต่อปริมาณและคุณภาพน้ำเชื้อในไก่เบตง และไก่แดง(Effects of semen collection frequency on semen quantity and quality in Betong Chicken and Dang chicken.) 
ผู้เขียน: สุนีย์ ตรีมณี และ วินิจ คำสังข์ Online: 25 September 2017 เปิดแล้ว 15 ครั้ง
10-16

3
สมรรถภาพการผลิตของเป็ดไข่พื้นเมืองพันธุ์นครปฐม (Productive performance of native Nakhonpathom breed layer duck .) 
ผู้เขียน: ดรุณี โสภา,ธีระชัย ช่อไม้,ปภาวรรณ สวัสดี,และ ประยงค์ สารมาศ Online: 25 September 2017 เปิดแล้ว 22 ครั้ง
17-22

4
สมรรถภาพการผลิต คุณภาพซากของโคเพศผู้ ระหว่างโคพันธุ์ตาก กับโคลูกผสมกบินทร์บุรี X ตาก(Production performance, Carcass quality of Male cattle between Tak cattle and Cross-bred (Tak X Kabinburi) cattle.) 
ผู้เขียน: พินิจ ร้อยศรี,ชำนาญ บุญมี,บุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต,และเอก วิทูรพงศ์ Online: 27 September 2017 เปิดแล้ว 38 ครั้ง
23-34

ที่
เรื่อง,ผู้แต่ง,วันออนไลน์,จำนวนเปิดแล้ว
หน้าที่
1
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของยีน IGF2 ต่อสมรรถภาพการผลิตของสุกร (Association Analysis of IGF2 Gene with Productive Performance Traits in Pigs.) 
ผู้เขียน: ธวัชชัย แถวถาทำ และ ประภาส มหินชัย Online: 23 June 2017 เปิดแล้ว 223 ครั้ง
1-10

2
การศึกษาระบบการเลี้ยงขุนโคนมเพศผู้เพื่อผลิตเนื้อโควัยอ่อนคุณภาพสูง(Study of Fattening System in Male Dairy Calves for High Quality of Veal.) 
ผู้เขียน: ธวัชชัย แถวถาทำ และ นครินทร์ พริบไหว Online: 28 June 2017 เปิดแล้ว 123 ครั้ง
11-23

3
พารามิเตอร์ทางพันธุกรรมสำหรับการเจริญเติบโตและอายุเมื่อคลอดลูกครั้งแรก ของโคนมพันธุ์ทีเอ็มแซด(Genetic Parameter for Growth Performance and Age at First Calvingof Thai Milking Zebu Cattle.) 
ผู้เขียน: กรองแก้ว บริสุทธิ์สวัสดิ์, มัทนียา สารกุล,ดนัย จัตวา,จิรายุส เข็มสวัสดิ์,ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี,และ ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ Online: 14 July 2017 เปิดแล้ว 79 ครั้ง
24-32

ที่
เรื่อง,ผู้แต่ง,วันออนไลน์,จำนวนเปิดแล้ว
หน้าที่