วารสารวิชาการ ปี 2562


ที่
เรื่อง,ผู้แต่ง,วันออนไลน์,จำนวนเปิดแล้ว
หน้าที่
1
สมรรถภาพการเจริญเติบโต ความสมบูรณ์พันธุ์ และการให้ผลผลิตน้ำนมครั้งแรก ของกระบือนมพันธุ์เมซานีที่เลี้ยงในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ (Growth Performance, Fertility and First Lactation Milk Production of Mehsani Riverine at Buriram Livestock Research and Breeding Center.) 
ผู้เขียน: เฉลิมพล มหามาตร และ ยุทธนา สรึมงาม Online: 2 February 2019 เปิดแล้ว 46 ครั้ง
1-17

2
นวัตกรรมการพัฒนาพันธุ์แพะในเขตร้อนชื้นอย่างยั่งยืน(Innovation and Sustainable Development for Goat Breeds in Tropical Climate.) 
ผู้เขียน: สุวิทย์ อโนทัยสินทวี Online: 13 February 2019 เปิดแล้ว 24 ครั้ง
18-34

3
การศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อและความพึงพอใจของเกษตรกรเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ (Study on Beef Cattle Raising Condition and Satisfaction of Animal Breeding Network Farmers of Department of Livestock Development.) 
ผู้เขียน: จิรัสย์ชา กองแก้ว, ประไพ  สังฆะมณี และ เยาวลักษณ์  เลไพจิตร Online: 26 February 2019 เปิดแล้ว 39 ครั้ง
35-55

4
สภาพการเลี้ยงแพะและความพึงพอใจของเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ (Goat raising conditions and Satisfaction of Department of Livestock Development Animal Breeding Network.) 
ผู้เขียน: จิรัสย์ชา กองแก้ว,จงรัตน์  ภูมิโคกรักษ์ และเยาวลักษณ์  เลไพจิตร Online: 7 March 2019 เปิดแล้ว 28 ครั้ง
56-77

5
การศึกษาสภาพการเลี้ยงและความพึงพอใจของเกษตรกรเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ (Study on Farming Conditions and Satisfaction in Beef Cattle Network Farm of Beef Cattle Research and Development Center.) 
ผู้เขียน: ประไพ สังฆะมณี และ จิรัสย์ชา กองแก้ว Online: 18 March 2019 เปิดแล้ว 9 ครั้ง
78-111
ที่
เรื่อง,ผู้แต่ง,วันออนไลน์,จำนวนเปิดแล้ว
หน้าที่
ที่
เรื่อง,ผู้แต่ง,วันออนไลน์,จำนวนเปิดแล้ว
หน้าที่