วารสารวิชาการ ปี 2561


ที่
เรื่อง,ผู้แต่ง,วันออนไลน์,จำนวนเปิดแล้ว
หน้าที่
1
ผลของระบบการเลี้ยงไก่งวงพันธุ์เบลท์สวิลล์สมอลไวท์ต่อสมรรถนะการสืบพันธุ์ ในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย (Effect of Rearing Systems on Reproductive Performance of Beltsville Small White Turkey at Loei Livestock Research and Breeding Center.) 
ผู้เขียน: อัษฎาวุฒิ พันธเสริม,จิระนันท์ อินทรีย์ Online: 21 February 2018 เปิดแล้ว 69 ครั้ง
1-9

2
สมรรถภาพการผลิต ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และคุณภาพซากของเป็ดเทศพื้นเมือง และเป็ดเทศลูกผสมกบินทร์บุรี-พื้นเมือง(Productive Performance, Economic Return and Carcass Quality of Native and Kabinburi-Native Crossbred Muscovy.) 
ผู้เขียน: เฉลิมชัย จันทศร,ประสิทธิ์ ยิ้มเกตุ และชำนาญ บุญมี Online: 21 February 2018 เปิดแล้ว 33 ครั้ง
10-17

3
กราฟการเจริญเติบโตเนื่องจากอิทธิพลทางพันธุกรรมในโคนมไทยฟรีเชี่ยน(Genetics Growth Curve in Thai-Friesian Dairy Cattle.) 
ผู้เขียน: กรองแก้ว บริสุทธิ์สวัสดิ์,วิชัย ทิพย์วงค์,และ ธวัชชัย ตุ้ยหล้า Online: 21 February 2018 เปิดแล้ว 58 ครั้ง
18-27

4
สมรรถภาพการผลิตของไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์เหลืองหางขาวกบินทร์ในสภาพฟาร์มรัฐบาลและเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดฉะเซิงเทรา(Productive Performance of Thai Indigenous Chicken (Leung Hang Kao Kabin) Raising in Government Farm and Local Farms at Chachoengsao Province) 
ผู้เขียน: สุรศักดิ์  โสภณจิตร และธีระชัย  ช่อไม้ Online: 19 March 2018 เปิดแล้ว 11 ครั้ง
28-35
ที่
เรื่อง,ผู้แต่ง,วันออนไลน์,จำนวนเปิดแล้ว
หน้าที่
ที่
เรื่อง,ผู้แต่ง,วันออนไลน์,จำนวนเปิดแล้ว
หน้าที่